**مدل انضباطی ردل و واتنبرگ(Redl & Wattenberg):

انضباط از طریق ارتباط گروهی با دانش آموزان

**مدل انضباطی ژینوت (Ginott):

انضباط از طریق مشارکت وارتباط موافق وسازگار

** مدل انضباطی کونین (Kounin):

انضباط از طریق مدیریت در کلاس درس

** مدل انضباطی کانتور(Cantor):

مدیریت رفتاری از طریق اقتدار ؛تسلط وقاطعیت

 ** مدل انضباطی جونز (Jones):

انضباط از طریق اشارات بدنی ونظامهای پاداش

** مدل انضباطی دریکورز(Dreikurs):

انضباط از طریق دموکراسی ومقابله با اهداف اشتباه

** مدل انضباطی گلاسر(Glasser):

تامین نیازها بدون اجبار وزورتاريخ : دوشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٧ | ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

١- مدلهای پیشگیرانه

٢- مدلهای اصلاحی

٣- مدلهای حمایتی

اصول مدلهای پیشگیرانه:

الف- تعیین وروشن نمودن وبیان نیازها وانتظارات

ب- ایجاد یک جو گرم وصمیمانه در کلاس

ج- تدوین مجموعه ای از قوانین ونتایج مبتنی بر اصول دمکراسی

د- تدوین یک برنامه روزانه جاری ؛قابل انعطاف وتغییر پذیر

ه- ایجاد وساختن یک محیط آموزش جذاب وسرگرمی وتفریح برای دانش آموزان

اصو ل مدلهای اصلاحی و حمایتی:

١- برخورد با بدرفتارها وناهنجاریها باید آنی؛ پایدار ومحترمانه باشد.

٢- وقتی همه ی راهها به شکست انجامید باید محترمانه عذر دانش آموز را خواست وحتی در مواقعی از روش اخراج از کلاس استفاده نمود.تاريخ : یکشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٧ | ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

انضباط پیشگیرانه:

به معنای نقش معلم در درک وپذیرفتن دانش آموزان؛مجموعه ای از اهداف وبایدها

ونبایدها؛پیش بینی موقعیت وتجارب چالش برانگیز و تشخیص رفتارهای ارزشمند ومثبت

می باشد.

انضباط اصلاحی:

شامل مجموعه تکنیکهایی است که عبارتند از:

1- جدا کردن دانش آموزان از مدرسه به منظور حمایت کردن از دانش آموزان دیگر یا خود

 دانش آموز

2- انتقال یک دانش آموز از یک کلاس درس برای همه ی بخشهای یک کلاس واحد

3- یک دوره ی بی تکلیفی

4- اخراجتاريخ : چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٧ | ٧:٤٤ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

کارکرد مدلهای انضباطی به گونه ای است که به معلمان اجازه می دهد ؛ یک رویکردونظرگاه سیستماتیک در ارتباط با فرایند انضباط  در کلاس درس داشته باشند وسودمندی آنرادر نتایج حاصل از کنترل درس مشاهده نمایند.اگر چه این مدلها در بکارگیری تکنیکها متفاوت می باشند اما تعداد وسیعی از معلمان اصولا ترکیبی از مدلها وتکنیکهای انضباطی را بکار می برند.

از نظر واتسون ؛سالمون وباتیسیتج:

انضباط در حقیقت نوعی مسوولیت وتعهد برای دانش آموزان وخود آنان بوجود می آورد ومدارس عموما با دو نوع انضباط سر وکار دارند:

١- انضباط پیشگیرانه  ٢- انضباط اصلاحیتاريخ : سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳۸٧ | ٧:٥٤ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

دیدگاه وود؛اومرا؛برولیر (wood-omera-brolliar)

١- پائین بودن عزت نفس واحساس ارزشمندی

٢- نارضایتی ناشی از عدم فعالیت وعلاقه نداشتن به کار

٣- فقدان آموزش؛راهنمایی؛اهداف ؛تربیت وتجارب مورد نیاز وبدفهمی وسوءبرداشت از قوانین واستانداردها

۴- باوری که یک فرد از خود دارد

۵- مسائل شخصی که نمی تواند در خانه حل شود ویادر خانه اتفاق می افتد.تاريخ : دوشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٧ | ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

انضباط شخصی:

وقتی این انضباط مطرح می شود که شخص قواعد ومعیارهایی را برای انجام دادن کاری یاداشتن چیزی می پذیرد ومطابق آن عمل می کند.

این نوع انضباط جنبه ی درونی دارد وشخص پیروی از مقررات را با رضایت می پذیرد.

هدف آموزش وپرورش بوجود آوردن این نوع انضباط در دانش آموزان است.

انضباط تحمیلی:

١- این نوع انضباط درست مقابل انضباط شخصی است.

٢- عامل آن ؛اطاعت خارجی می باشد. یعنی کودک توسط بزرگسالان به انجام اعمالی مجبور می شود که دیگران از طریق تحت فشار قرار دادن وسوء استفاده از امیال وترسهای وی می خواهند انجام دهد.

٣- دراین نوع انضباط کودک حق انتخاب نداشته وبه جز پذیرفتن چاره ای ندارد.

انضباط واسطه ای:

١- دارای ارزش تربیتی بیشتری می باشد.

٢- بین اطاعت از قوانین ومققرات وآنچه تمایل کودک است ؛ارتباط طبیعی وجود دارد.

انضباط به معنای حفظ  نظم ومقررات:

در این معنا ؛انضباط با جسم وجان افراد به صورتهای  متعدد ترغیب وتهدید ارتباط دارد تا از طریق آن مقرراتی را بپذیر وعمل نمایند.تاريخ : یکشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٧ | ٩:۳٦ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

١- انضباط کلاسی:یعنی استقرار شرایط کلاس به نحوی که شاگرد به طور مثبت به کمک فعالیتهای مربوطه ؛استعدادهای خود را تحقق بخشد.

٢-انضباط درمانی:عبارت است از کمک به دانش آموزان برای غلبه برضعفها وتوسعه ی قدرتهای خویش

٣-انضباط کیفری:مشتمل است براقداماتی که دانش آموزان را وادار به اصلاح رفتار خویش نمایدتاريخ : پنجشنبه ٥ دی ۱۳۸٧ | ۱:٥٤ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

١- انضباط پیشگیرانه:

این نوع انضباط ؛تدابیری هستند که از وقوع مسائل انضباطی جلوگیری می کنند.

٢-انضباط دموکراتیک:

هدف اصلی این نوع انضباط ؛ارتقاء ورشد انضباط شخصی در دانش آموزان است.

٣-انضباط اصلاحی:

هدف اصلی این نوع انضباط؛تغییر یا حذف رفتارهای خاص در دانش آموزان می باشد.تاريخ : پنجشنبه ٥ دی ۱۳۸٧ | ۸:۳۱ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله فرموده اند:

من تواضع لله رفعه الله و من تکبر وضعه الله

 هر کس براى خدا فروتنى کند، خداوند او را بالا مى‏برد

و هر کس تکبر کند، خداوند او را پست گرداند .

بزرگى و عظمت مربى ثمره تواضع و خلوص اوست، از اینرو:

1 - هرگز کودکان و نوجوانان را خدمت کار خود ندانید .

2 - طورى سخت‏گیرى نکنید که مجبور شوید آن را کاهش دهید .

3 - به شاگردان خود اجازه سخن گفتن و سؤال کردن بدهید .

4 - سخن شاگردان خود را بى‏مورد قطع نکنید .

5 - انتظار نداشته باشید که شاگردان از شما اطاعت کورکورانه داشته باشند .

6 - با کودکان و نوجوانان برخوردى متواضعانه و مناسب داشته باشید .

7 - تجربیات تدریسى خود را در اختیار دوستان خود قرار دهید .

8 - اوقات استراحت و زنگ تفریح دانش‏آموزان را نگیرید .

9 - تا آنجا که امکان دارد شاگردان را از کلاس محروم نکنید .

10 - کودکان و نوجوانان را طورى هدایت کنید که خودشان اعمال و کردارشان را کنترل نمایند .

1١ - به حرف شاگردان خود گوش دهید و حتى به تذکرات آنان توجه کنید .

١٢ - براى کودکان و نوجوانان کلمه «ساکت‏» ، «هیس‏» و مانند آن را زیاد بکار نبرید .

١٣ - از شاگردان خود نخواهید که همواره سکوت باشند و هیچ حرفى نزنند و هیچ حرکتى از خود نشان ندهند .تاريخ : یکشنبه ۱ دی ۱۳۸٧ | ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

مفهوم اساسی انضباط؛آموزش دادن وتربیت نمودن به ویژه در موضوع رفتار دانش آموزان می باشد؛که البته دانش آموز در آن احساسات ونیازهایش ؛مد نظر قرار می گیرد؛حق انتخاب واختیار  ؛عزت نفس ؛امید وانتظار دارد ودراین آموزش وپرورش جرات آموزی ومسوولیت پذیری ؛دو شاخص اصلی می باشد.تاريخ : پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٧ | ٤:۱۱ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

این انجمن انضباط سیستمی آموزش و پرورشی می داند که کودکان برای کسب توانایی در زمینه ی خود  کنترلی ؛خود اداری ومراقبت از سایر امور آماده می سازد.

انجمن مذکور انضباط اثر بخش را داری سه جزء اساسی می داند:

١- یک محیط یادگیری که دارای ویژگی های مثبت وحمایتگرانه است.

٢- یک استراتژی برای تدریس نظامدار وتقویت رفتارهای مطلوب

٣- یک استراتژی برای کاهش یا حذف رفتارهای نامطلوبتاريخ : پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٧ | ۳:٥٦ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

مطابق با نظر کلیفورد(٢٠٠٣) انضباط جامع وفراگیر ؛برنامه ای است که نه فقط از بروز مسائل انضباطی پیشگیری می نماید؛بلکه راهی است برای اصلاح ودرمان رفتار ناهنجار وبی انضباطی در کلاس درستاريخ : یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٧ | ۸:٥٧ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

کلاسداری:

تنظیم فعالیتهای کلاسی برای تسهیل تدریس ویادگیری را می گویند

انضباط:

به آن دسته از اعمال معلم اطلاق می شود که مانع از سرزدن رفتارهایی از دانش آموزان است که فعالیت کلاسی را مختل می نماید.تاريخ : شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٧ | ۳:۳٥ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

*ایجاد وحفظ شرایط ضروری برای کار در کلاس درس ومحیط مدرسه

*خود کنترلی

* آماده شدن برای تربیت شهروندی مناسب در مدارس برای اجتماع آینده

*اطاعت هوشمند

*آموزش ویادگیری رفتار مورد قبول

*میزان کنترلی که معلم بر روی گروهش دارد 

*اطاعت اجباری

*کنترل وهدایت هرگونه انرژی وانگیزه ای که رفتار بوجود می آورد.

 تاريخ : شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٧ | ٢:٠٠ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

زمانی می توان به دانش آموزانی که از سیستم آموزش وپرورش خارج وتحویل جامعه می گردند؛شهروندی موفق اطلاق کرد که:

بتواند فرصت اندیشیدن وابراز خود ؛کنترل منطقی عواطف واحساسات خود را داشته باشد.

میزانهای صحیح اخلاقی را بپذیرد وبه حقوق دیگران احترام بگذارد.

بادیگران همکاری وتبادل نظر کند وبرای نیل به هدفهای جمعی وگروهی فعالیت نموده ودر عین حال از حقوق وامتیازات خاص خود استفاده نمایدتاريخ : جمعه ٢٢ آذر ۱۳۸٧ | ٩:۳٠ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

هدف اساسی از انضباط در مدارس امروزی ؛ایجاد محیط وفرصتهای آموزسی مناسب برای فرایند یاددهی -یادگیری می باشد وعدم ایجاد ویرقراری آن موجب عدم تحقق اهداف آموزشی واخلال در فعالیتهای یادگیری می گردد.تاريخ : جمعه ٢٢ آذر ۱۳۸٧ | ٩:٢٦ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

انضباط با فرهنگ یک نظام اجتماعی در سطح ملی ومحلی ؛ارتباط نزدیک وتنگاتنگی دارد.

هنجارها ورسوم وآداب اجتماعی تاثیر به سزایی بر نظامهای خانوادگی ونیز دانش آموزان دارد وارزشهایی که تعیین کننده ی رفتار وسلوک مطلوب می باشد ؛از الزامات فرهنگی اقتباس می شود.تاريخ : جمعه ٢٢ آذر ۱۳۸٧ | ٩:۱٩ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

در  دیدگاه سنتی ؛انضباط با مفاهیمی مانند :

سرکوب؛خشونت؛تنبیه بدنی؛ تحمیل نظرات خود به دانش آموز؛جریمه ی مداوم؛اطاعت کورکورانه واستفاده ی بی رویه از قدرت در کلاس درس همراه  می باشد.

در دیدگاه نوین:

 انضباط وسیله ای جهت تحقق اهداف عالی تعلیم وتربیت می باشد که موجب رشد وتکامل وپیشرفت دانش آموز در تمامی ابعاد می شود.به عبارت دیگر؛انضباط در این دیدگاه ؛دانش آموز محور است نه معلم محورتاريخ : پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٧ | ٢:٤٤ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

درفرهنگ معین:

سامان گرفتن؛بنواشدن؛خوب نگاهداشته شدن؛نظم پذیری؛آراستگی؛

نظم وترتیب وپیروی کامل از دستورات

در فرهنگ وبستر(webster)

رفتار وسلوک مناسب؛آموزش و تربیت به منظور رفتار مطابق با قوانین؛

اطاعت وپیروی از فرامین ؛اصلاح عیوب وخطاها

در فرهنگ وردنت(wordent)

آموزش وتعلیم خود کنترلی؛صفت وویژگی رفتاری ویا نشانه ای برای درست

رفتار کردن؛مجموعه ای از قوانین رفتاری یا روشهای عملی که قابل یاددهی

ویادگیری استتاريخ : پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٧ | ۳:٤٤ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

در نظام آموزش وپرورش ایران اهداف کلی تعلیم وتربیت شامل اهداف اعتقادی ؛اخلاقی ؛علمی - آموزشی ؛فرهنگی -هنری ؛اجتماعی ؛زیستی واقتصادی وسیاسی است.دراین راستا ؛پرورش روحیه ی نظم وانضباط ؛یکی از اهداف اخلاقی می باشدتاريخ : پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٧ | ۳:۳۸ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()