سنجش وارزشیابی تحصیلی وتربیتیassessment and evaluation
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کَسی نغمه خود خوانَد و از صحنه رَود ،صحنه پیوسته به جاست خرّم آن نغمه که مَردم بسپارند به یاد
سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٠
نمونه سوالات انشای فارسی سوم راهنمایی تحصیلی استان اصفهان در خردادماه 90 ... نظرات() 
دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠
نمونه سوالات وپاسخ دفاعی سوم راهنمایی تحصیلی استان اصفهان در خردادماه90 ... نظرات() 
شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٠
نمونه سوالات اجتماعی سوم راهنمایی تحصیلی استان اصفهان در خردادماه90 ... نظرات() 
پنجشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٠
نمونه سوالات حرفه وفن سوم راهنمایی تحصیلی استان اصفهان خردادماه90 ... نظرات() 
چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٠
نمونه سوالات وپاسخ جغرافی سوم راهنمایی تحصیلی استان اصفهان خردادماه90 ... نظرات() 
دوشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٠
نمونه سوالات وپاسخ علوم تجربی سوم راهنمایی استان اصفهان خردادماه90 ... نظرات() 
پنجشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٠
نمونه سوالات وپاسخ عربی سوم راهنمایی تحصیلی استان اصفهان درخرداد90 ... نظرات() 
سه‌شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٠
متن وسوالات املای فارسی سوم راهنمایی استان اصفهان خردادماه90 ... نظرات() 
دوشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٠
نمونه سوالات وپاسخ زبان فرانسه سوم راهنمایی استان اصفهان در خردادماه90 ... نظرات() 
دوشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٠
نمونه سوالات وپاسخ زبان انگلیسی سوم راهنمایی استان اصفهان در خرداد90 ... نظرات() 
شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٠
نمونه سوالات وپاسخ تاریخ (عادی- جامع)سوم راهنمایی تحصیلی اصفهان خرداد90 ... نظرات() 
شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٠
نمونه سوالات وپاسخ دینی(عادی -جامع) سوم راهنمایی استان اصفهان در خرداد90 ... نظرات() 
سه‌شنبه ۳ خرداد ۱۳٩٠
نمونه سوالات وپاسخ ریاضی سوم راهنمایی تحصیلی استان اصفهان در خرداد90 ... نظرات() 
یکشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٠
نمونه سوالات وپاسخ قرآن سوم راهنمایی تحصیلی استان اصفهان در خرداد ماه90 ... نظرات() 
چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠
نمونه سوالات سوم راهنمایی تحصیلی در 4نوبت امتحانی استان در سنوات قبل ... نظرات() 
سه‌شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٩
متن املای فارسی سوم راهنمایی مهرماه 89استان اصفهان ... نظرات() 

املای فارسی

سه‌شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٩
نمونه سوال وپاسخ جغرافی وجغرافی جامع مهرماه89استان اصفهان ... نظرات() 
یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩
نمونه سوال وپاسخ عربی سوم راهنمایی مهرماه 89استان اصفهان ... نظرات() 
یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩
نمونه سوال وپاسخ دفاعی (دختران- پسران)سوم راهنمایی مهرماه89اصفهان ... نظرات() 
یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩
نمونه سوال وپاسخ اجتماعی واجتماعی جامع سوم راهنمایی مهرماه89استان اصفهان ... نظرات() 
پنجشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٩
نمونه سوال وپاسخ علوم تجربی سوم راهنمایی مهرماه89استان اصفهان ... نظرات() 

علوم تجربی

چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩
نمونه سوال وپاسخ انشای فارسی سوم راهنمایی مهرماه89 استان اصفهان ... نظرات() 

انشای فارسی

چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩
نمونه سوال وپاسخ تاریخ وتاریخ جامع سوم راهنمایی مهرماه89اصفهان ... نظرات() 
سه‌شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٩
نمونه سوال وپاسخ زبان انگلیسی سوم راهنمایی مهرماه89استان اصفهان ... نظرات() 
یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٩
نمونه سوال وپاسخ حرفه وفن سوم راهنمایی مهرماه89استان اصفهان ... نظرات() 

حرفه وفن

یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٩
نمونه سوال وپاسخ دینی ودینی جامع سوم راهنمایی مهرماه89 استان اصفهان ... نظرات() 
شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٩
نمونه سوال قرآن سوم راهنمایی مهرماه89استان اصفهان ... نظرات() 
شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٩
نمونه سوال وپاسخ ریاضی ورسم سوم راهنمایی مهرماه89استان اصفهان ... نظرات() 
دوشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٩
نمونه سوال وپاسخ تاریخ(عادی -جامع) سوم راهنمایی شهریور89 استان اصفهان ... نظرات() 
پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٩
متن املای فارسی سوم راهنمایی شهریور89 استان اصفهان ... نظرات() 

املای فارسی

سه‌شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٩
نمونه سوال وپاسخ زبان انگلیسی سوم راهنمایی شهریور 89 استان اصفهان ... نظرات() 

زبان انگلیسی

دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٩
نمونه سوال وپاسخ حرفه وفن سوم راهنمایی شهریور89 استان اصفهان ... نظرات() 

حرفه وفن

دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٩
نمونه سوال وپاسخ عربی سوم راهنمایی شهریور89استان اصفهان ... نظرات() 
یکشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٩
نمونه سوال وپاسخ اجتماعی (عادی -جامع) سوم راهنمایی شهریور89استان اصفهان ... نظرات() 
شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٩
نمونه سوال وپاسخ علوم تجربی سوم راهنمایی شهریور89استان اصفهان ... نظرات() 

علوم تجربی

پنجشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٩
نمونه سوال وپاسخ انشای فارسی سوم راهنمایی شهریور89استان اصفهان ... نظرات() 

انشای فارسی

پنجشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٩
نمونه سوال وپاسخ دینی(عادی-جامع) سوم راهنمایی شهریورماه 89استان اصفهان ... نظرات() 
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٩
نمونه سوال وپاسخ قرآن سوم راهنمایی شهریور89استان اصفهان ... نظرات() 
دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸۸
نمونه سوال آمادگی دفاعی دختران سوم راهنمایی تحصیلی ... نظرات() 
شنبه ٤ مهر ۱۳۸۸
مجموعه سوالات سوم راهنمایی تحصیلی استان اصفهان در مهرماه88 ... نظرات() 

زبان انگلیسی      قرآن        دینی       دینی جامع   

   ریاضی ورسم

اجتماعی     اجتماعی جامع       انشای فارسی    علوم تجربی

املای فارسی     عربی    دفاعی   جغرافی     جغرافی جامع

حرفه وفن        تاریخ     تاریخ جامع

چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۸
نونه سوال وپاسخ اجتماعی جامع استان اصفهان در شهریور 88 ... نظرات() 
چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۸
نمونه سوال وپاسخ اجتماعی سوم راهنمایی تحصیلی استان اصفهان شهریور88 ... نظرات() 
سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸۸
نمونه سوال انشای فارسی سوم راهنمایی استان اصفهان در شهریور88 ... نظرات() 

انشای فارسی

سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸۸
متن املای فارسی سوم راهنمایی استان اصفهان در شهریور88 ... نظرات() 

متن املا

دوشنبه ٩ شهریور ۱۳۸۸
نمونه سوال و پاسخ زبان انگلیسی سوم راهنمایی شهریور 88 ... نظرات() 

زبان انگلیسی

یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۸
نمونه سوال وپاسخ عربی سوم راهنمایی استان اصفهان در شهریور88 ... نظرات() 
یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۸
نمونه سوال وپاسخ حرفه وفن سوم راهنمایی استان اصفهان در شهریور88 ... نظرات() 

حرفه وفن

یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۸
نمونه سوال وپاسخ تاریخ وتاریخ جامع سوم راهنمایی استان در شهریور 88 ... نظرات() 
پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳۸۸
نمونه سوال وپاسخ علوم تجربی سوم راهنمایی استان اصفهان در شهریور88 ... نظرات() 

علوم تجربی

پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳۸۸
نمونه سوال وپاسخ دینی جامع سوم راهنمایی استان اصفهان در شهریور88 ... نظرات() 

دینی جامع

پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳۸۸
نمونه سوال پاسخ دینی سوم راهنمایی استان اصفهان در شهریور88 ... نظرات() 
پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳۸۸
نمونه سوال وپاسخ جغرافی جامع سوم راهنمایی استان اصفهان در شهریور88 ... نظرات() 

جغرافی جامع

سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۸۸
نمونه سوال وپاسخ درس جغرافی استان اصفهان در شهریور 88 ... نظرات() 
سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۸۸
نمونه سوال وپاسخ درس دفاعی سوم راهنمایی استان اصفهان در شهریور 88 ... نظرات() 
یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۸
نمونه سوال وپاسخ قران سوم راهنمایی تحصیلی شهریورماه88 ... نظرات() 
یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۸
نمونه سوال وپاسخ ریاضی ورسم سوم راهنمایی استان اصفهان درشهریور88 ... نظرات() 

ریاضی ورسم

دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۸
نمونه سوالات سوم راهنمایی تحصیلی استان اصفهان در مردادماه88 ... نظرات() 

قرآن           انگلیسی           حرفه وفن        تاریخ

دفاعی    جغرافی   ریاضی

دینی    املاء

انشاء

عربی      اجتماعی     علوم

 

چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۸
سوال وپاسخ دینی سوم راهنمایی تحصیلی اقلیت مسیحی خرداد88 استان اصفهان ... نظرات() 
چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۸
سوال وپاسخ دینی سوم راهنمایی تحصیلی اقلیت کلیمی خرداد88 استان اصفهان ... نظرات() 
چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۸
سوال وپاسخ دینی اقلیت زرتشتی سوم راهنمایی خرداد 88 استان اصفهان ... نظرات() 
چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۸
سوال وپاسخ دینی جامع خردادماه 88 استان اصفهان ... نظرات() 

دینی جامع

چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۸
سوال وپاسخ دینی سوم راهنمایی تحصیلی خردادماه88 استان اصفهان ... نظرات() 
دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۸
سوال وپاسخ تاریخ جامع خردادماه 88استان اصفهان ... نظرات() 

تاریخ جامع

دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۸
سوال وپاسخ تاریخ سوم راهنمایی تحصیلی خرداد88استان اصفهان ... نظرات() 
شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸۸
سوال وپاسخ عربی سوم راهنمایی تحصیلی خردادماه88 استان اصفهان ... نظرات() 
چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۸
سوال وپاسخ علوم تجربی سوم راهنمایی تحصیلی خردادماه 88استان اصفهان ... نظرات() 

علوم تجربی

دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۸
سوال وپاسخ جغرافی جامع خردادماه88استان اصفهان ... نظرات() 

جغرافی جامع

دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۸
سوال وپاسخ جغرافی سوم راهنمایی تحصیلی خرداد88استان اصفهان ... نظرات() 
شنبه ٩ خرداد ۱۳۸۸
سوال وپاسخ ریاضی ورسم سوم راهنمایی تحصیلی خرداد88استان اصفهان ... نظرات() 

ریاضی ورسم

چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۸
سوال وپاسخ املا وانشای فارسی سوم راهنمایی تحصیلی خرداد88استان اصفهان ... نظرات() 

املای فارسی

انشای فارسی

سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳۸۸
سوال وپاسخ دفاعی سوم راهنمایی تحصیلی خرداد88 استان اصفهان ... نظرات() 
دوشنبه ٤ خرداد ۱۳۸۸
سوال وپاسخ اجتماعی جامع خردادماه88استان اصفهان ... نظرات() 
دوشنبه ٤ خرداد ۱۳۸۸
سوال وپاسخ اجتماعی سوم راهنمایی تحصیلی خردادماه88استان اصفهان ... نظرات() 
یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۸
سوال وپاسخ حرفه وفن سوم راهنمایی تحصیلی خردادماه88استان اصفهان ... نظرات() 

حرفه وفن

شنبه ٢ خرداد ۱۳۸۸
سوال وپاسخ زبان فرانسه سوم راهنمایی تحصیلی خردادماه88 استان اصفهان ... نظرات() 

زبان فرانسه

شنبه ٢ خرداد ۱۳۸۸
سوال وپاسخ زبان انگلیسی سوم راهنمایی تحصیلی خردادماه88 استان اصفهان ... نظرات() 

زبان انگلیسی

پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
سوال وپاسخ قران سوم راهنمایی تحصیلی خرداد ماه88استان اصفهان ... نظرات() 
چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
سوالات تاریخ سوم راهنمایی تحصیلی (درس به درس) ... نظرات() 
دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٧
بارم بندی دروس سوم راهنمایی تحصیلی-- در سال تحصیلی 88-87 ... نظرات() 

 

بارم بندی   پیشنهادی دروس پایه ی   سوم راهنمایی تحصیلی  برمبنای بارم بندی ارسالی

دفتر برنامه ریزی وتالیف  کتب درسی وزارت متبوع  وبا عنایت به

تغییرات کتابهای درسی

به اهتمام

 گروههای آموزشی دوره ی عمومی استان

در سال تحصیلی

88-87

برای مشاهده ی بارم بندی ؛برروی  نام درس کلیک نمایید

 

اجتماعی          املای فارسی

انشای فارسی    تاریخ      
حرفه وفن

دفاعی     دینی    ریاضی١         ریاضی٢

                                                  زبان١       زبان٢

 


... ادامه مطلب
شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٧
سوالات وپاسخ مسابقه علمی دانش آموزان سوم راهنمایی-- 2اسفندماه87 ... نظرات() 

برای مشاهده ی سوالات وپاسخ آنها؛ روی هر صفحه کلیک نموده واز امکانات گوشه ی سمت چپ(بالا) برای ذخیره نمودن وبرای بزرگنمایی ومشاهده ی کامل ازآیکون گوشه سمت راست(پائین) استفاده نمایید.

 شناسه

 صفحه١سوالات 

 صفحه٢سوالات     صفحه٣سوالات

 صفحه۴سوالات

 صفحه۵سوالات     صفحه۶سوالات

 صفحه٧سوالات

شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٧
نمونه سوالات مسابقه علمی دانش آموزان سوم راهنمایی تحصیلی ... نظرات() 

کلیک نمائید

دوشنبه ٩ دی ۱۳۸٧
سوالات اجتماعی جامع سوم راهنمایی دی 87 ... نظرات() 
دوشنبه ٩ دی ۱۳۸٧
سوالات اجتماعی سوم راهنمایی دی ماه 87 ... نظرات() 
شنبه ٧ دی ۱۳۸٧
سوالات دفاعی سوم راهنمایی دی ماه87 ... نظرات() 
شنبه ٧ دی ۱۳۸٧
سوالات ریاضی ورسم سوم راهنمایی دی ماه 87 ... نظرات() 
پنجشنبه ٥ دی ۱۳۸٧
سوالات دینی جامع سوم راهنمایی دی ماه 87 ... نظرات() 

ckd4bxqi5r5vt43vz3i.jpg      w9sonvzzcdo6svk8h5dl.jpg

2bruj322scn63rv7itm.jpg     lope71mh3y4wpbevjio.jpg

پنجشنبه ٥ دی ۱۳۸٧
سوالات دینی سوم راهنمایی دی 87 ... نظرات() 

                

چهارشنبه ٤ دی ۱۳۸٧
سوالات نگارش وانشای فارسی سوم راهنمایی دی ماه87 ... نظرات() 
چهارشنبه ٤ دی ۱۳۸٧
سوالات تاریخ جامع سوم راهنمایی دی ماه 87 ... نظرات() 

p7e3lfjxbo79yqpmkp7s.jpg       6bv8jlljzwnrr7x2yoh8.jpg     jcj719m00vvygv83k5ij.jpg

c7e5v661gbdl67l421gk.jpg     c3nu8z5yvb7psqabgvd.jpg       vfzaiqp0c2v6u6n9tny.jpg

 

چهارشنبه ٤ دی ۱۳۸٧
سوالات تاریخ سوم راهنمایی دی ماه 87 ... نظرات() 

3c1ywam4gohwhqz6kg3.jpg          7rygoepqulgsa23uarer.jpg    fhslonefp6g8buq58ic.jpg

ioqw1o51hlq2ug1oc0i9.jpg

سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧
سوالات علوم تجربی سوم راهنمایی تحصیلی دی ماه87 ... نظرات() 

noepdz0smsft13myh3rd.jpg

zq80ffeqnuz6v9cnluf.jpg

re7n1yjz07unfnlcjl0r.jpg

دوشنبه ٢ دی ۱۳۸٧
متن املای فارسی سوم راهنمایی دی ماه87 ... نظرات() 
دوشنبه ٢ دی ۱۳۸٧
سوالات عربی سوم راهنمایی دی ماه87 ... نظرات() 

برای مشاهده ی سوالات برروی هر تصویر کلیک نمایید

                  

             

یکشنبه ۱ دی ۱۳۸٧
سوالات جغرافی جامع سوم راهنمایی دی ماه 87 ... نظرات() 

         

   

یکشنبه ۱ دی ۱۳۸٧
سوالات جغرافی سوم راهنمایی دی ماه 87 ... نظرات() 

                

                           

یکشنبه ۱ دی ۱۳۸٧
سوالات زبان انگلیسی سوم راهنمایی دی ماه87 ... نظرات() 

برای مشاهده روی هر شماره  کلیک نمایید

 ١        ٢       ٣

 
۴     ۵        ۶

 ٧    ٨

یکشنبه ۱ دی ۱۳۸٧
سوالات قران سوم راهنمایی دی ماه 87 ... نظرات() 

برای مشاهده ی کامل بر روی هر تصویر کلیک نمایید

                                            

 

پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٧
نمونه سوال وپاسخ حرفه وفن سوم راهنمایی مهر87 ... نظرات() 

                                                    

                                                         

پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٧
نمونه سوال وپاسخ تاریخ وتاریخ جامع سوم راهنمایی مهر87 ... نظرات() 
پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٧
نمونه سوال وپاسخ اجتماعی جامع سوم راهنمایی مهر87 ... نظرات()