الف- هدف ارزشیابی:

١- ارزشیابی فرایند کسب دانش

 ٢- قضاوت در موردراهبردهای مورد استفاده ی دانش آموزان  برای کاربرد دانش ؛مهارتها وعادتهای کاری خود در انجام تکالیف

ب- ابزار ارزشیابی:

١-   آزمونهای عینی و آزمونهای انشایی وباز پاسخ

٢- انتخاب بر اساس رشد سنی وشناختی دانش آموزان

ج- نقش اساسی ارزشیابی در فرایند یادگیری:

 توسعه ی شناخت فراگیران از گام ساده به پیچیده

د- نحوه ی ارزشیابی در هر جلسه ی تدریس:

تکالیفی برای دانش آموزان مطرح می شود که با سطح توانایی فردی آنان متناسب باشد زیرا هیچ چیز به اندازه ی شکست وناکامی بیش از حد ؛بر انگیزش وعلاقه تاثیر مخرب ندارد.تاريخ : پنجشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٧ | ۱:٠٤ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

معلم شناخت گرا:

 

فراگیران را از اهمیت درس ومفید بودن آن مطلع می نمایند وبه آنان راه به کار گیری آن چه یادگرفته اند  رادر موقعیت های زندگی واقعی نشان می دهند.بنابراین ؛یادگیری برای فراگیران معنادار می شود.

 

از خصوصیات دیگر این نوع معلم ؛جلب توجه نمودن فراگیران در آغاز درس می باشد که این جلب توجه

در کل درس حفظ می گردد.

معلمان شناخت گرا بیش تراز راهبردهای انگیزش درونی استفاده می نمایند زیرا براین باورند که انجام صحیح وموفقیت آمیز فعالیت ؛موجب رضایت خاطر وتقویت رفتار می شود.

 

انگیزه های درونی عبارتند از:

1-     میل به یادگیری

2-     همکاری با دیگران

3-     کنجکاوی ومیل به تحقیق برای رفع ابهام

4-     انگیزه ی توانمند شدن

 

در رویکرد شناخت گرایی ؛3نقش عمده ومهم برای معلم قائل هستند:

 

الف – سازمان دهنده ی محیط یادگیری

 

ب – سنجش کننده ی تفکر دانش آموزان

 

ج- پایه گذار فعالیتهای گروهیتاريخ : چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧ | ٩:٤٢ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

فعالیت هایی که برای دانش آموزان پیش بینی می کنند دارای خصوصیات

ذیل می باشد:

*فراگیر را در یک فضای جذاب تجربه پذیری غرق می نماید.

*از نظر فراگیر ؛معنادار وچالش بر انگیز خواهد بود.

*زمینه های تحلیل فرایند یادگیری توسط فراگیر را از طریق کسب تجربه ی پردازش فعال ؛فراهم می نماید.

*فضا را برای نگریستن متفاوت به مساله ویافتن راه حلی نو وخاص آماده میکند.تاريخ : چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧ | ۸:٥٤ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

الف-تاکید بر انجام فعالیتهای ذهنی مانند:

تجزیه وتحلیل؛استنباط؛مقایسه ومشاهده

ب- تاکید بر آموخته های پیشین واستفاده از آن برای درک مطالب جدید مورد یادگیری

ج-ضروری بودن استفاده از نقشه های مفهومی ؛طرح واره های ذهنی؛ارائه ی خلاصه فعالیت و..برای تسهیل پردازش اطلاعات

د-توجه به تفاوتهای فردی

ه-تنظیم محتوای یادگیری به گونه ای که در بر گیرنده ی فعالیتهایی متناسب با سبکهای گوناگون یادگیری باشد.

و- ارائه ی جامع ترین مفاهیم واندیشه ها به صورت خلاصه و سپس معرفی تدریجی مطالب فرعی تر وجزیی تر

ز- پرهیز از دادن پاسخ مستقیم به دانش آموز

ح- توجه به برنامه ریزی برای تعمق یادگیری با عنایت به مراحل رشد شناختی

 دانش آموزان

ط- کمک به دانش آموزان برای بسط مهارتهای فرایندی خود؛ نظیر مشاهده کردن؛اندازه گیری کردن ؛طبقه بندی؛ارتباط برقرار نمودن؛استنباط کردن ؛پیش بینی نمودن و.....تاريخ : شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٧ | ۸:٥٤ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

این مکتب برخلاف رفتارگرایان برفرایندهای عالی ذهنی مانند تفکر؛تعقل؛ادراک ومساله گشایی تاکید دارد.

از دیدگاه طرفداران این مکتب؛حافظه ؛انگیزش وتفکر نقش مهمی در یادگیری که فرایندی درونی است ؛دارند.

براساس دیدگاههای جدید موجود دراین نظریه ؛یادگیری فرایندی است که طی آن ؛دانش واطلاعات به وسیله ی خود یادگیرنده:

*کسب می شود

*پردازش می شود

*دست کاری می شود

*وبه یاد سپرده می شود

سپس دانش واطلاعات کسب شده در موقعیت مناسب به وسیله ی خود یادگیرنده:

* به یادآورده می شود

*سازمان بندی می شود

*وبا دانش واطلاعات جدید جدید پیوند می خورد.

از پیشگامان  این نظریه می توان به گشتالت؛برونر وپیاژه اشاره نمود.

شناخت گرایان یادگیری را برچهار عملیات استوار می دانند:

١- دریافت محرکها

٢- پردازش اطلاعات

٣- نگهداری وذخیره ی اطلاعات

۴- انتقال اطلاعاتتاريخ : شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٧ | ٧:٤٩ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

زمانی می توان به دانش آموزانی که از سیستم آموزش وپرورش خارج وتحویل جامعه می گردند؛شهروندی موفق اطلاق کرد که:

بتواند فرصت اندیشیدن وابراز خود ؛کنترل منطقی عواطف واحساسات خود را داشته باشد.

میزانهای صحیح اخلاقی را بپذیرد وبه حقوق دیگران احترام بگذارد.

بادیگران همکاری وتبادل نظر کند وبرای نیل به هدفهای جمعی وگروهی فعالیت نموده ودر عین حال از حقوق وامتیازات خاص خود استفاده نمایدتاريخ : جمعه ٢٢ آذر ۱۳۸٧ | ٩:۳٠ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

رویکرد سنجش پویا برخلاف رویکردهای سنتی یا ایستا ؛بیش از آن که بر پیامدها ونتایج تاکید داشته باشد ؛بر فرایندهای روان شناختی تاکید دارد.

به عبارت دیگر در این رویکرد ؛هدف ارزشیابی ؛بیشتر بر توانایی یادگیری است تا میزان مطالب یادگرفته شدهتاريخ : چهارشنبه ٦ آذر ۱۳۸٧ | ٢:٢۱ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

دیدگاه اقتدارگرا:

این دیدگاه به پایان وتمرکز نتایج؛ ایستائی و عدم انعطاف وتکرا پذیری تکیه دارد.

دیدگاه انسان گرا:

دیدگاه مذکور به نکات ذیل توجه خاص دارد:

١- انعطاف در پاسخ

٢- ارتباط داشتن با متون درسی

٣- محدود نبودن به عین مطالب درسی

۴- توجه به کلیت وساختار متن

۵- شکل گروهی دادن به ارزشیابی

۶- فرایندی ساختن ارزشیابی

و...تاريخ : دوشنبه ٤ آذر ۱۳۸٧ | ٤:٢٩ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

بای بایحالت مستمر وتکوینی(شکل گیری وشکل دهی )دارد.

بای بای مبتنی بر عملکرد دانش آموزاست.

بای بایامتحان جنبه ی طبیعی و غیر رسمی پیدا می کند.

بای بایحالت رقابتی ومقایسه ای ندارد.

بای بایجهت تصحیح آموزش بکار می رود.

بای بایجهت مقایسه ی هر دانش آموز با خودش بکار رفته وبه صورت ملاکی عمل می کند ونه هنجاری.

بای بایدانش آموزان را متجانس می کند.

بای باییادگیری را از سطح دانش به کاربرد ارتقاء می دهد.

بای بایحواس پنجگانه را تقویت می کند.

بای بایبه توانایی های فردی توجه می کند.

بای بایدانش آموزان را فعال می کند.

بای بایاضطراب را به شوق تبدیل می کند.

بای بایکاربرد آموخته ها ومهارتها را در زندگی تقویت می نماید.

بای باینقاط قوت وضعف را مشخص می نماید.تاريخ : دوشنبه ٤ آذر ۱۳۸٧ | ٢:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

١- تاکید بر فرایند یادگیری به جای نتیجه یادگیری

٢- توجه بر تجارب قبلی یادگیرنده وسطح آمادگی او

٣- تاکید برمشارکت فعال یادگیرنده در جریان یادگیری

۴- تاکید بر انگیزه ی درونی برای یادگیری

۵- تاکید برپردازش اطلاعات ویادگیری معنی دار

۶- تاکید بر یادگیری مشارکتی

٧- تاکید بر خود راهبری یادگیرنده

٨- تاکید بر خود ارزیابی یادگیرنده

٩- تاکید بر استفاده از راهبردهای فراشناخت

توجه:

فراشناخت (به معنی شناخت انسان از فرایند وتولیدات شناختی خود)می باشدتاريخ : شنبه ٢ آذر ۱۳۸٧ | ٢:٥٢ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

لبخند هدفهای آموزشی قابل تبدیل به جزء نیستند وکل چیزی فراتر از اجزاء خود دارد.

لبخندهدفهای آموزشی در موقعیت کلی در هر سه قلمرو (شناختی؛عاطفی؛روانی-حرکتی)مطرح می باشند وبرای حل این موقعیت فرایند تفکر ویادگیری شکل می گیرد.

لبخنددستیابی به هدف کلی مستلزم بازسازی تجارب قبلی ؛تعامل ؛محیط وبازسازی ساختهای ذهنی می باشد.

لبخنددر رویکرد فرایند مدار؛هدفها؛روشها ؛ابزار ؛برنامه ریزی؛سازماندهی آموزش وفعالیتها با توجه به توسعه ی فرایندهای ذهنی ومهارتهای تفکر(یادگیری مادام العمر) صورت می گیرد.

لبخندرویکرد فرایند مدار؛یادگیرنده(دانش آموز) محور است.تاريخ : پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٧ | ٩:٠٤ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

شناخت گراها:

١-رفتارهای انسان بر اثر تفکر؛تفسیر ؛تعبیر؛کشف ؛دسته بندی وارزشیابی آموخته می شود.

٢- رفتارهای انسان به فرایندهای ذهنی او وابسته است.

٣- فرایندهای ذهنی قابل مشاهده واندازه گیری نیست.

۴- با تفکر روی موقعیت های باز سازی شده؛رفتار مطلوب ایجاد می شود.

۵- رفتارهای انسان نتیجه ی بازسازی تجارب قبلی ونوسازی ساختار ذهنی است.

۶- در روبرو شدن با مسائل وموقعیت ها می توان ساخت ذهنی را تغییر داد.

٧- انسان در برخورد با محیط به پردازش اطلاعات وتجربیات می پردازد.

٨- انسان در برخورد وتعامل با محیط دانش ونگرش ومهارت خود را شکل می دهد.

٩- خود راهبری وخود ارزیابی موجب یادگیری می شود.

 ١٠- رفتارهای پیچیده به فرایندهای ذهنی فعال نیاز دارد.

١١- با به کار گیری حواس؛عواطف واندیشه ؛یادگیری امکان پذیر است.تاريخ : سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٧ | ٤:۱٥ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()