تقویت مهارت نوآوری

١- تلاوت روزانه ١٠آیه از قران مجید ویا مراجعه به احادیث وروایات

ائمه ی معصومین

٢- مطالعه به طور مداوم به منظور کسب اطلاعات وتجارب جدید

٣-مشارکت در بحثها

۴-مطالعه ی زندگینامه افراد خلاق

۵- یادداشت برداری از سخنرانی ها وگفتگو ها

۶- انجام ورزش در طبیعت وفضاهای سبز

٧- داشتن اراده ی قوی

٨- توجه بیشتر به مسائل کلی

٩- رعایت میانه روی در امور

١٠-......

/ 0 نظر / 7 بازدید