الف- هدف ارزشیابی:

١-ارزیابی عملکرد فراگیر از طریق اندازه گیری کمیت یا کیفیت رفتارهای بیرونی

٢-سنجش ووارزیابی رفتار از طریق مشاهده ی طبیعی

ب- ابزار ارزشیابی:

امتحانات کلاسی (سراسری - نهایی )

آزمونهای پیشرفت تحصیلی با انواع سوالات عینی

ج- نقش اساسی ارزشیابی در فرایند یادگیری:

تمرین وتکرار

د- نحوه ی ارزشیابی در هر جلسه ی تدریس:

معلمان رفتار گرا در هر جلسه ی تدریس با دریافت پاسخهای مناسب به یک محرک شناخته شده وتمرین آنها وبا تاکید بر پاسخهای صحیح ؛موجب تقویت یادگیری می گردند.تاريخ : جمعه ٩ اسفند ۱۳۸٧ | ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

١- محور ومرکز یادگیری می باشند وآموزش به طور کامل کنترل شده است.

٢- محتوای یادگیری را به صورت آماده در ترتیب و توالی مناسبی(از ساده به پبچیده) ارائه می دهند تا یادگیری ارتقاء پیدا نماید.

٣- محیط یادگیری را به گونه ای سازماندهی می کنند که به بروز واکنش ورفتار مطلوب بینجامد.

۴- براساس هدفهای رفتاری؛ آزمونهی دقیقی تهیه می کنند ودانش آموزآن نیز می توانند با توجه به درست یا اشتباه بودن پاسخهایی که به سوالات آزمون می دهند؛از نقاط قوت وضعف خود در یادگیری آگاه شوند.

۵- استفاده از روشهای مختلف از جمله زنجیره کردن؛تقویت مثبت ومنفی و.. برای ایجاد رفتارهای تازه یا افزایش رفتارهای موجود

۶-نادیده گرفتن فعالیتهای ذهنی ویادگیریهایی که قابل مشاهده نیستند.

٧- تقویت پاسخهای مناسب دانش آموزان از طریق تشویق وتائید

٨- اعتقاد به مشخص ؛محدو د؛کم دامنه وقابل اندازه بودن محتوا ومواد آموزشی

بهره گیری از سخنرانی وتمرینهای هدایت شده در تدریس

(بروشور دفتر راهنمایی تحصیلیتاريخ : پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٧ | ۸:٥٤ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

١- بیان روشن وواضح نتایج وپیامدهای یادگیری(هدفهای آموزشی) برای

فراگیران در راستای در نظر گرفتن انتظارات وقضاوت در باره ی اینکه آیا به 

آنهارسیده اند یا خیر؟

٢- منفعل یا اثر پذیر بودن فراگیر

٣- بسیار مهم بودن رسیدن به نتیجه ی مطلوب

۴- انبار شدن محرکها در ذهن فراگیران و فراخوانده شدن آن در موقع نیازتاريخ : پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٧ | ۸:٤٥ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

رفتار گرایی بررسی علمی رفتار انسان استوهدف نهایی آن پیش بینی وکنترل رفتار

 می باشد.علاقه ی اصلی رفتار گرایان به رفتار وتغییراتی است که براثر تجربه در آن ایجاد

 می شود.رفتار گرایان معتقدند رفتارهای قابل مشاهده واندازه گیری باید مطالعه شوند

ورویدادهای ذهنی را باید نادیده گرفت زیرا نمی توان آنها را مستقیما بررسی نمود.

از پیشگامان این نظریه می توان به واتسون ؛پاولف ؛ثرندایک واسکینر اشاره کرد.تاريخ : پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٧ | ۸:۳٧ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

دیدگاه اقتدارگرا:

این دیدگاه به پایان وتمرکز نتایج؛ ایستائی و عدم انعطاف وتکرا پذیری تکیه دارد.

دیدگاه انسان گرا:

دیدگاه مذکور به نکات ذیل توجه خاص دارد:

١- انعطاف در پاسخ

٢- ارتباط داشتن با متون درسی

٣- محدود نبودن به عین مطالب درسی

۴- توجه به کلیت وساختار متن

۵- شکل گروهی دادن به ارزشیابی

۶- فرایندی ساختن ارزشیابی

و...تاريخ : دوشنبه ٤ آذر ۱۳۸٧ | ٤:٢٩ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

-- رفتارهای قابل مشاهده را اندازه گیری می نماید.

--ابزارهای آن آزمونهای کتبی عینی وتشریحی می باشد.

--امتحان جنبه ی رسمی وغیر طبیعی پیدا نموده واضطراب آور می شود.

--معمولاارزشیابی محدود به چند نمره  است..

--مشخص کننده ی نقاط قوت وضعف نمی باشد.

-- نمی تواند فرایند تفکر وفعالیت دانش آموز را بسنجد.

--مرادش ؛فراورده ونتیجه ی یادگیری است.

-- ارزشیابی فرایندی جدای از آموزش تلقی می شود.

-- در تصحیح آموزش نقش چندانی ندارد.

--به تفاوتهای فردی فراگیران توجهی نمی کند.

-- توانائیهای مختلف دانش آموزان را به درستی در نظر نمی گیرد.

--قادر به اندازه گیری اکثر رفتارهای ایجاد شده نمی باشد.

-- اغلب قادر به اندازه گیری رفتارهای سطوح بالای یادگیری نیست.تاريخ : دوشنبه ٤ آذر ۱۳۸٧ | ٧:٤۱ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

١- هدفهای رفتاری که به دقت تعریف شوند؛ مانع از به هدر رفتن تلاشها می شوند وبرنامه ها با جهت گیری مشخص پیش می روند.

٢-هدفهای رفتاری به انفرادی شدن آموزش کمک می کند.

٣- هدفهای رفتاری فرایند ارزشیابی را مشخص می سازند در حالیکه هدفهای کلی از ابهام در ارزشیابی برخوردارند.

۴- هدفهای رفتاری مشخص شده ؛فرایند برنامه ریزی درسی را ساده وجریان تصمیم گیری معلم را در برنامه سهولت می بخشد.

۵- هدفهای رفتاری به دقت تعریف شده ؛برقراری ارتباط را شفاف وواضح می کند.تاريخ : شنبه ٢ آذر ۱۳۸٧ | ۸:۱٢ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

**هدفهای آموزشی  به هدفهای عینی ورفتاری قابل مشاهده واندازه گیری تجزیه

 می شوند(ازکل به جزءتقسیم می شوند)

**هدفهای آموزشی در سه قلمرو شناختی ؛عاطفی وروانی -حرکتی ودر سطوح مختلف از ساده به پیچیده طبقه بندی می شوند.

**دست یابی به سطح بالا مستلزم عبور از هدفهای سطح پائین تر است.

**در نوشتن هر هدف رفتاری سه اصل مهم است:

١- فعل رفتاری

٢- معیار بروز رفتار(چه مقدار از رفتار باید سر بزند.)

٣-ملاک بروز رفتار(در چه شرایطی رفتار باید سر بزند.)

**در رویکرد نتیجه مدار ؛هدفها؛روشها ؛ابزار برنامه ریزی وسازماندهی آموزش وارزشیابی از آن ؛با توجه به نتیجه یا بازده نهایی که همان رفتار قابل مشاهده است ؛صورت می گیرد.

**ریکرد نتیجه مدار ؛معلم محور است.تاريخ : چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٧ | ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

رفتارگراها:

۱- رفتارهای انسان بر اساس شرطی شدن(محرک وپاسخ) آموخته می شود.

۲- رفتارهای انسان به محرکهای محیطی وابسته است.

۳- رفتارهای انسان قابل مشاهده واندازه گیری است.

۴-با دستکاری محیط می توان ؛رفتار مطلوب ایجاد کرد.

۵-رفتارهای انسان ؛نتیجه ی تجارب محیطی است.

۶- با کنترل محیط می توان رفتار انسان را کنترل نمود.

۷-انسان در برخورد با محیط ؛پاسخهای مختلف می دهد.پاسخ مطلوب به محرک محیطی را باید تقویت نمود.

٨-تقویت وپاداش موجب یادگیری سریع تر می شود.

٩-عامل کنترل کننده ی رفتار انسانها ؛محیط است.

١٠-رفتارهای پیچیده قابل تغییر به رفتارهای ساده است.

۱۱- با تقویت رفتارهای ساده  شده یادگیری  پیچیده ؛امکان پذیر است.تاريخ : سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٧ | ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()