(اهداف ):

اهداف را در قالب نتایج یادگیری  بیان نماییم تامیزان دامنه تلاش فکری وعملی دانش آموزدر دستیابی به اهداف مشخص گردد

 

(محتوای آموزشی) :

برمفاهیم وایده های اساسی  وروش های تفکر  در حیطه های مختلف یادگیری تاکید گردد.(شناختی ، عاطفی ، روانی و حرکتی)

(روش تدریس):

تغییر در روش ارزشیابی باید توام با تحول در روش تدریس باشد به خصوص در زمینه نقش معلم ودانش آموز در یادگیری

(ارزشیابی) :

1- ارزشیابی باید با عنایت به نکات زیردرخدمت دانش آموز باشد:

*توجه به آمادگی ورشد همه جانبه دانش آموز

*عنایت به  تفاوت های فردی درطراحی واجرای صحیح آموزش وارزشیابی

*در نظر داشتن مشوق های مختلف در ارتباط با نتایج حاصل از ارزشیابی

*تشخیص مشکلات دانش آموزان وقضاوت صحیح ومنصفانه در ارتباط با آنان براساس نتایج حاصل از ارزشیابی

2- در ارزشیابی از روشهاوابزارهای متنوع استفاده شود.

3- به فرایندهای فکری منتهی به تولید پاسخ توسط دانش آموز توجه شود.

4- اصل رعایت قواعد اخلاقی وانسانی در ارزشیابی فراموش نگردد.تاريخ : شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۳ | ۱:٤٥ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

تنها رقابت قابل قبول ، رقابت شخص با خودش می باشد که می توان آن را رقابت سالم نامید.

رقابتی که به عنوان رقابت ناسالم قلمداد می شود ،رقابت شخص با دیگری است که متاسفانه در ذهن بعضی از معلمان وبسیاری از والدین ، کاری نیکو تصور می شود که اگر این بحث را از ذهن خود نزدایند به بیراهه خواهند رفت وبرای فرزندشان ،پیامدی به جز یاس وناامیدی نخواهد داشت.

از پیامدهای رقابت ناسالم می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

* آموزش تهدید آمیز

* ایجاد اضطراب ونگرانی

*به رخ کشیدن شکستهای تحصیلی

*فدا شدن خلاقیت

*ایجاد نگرش منفی به درس ومدرسهتاريخ : چهارشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۳ | ٦:٥٢ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

یکی از آسیب های بارز ارزشیابی سنتی ، حافظه مداری است که پیامدهای زیر را به همراه دارد:

* دانشی عمل نمودن در آموزش

*تصور ناصحیح در مورد ارزشیابی ( امتحان)

*ایجاد فرهنگ نمره خواهی صرف

*توجه به نتیجه پایانی به جای فرایند یادگیریتاريخ : شنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۳ | ٤:٥٠ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

دو گام مهم در این زمینه کارساز خواهد بود:

گام اول :آگاهی از آسیب های ارزشیابی سنتی

گام دوم :آشنایی با رویکردهای نوین عناصر اصلی برنامه درسی

در مطالب آتی به تفصیل در مورد دوگام فوق ،ارائه نظر خواهد گردید.

 تاريخ : دوشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩۳ | ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

آگاهی دقیق تر معلم ودانش آموز نسبت به اهداف وانتظارات آموزشی

* اتخاذ تصمیم های آموزشی مناسب ومفید برای فراگیران

* حمایت از دانش آموز  به منظورتوسعه ی مشارکت  وی در جریان یادگیری

* ایجاد فضای روانی مناسب در کلاس درس

*اطلاع رسانی دقیق تر به والدین وسایر افراد ذیربطتاريخ : چهارشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۳ | ٤:٢٢ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

در مکاتب آموزشی نوین به خصوص مکتب ساخت گرایی ،سنجش وارزشیابی به واسطه ایفای نقش های مهم در فرایند یاددهی ویادگیری ، از اهمیت خاصی برخوردار است.در این قسمت به تعدادی از این نقش ها اشاره می نمایم:

* در هم تنیده بودن ارزشیابی با آموزش

دیگر نمی توانیم آموزشی را در نظر بگیریم که همراه با ارزشیابی نباشد. به عبارت دیگر آموزش وسنجش وارزشیابی ، لازم وملزوم یکدیگرند.

* ارائه شواهد بر نحوه آموزش

چنان چه یک ارزشیابی دقیق از آموزش درون کلاسی انجام پذیرد ، می توان دریافت آموزش به چه صورت اتفق افتاده است ، بهینه یا مثمر ثمر

* زمینه سازی برای آموزش ثمر بخش

آموزش ثمر بخش آموزشی است که بتواند به خوبس تغییر رفتار مورد نظر اهداف وانتظارات کتاب درسی را در دانش آموز ایجاد نماید.ارزشیابی دقیق وواقعی می تواند زمینه ساز چنین آموزشی باشد.

*قضاوت وداوری درارتباط با میزان یادگیری دانش آموزان

دیگر زمان پرسیدن (چند گرفتی )از دانش آموز سپری شده است . امروز باید به دنبال آن بود که به چه میزان یادگیری بهینه در دانش آموز ایجاد شده است.


 تاريخ : پنجشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۳ | ٤:۱٠ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()