ارزشیابی ترکیبی--محمد کاظم سلیمی زاده

جناب آقای سلیمی زاده در محورهای مختلفی در قالب مقاله ی خود به بحث پیرامون ارزشیابی تکوینی پرداخته اند که شما مخاطبین محترم می توانید با کلیک نمودن روی هر صفحه؛از محتوای مقاله ی مذکور مطلع گردید.

صفحه١     صفحه٢و٣     صفحه۴و۵      صفحه۶و٧       صفحه٨و٩

صفحه١٠و١١     صفحه١٢و١٣      صفحه١۴و١۵

صفحه١۶و١٧     صفحه١٨و١٩    

صفحه٢٠و٢١

صفحه٢٢و٢٣

صفحه٢۴و٢۵

/ 0 نظر / 3 بازدید