سنجش وارزشیابی تحصیلی وتربیتیassessment and evaluation
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کَسی نغمه خود خوانَد و از صحنه رَود ،صحنه پیوسته به جاست خرّم آن نغمه که مَردم بسپارند به یاد
چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
نمونه سوالات پنجم ابتدایی خردادماه89 ... نظرات() 

ریاضی       علوم    جغرافی    انشاء     تاریخ

چهارشنبه ٢ تیر ۱۳۸٩
نمونه سوالات وپاسخ آزمون نمونه دولتی ورودی راهنمایی تحصیلی90-89اصفهان ... نظرات() 
دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
نمونه سوال دومین مسابقه ملی ریاضی کانگورو پنجم واول راهنمایی سال 89 ... نظرات() 
شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٩
نمونه سوال اولین مسابقه ملی ریاضی کانگورو پنجم واول راهنمایی سال 88 ... نظرات() 

برای مشاهده ی سوالات بر روی واژه ی ذیل کلیک نمایید

کانگورو١

یکشنبه ٧ تیر ۱۳۸۸
سوالات وپاسخ آزمون نمونه دولتی دوره راهنمایی تحصیلی 88استان اصفهان ... نظرات() 

نمونه دولتی٨٨

دوشنبه ۱ تیر ۱۳۸۸
مجموعه سوالات پنجم ابتدایی خرداد88 نائین ... نظرات() 
دوشنبه ۱ تیر ۱۳۸۸
مجموعه سوالات پنجم ابتدایی خرداد88 بوئین ومیاندشت ... نظرات() 
دوشنبه ۱ تیر ۱۳۸۸
مجموعه سوالات پنجم ابتدایی خرداد88ناحیه 3 اصفهان ... نظرات() 
سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸
مجموعه سوالات پنجم ابتدایی خرداد88 جرقویه علیا ... نظرات() 

جرقویه علیا

دوشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸۸
مجموعه سوالات پنجم ابتدایی خرداد88 برخوار ... نظرات() 
دوشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸۸
مجموعه سوالات پنجم ابتدایی خرداد88 کاشان ... نظرات() 
دوشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸۸
مجموعه سوالات پنجم ابتدایی خرداد88 چادگان ... نظرات() 
پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸۸
مجموعه سوالات پنجم ابتدایی خرداد88کوهپایه ... نظرات() 
پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸۸
مجموعه سوالات پنجم ابتدایی خرداد88دهاقان ... نظرات() 
چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۸
مجموعه سوالات پنجم ابتدایی خرداد88شهرضا ... نظرات() 

پنجم ابتدایی

دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٧
بانک سوالات پنجم ابتدایی ... نظرات() 

برای استفاده از سوالات بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید:

 

http://software.isfedu.org/PowerPoint/Soalat5OmEbtedaei86/5OmEbtedaeiKhordar86

جمعه ٢٤ خرداد ۱۳۸٧
سوالات وپاسخ آزمون نمونه دولتی 87 ... نظرات() 

نمونه سوالات ورودی مدارس راهنمایی تحصیلی نمونه دولتی

٨٨-٨٧

جلددفترچه

صفحه١                                   صفحه٢

صفحه٣      صفحه۴

صفحه۵

صفحه۶        صفحه٧

 

پاسخنامه

جمعه ٢٤ خرداد ۱۳۸٧
سوالات وپاسخ آزمون نمونه دولتی 86 ... نظرات() 

نمونه سوالات ورودی مدارس راهنمایی تحصیلی نمونه دولتی

٨٧-٨۶

جلددفترچه

صفحه۱                                صفحه۲

صفحه۳

صفحه۴                            صفحه۵

صفحه۶

صفحه۷                              پاسخها

پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٧
علوم تجربی پنجم ابتدایی خرداد87 ... نظرات() 

ناحیه ١:        ۱     و  ۲         

 شهرضا  :  ۱     و  ۲   و۳

 خمینی شهر    ۱     ۲   

 

 

یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٧
املای فارسی پنجم ابتدایی خرداد87 ... نظرات() 

ناحیه 1:متن املاء   ---   شهرضا:متن املاء   ---

خمینی شهر: متن املاء

یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٧
انشاء ونگارش پنجم ابتدایی خرداد87 ... نظرات() 

ناحیه1:صفحه1     صفحه2           شهرضا:صفحه1   صفحه2   صفحه3

خمینی شهر:صفحه۱   صفحه۲

یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٧
جغرافی پنجم ابتدایی خرداد87 ... نظرات() 

ناحیه ١: صفحه١      صفحه٢    ----  شهرضا:صفحه۱ صفحه۲   صفحه۳

خمینی شهر:صفحه۱   صفحه۲

یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٧
تاریخ ومدنی پنجم ابتدایی خرداد87 ... نظرات() 

ناحیه١:صفحه١      صفحه٢            

 شهرضا:          صفحه۱         صفحه۲               صفحه۳

خمینی شهر:صفحه۱  صفحه۲  

یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٧
ریاضی پنجم ابتدایی خرداد87 ... نظرات() 

ریاضی ناحیه ١     :      صفحه۱              صفحه۲            صفحه۳

ریاضی شهرضا              :    صفحه۱          صفحه۲          صفحه۳

ریاضی خمینی شهر:                    صفحه۱    صفحه۲  صفحه۳

سه‌شنبه ٥ تیر ۱۳۸٦
سوالات پنجم ابتدایی جرقویه علیا*خرداد۸۶ ... نظرات() 
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٦
پنجم ابتدایی نطنز خرداد۸۶ ... نظرات() 
چهارشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٦
سوالات پنجم ابتدایی نائین خرداد۸۶ ... نظرات() 
چهارشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٦
سوالات پنجم ابتدایی ارسالی از آران وبیدگل ... نظرات() 
سه‌شنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٦
سوالات پنجم ابتدایی منطقه امامزاده خرداد۸۶ ... نظرات() 
یکشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٦
نمونه سوالات پنجم ابتدایی ناحیه چهار اصفهان خرداد۸۶ ... نظرات() 

ترتیب سوالات:

(توجه :برای مشاهده ی سوالات بر روی آدرس اینترنتی هر درس ؛کلیک نمایید.)

۱- املای فارسی ۱ صفحه                                                  ۴- جغرافی ۲ صفحه

۲- انشای فارسی ۲ صفحه                                                 ۵- ریاضی ۲ صفحه

۳- تاریخ ومدنی ۲ صفحه                                                     ۶- علوم تجربی ۲ صفحه  

http://i7.tinypic.com/5x3cpjd.jpg

http://i15.tinypic.com/5zo3a10.jpg

http://i12.tinypic.com/4l4v950.jpg

    http://i18.tinypic.com/5y8s58n.jpg 

http://i10.tinypic.com/523q1km.jpg

http://i14.tinypic.com/6fpdj74.jpg

http://i7.tinypic.com/4z1cj2u.jpg

http://i11.tinypic.com/4r1mum9.jpg

http://i18.tinypic.com/4y9stw8.jpg

http://i13.tinypic.com/4v4vvv4.jpg

http://i16.tinypic.com/5yv0y20.jpg

 

دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٥
سوالات آزمون عملکردی ... نظرات() 

به نام خدا

بنا بر تقاضای آموزگاران محترم پایه ی پنجم ابتدایی؛آزمون عملکردی کتاب هدیه های آسمانی پایه ی مذکور مجددا در صفحه ی اصلی قرار داده شد ودر ذیل قابل مشاهده ودسترسی می باشد.

سوالات پیشنهادی آزمون هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی :

1- ای خدای مهربان مطمئن هستم که تو هستی زیرا ..................................

* تعیین حدود انتظار : حداقل دو جمله بنویسید .

* تعیین ملاک ارزشیابی نمونه : هر جمله صحیح و مربوط به موضوع نیم تا یک نمره بنا به نظر معلم

2- کتاب هدیه های آسمان خود را باز کن . دو بیت شعر از آن انتخاب کن و با خط زیبا بنویس .

- این شعر در باره ی چیست ؟  * برخی از همکاران محترم ممکن است از فراگیران بخواهند شعر را از حفظ بنویسند .

- دلیل انتخاب خود را بنویس .

* تعیین ملاک ارزشیابی نمونه : به کارگیری تلاش برای زیبا و تمیز نویسی
 نیم نمره ، انتخاب شعر نیم نمره ، بیان دلیل نیم نمره و ...
 

3- قصه یا خاطره ای بنویس که در آن خداوند به موجودی گرفتار کمک کرده باشد .

* تعیین ملاک ارزشیابی نمونه : بیان هر قصه یا خاطره خودساخته یا واقعی یک نمره حداکثر در 4 یا 5 جمله که با موضوع مربوط باشد .

4- انتخاب یک داستان :

* همکاران محترم می توانند داستانی را انتخاب و به شیوه های زیر برای فراگیران سوال طرح نمایند :

- داستان را نام گذاری کن .

- چه نتیجه ای از این داستان می گیری ؟

- احساس خود را نسبت به داستان بنویس .

- از کدام قسمت داستان بیشتر لذت بردی ؟یک جمله از آن را بنویس .

5- خودت را به جای او بگذار و جواب بده .

امین دیر به مدرسه رسید . معلم از او پرسید چرا دیر آمدی ؟
او گفت زیرا ..........................

معلم پرسید چرا این اتفاق افتاد ؟ او گفت زیرا ..............................

معلم پرسید چرا این اتفاق افتاد ؟ او گفت زیرا ..............................

* همکاران محترم پاسخ سوال باید با توجه به سوال و اتفاق قبلی داده شود .

6- برای دو ساعت وقت خود برنامه ریزی کن .

7- یکی از اموال عمومی در مدرسه را نام ببرید .

بهترین روش های استفاده از آن را بنویسید . حداقل چهار مورد

8- در مکان های زیر یک نمونه اسراف نام ببر و برای هر کدام سه پیشنهاد بده که چگونه می توان از اسراف جلوگیری کرد ؟

در خانه : نمونه اسراف ...................      در مدرسه : نمونه اسراف .................

پیشنهادها           1-                                پیشنهادها           1-    

 برای جلوگیری   2 -                                برای جلوگیری         2-

 از اسراف :          3-                                 از اسراف :          3-

9- معنای کلمه توحید را بنویسید .

یک کلمه هم خانواده برای آن بنویس .

در کجاها این کلمه را شنیده ای ؟

10 - عید غدیر خم برای ما مسلمانان روز بسیار خوبی است .
زیرا ................................

* حداقل در دو جمله

11- جملات مربوط را به هم وصل کنید .

oبرنامه ریزی                1  خدا بی نیاز است

oالله صمد                    2  محمد مداد نیمه تمام خود را دور انداخت .

oقل هو الله احد          3  مریم دو روز قبل از امتحان ریاضی تمام اشکالات خود را از معلم پرسید .

oاسراف                      4  بگو خدا یکتا است .

12- از دفتر نیمه تمام سال قبل خود چه استفاده هایی می توانی بکنی ؟ حداقل دو جمله

* معیار ارزشیابی : حداقل دو جمله نمره کامل ، بیش از دو جمله ی با انعطاف و غیر تکراری هر مورد 25/. اضافه گردد .

13- این کتاب کلامی است پر از حکمت ، هدیه ای است از آسمان ، کتابی است که بوی خدا می دهد .

- نام این کتاب چیست ؟

- این کتاب چه ارتباطی با کتاب درسی شما (( هدیه های آسمان )) دارد ؟

* معیار ارزشیابی : نام قرآن 5/. نمره - بیان هر گونه ارتباط منطقی 5/. نمره

14- کتاب درسی قرآن خود را باز کن . یک پیام قرآنی انتخاب کن ، معنی آن را بنویس ، یک مورد کاربرد آن در زندگی روزمره ات را بنویس .

15- طبق بحث و گفتگوی کلاسی به نظر تو حضرت علی (ع) چه ویژگی هایی داشت که شایسته جانشینی حضرت محمد (ص) شد ؟          

16- صفحه ......... ( به طور مثال 33 ) کتاب را باز کن ، متن را بخوان و تصویر را با دقت نگاه کن . نظر خودت را بنویس .

17- کامل کن .

رفتار مردم قبل از اسلام :                  1-                              2-

رفتار مردم بعد از اسلام :                  1-                               2-

18- با توجه به تصویر                                                                                                                  

دو مورد اسراف نام ببر

Go to fullsize image

                                                                                    

دو مورد راه های جلوگیری از اسراف را بنویس .

* معیار ارزشیابی : موارد در ارتباط با موضوع تلفن ، دقت ، هزینه ، .... باشد

دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٤
آزمون عملکردی درس هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی ... نظرات() 

باسمه تعالی

    یکی از موضوعات مهم نگرشی - عملکردی در دوره ابتدایی درس هدیه های آسمانی است .

    از آنجایی که در طراحی آموزشی هر درسی ارزشیابی آن مبتنی بر اهداف مورد نظر انجام می گیرد ، شیوه ارزشیابی درس هدیه های آسمان نیز میزان تحقق اهداف نگرشی و عملکرد مورد انتظار در فراگیران را می سنجد

    به همین منظورگروه آموزشی پایه پنجم و چند پایه استان اصفهان با توجه به تاکید کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی و تربیتی سازمان و بخشنامه های مربوط ، در خصوص برگزاری آزمون کتبی ( مداد - کاغذی ) این درس ، اقدام به طراحی نمونه سوالات پیشنهادی آزمون های عملکردی ویژه این درس نموده است . 

    شایسته است همکاران محترم ضمن مطالعه (( مقدمه ای در خصوص تعریف و انواع آزمون های عملکردی )) و سوالات پیشنهادی ، در طراحی آزمون کتبی ویژه این درس به موارد مطرح شده عنایت خاص نمایند .

امید است این اقدام بیش از پیش زمینه ساز بروز خلاقیت های همکاران عزیز در طراحی سوالات عملکردی گردد .

* توجه : سوالات تا آخر درس 12 طراحی شده است و نظر به آموزش پیمانه ای - موقعیتی درس هدیه های آسمان امکان جابه جایی موضوع و سوالات مورد نظر می باشد .

تعریف آزمون عملکردی :

بنا به نظر ثرندایک و همکاران ( 1991 ) آزمون عملکردی ، آزمون بسیار معتبری است که تاکید بر فرآیندهای یادگیری فراگیر در سطوح مختلف تحصیلی دارد . استفاده از این شیوه در سنجش دانش آموزان بسیار تازه است و دلیل اصلی توجه به این نوع سنجش را علاقه روز افزون به استفاده از اصول روانشناسی شناختی در کلاس درس و نیاز به پرورش فرآیندهای عالی فکری و مهارت های تفکر انتقادی دانسته اند . 

نظریه های شناختی جدید بر جنبه های فکری و خود نظم دهی فراگیر تاکید می کنند . بنابر این امروزه توجه بیشتر معطوف به این است که چگونه فراگیران دانش را تفسیر می کنند و به کار می گیرند تا مسائل پیچیده را حل کنند . این گونه مهارت ها با آزمون های عینی و سنتی مثلا آزمون چند گزینه ای قابل سنجش نیستند . هنگامی که فعالیت های عملی و آزمون های عملکردی جای خود را در برنامه ی سنجش فراگیر باز کند ، به دانش آموز و والدین او این پیام را می دهد که آموخته ها زمانی ارزش دارد که از محدوده ی ذهن خارج شده و در عمل به کار گرفته شود .

برای طراحی آزمون های عملکردی در هر درس و موضوع ابتدا باید شناسنامه و هدف های درس تهیه گردد  . سپس با توجه به حدود انتظار معلم از فراگیر ، دانش آموز ایده ها ، راه حل و شیوه ی کار را در برگه ارزشیابی ارائه نماید . سیستم نمره گذاری نیز باید با توجه به معیارهای مورد نظر باشد . مانند : آیا پاسخ در حدود انتظارات و اهداف مورد نظر در سوال هست ؟ آیا نتیجه گیری صحیحی به عمل آمده است ؟ آیا در پاسخ نظم فکری و کاری وجود دارد ؟ آیا دانش آموز به تمام جنبه های مساله توجه نموده است ؟

در تعیین معیارها و میزان نمره در نظر گرفته شده قضاوت معلم و یا حتی در مواردی نظر خود شاگرد نیز مهم می باشد .

شایسته است در تعیین معیارها و سنجش آن ها میزان پیشرفت فراگیر در مقایسه با خودش و سطح توانایی ها و تلاش او در نظر گرفته شود .

انواع آزمون های عملکردی :

1- آزمون عملکرد کتبی                    2- آزمون شناسایی                       
 3- آزمون عملکردی در شرایط شبیه سازی شده
          4- نمونه کار

همکاران محترم جهت اطلاعات بیشتر می توانند به کتاب ارزشیابی در خدمت آموزش تالیف طاهره رستگار مراجعه نمایند .

مواردی  که با علامت ستاره مشخص شده است خطاب به همکاران و معلمان عزیز می باشد .

**************************************************************************************

سوالات پیشنهادی آزمون هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی :

1- ای خدای مهربان مطمئن هستم که تو هستی زیرا ..................................

* تعیین حدود انتظار : حداقل دو جمله بنویسید .

* تعیین ملاک ارزشیابی نمونه : هر جمله صحیح و مربوط به موضوع نیم تا یک نمره بنا به نظر معلم

2- کتاب هدیه های آسمان خود را باز کن . دو بیت شعر از آن انتخاب کن و با خط زیبا بنویس .

- این شعر در باره ی چیست ؟  * برخی از همکاران محترم ممکن است از فراگیران بخواهند شعر را از حفظ بنویسند .

- دلیل انتخاب خود را بنویس .

* تعیین ملاک ارزشیابی نمونه : به کارگیری تلاش برای زیبا و تمیز نویسی
 نیم نمره ، انتخاب شعر نیم نمره ، بیان دلیل نیم نمره و ...
 

3- قصه یا خاطره ای بنویس که در آن خداوند به موجودی گرفتار کمک کرده باشد .

* تعیین ملاک ارزشیابی نمونه : بیان هر قصه یا خاطره خودساخته یا واقعی یک نمره حداکثر در 4 یا 5 جمله که با موضوع مربوط باشد .

4- انتخاب یک داستان :

* همکاران محترم می توانند داستانی را انتخاب و به شیوه های زیر برای فراگیران سوال طرح نمایند :

- داستان را نام گذاری کن .

- چه نتیجه ای از این داستان می گیری ؟

- احساس خود را نسبت به داستان بنویس .

- از کدام قسمت داستان بیشتر لذت بردی ؟یک جمله از آن را بنویس .

5- خودت را به جای او بگذار و جواب بده .

امین دیر به مدرسه رسید . معلم از او پرسید چرا دیر آمدی ؟
او گفت زیرا ..........................

معلم پرسید چرا این اتفاق افتاد ؟ او گفت زیرا ..............................

معلم پرسید چرا این اتفاق افتاد ؟ او گفت زیرا ..............................

* همکاران محترم پاسخ سوال باید با توجه به سوال و اتفاق قبلی داده شود .

6- برای دو ساعت وقت خود برنامه ریزی کن .

7- یکی از اموال عمومی در مدرسه را نام ببرید .

بهترین روش های استفاده از آن را بنویسید . حداقل چهار مورد

8- در مکان های زیر یک نمونه اسراف نام ببر و برای هر کدام سه پیشنهاد بده که چگونه می توان از اسراف جلوگیری کرد ؟

در خانه : نمونه اسراف ...................      در مدرسه : نمونه اسراف .................

پیشنهادها           1-                                پیشنهادها           1-    

 برای جلوگیری   2 -                                برای جلوگیری         2-

 از اسراف :          3-                                 از اسراف :          3-

9- معنای کلمه توحید را بنویسید .

یک کلمه هم خانواده برای آن بنویس .

در کجاها این کلمه را شنیده ای ؟

10 - عید غدیر خم برای ما مسلمانان روز بسیار خوبی است .
زیرا ................................

* حداقل در دو جمله

11- جملات مربوط را به هم وصل کنید .

oبرنامه ریزی                1  خدا بی نیاز است

oالله صمد                    2  محمد مداد نیمه تمام خود را دور انداخت .

oقل هو الله احد          3  مریم دو روز قبل از امتحان ریاضی تمام اشکالات خود را از معلم پرسید .

oاسراف                      4  بگو خدا یکتا است .

12- از دفتر نیمه تمام سال قبل خود چه استفاده هایی می توانی بکنی ؟ حداقل دو جمله

* معیار ارزشیابی : حداقل دو جمله نمره کامل ، بیش از دو جمله ی با انعطاف و غیر تکراری هر مورد 25/. اضافه گردد .

13- این کتاب کلامی است پر از حکمت ، هدیه ای است از آسمان ، کتابی است که بوی خدا می دهد .

- نام این کتاب چیست ؟

- این کتاب چه ارتباطی با کتاب درسی شما (( هدیه های آسمان )) دارد ؟

* معیار ارزشیابی : نام قرآن 5/. نمره - بیان هر گونه ارتباط منطقی 5/. نمره

14- کتاب درسی قرآن خود را باز کن . یک پیام قرآنی انتخاب کن ، معنی آن را بنویس ، یک مورد کاربرد آن در زندگی روزمره ات را بنویس .

15- طبق بحث و گفتگوی کلاسی به نظر تو حضرت علی (ع) چه ویژگی هایی داشت که شایسته جانشینی حضرت محمد (ص) شد ؟          

16- صفحه ......... ( به طور مثال 33 ) کتاب را باز کن ، متن را بخوان و تصویر را با دقت نگاه کن . نظر خودت را بنویس .

17- کامل کن .

رفتار مردم قبل از اسلام :                  1-                              2-

رفتار مردم بعد از اسلام :                  1-                               2-

18- با توجه به تصویر                                                                                                                  

دو مورد اسراف نام ببر

دو مورد راه های جلوگیری از اسراف را بنویس .

* معیار ارزشیابی : موارد در ارتباط با موضوع تلفن ، دقت ، هزینه ، .... باشد . 

 

همکاران محترم ارسال پیشنهادها ، انتقادات یا هر گونه نمونه سوال به گروه آموزشی استان ( پایه پنجم و چند پایه ) موجب امتنان خواهد بود .

با تشکر * بهمن ماه 84

گروه آموزش پایه پنجم استان : محمدرضابهرامی - سعیدحقی - مجیدعابدینی - زهرا آزاده

گروه آموزشی چند پایه استان : حمید قادریان - الهه عرفا و با همکاری رضوان نامجو