ردیف

رشد تکنولوژی

1

کدام عامل در بی انگیزه شدن دانش آموز تاثیر ندارد ؟

الف- تداعی گذشته.

ب- سبک های نامناسب یادگیری.

ج- باورهای او در باره ی موقعیتش.

د- برگزاری امتحان.


2

اولین گام برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان چیست ؟

الف – ایجاد نیاز دراو.

ب- استفاده از خواص انگیزشی مطالب.

ج – ارائه مطالب از ساده به دشوار.

د – استفاده از مثالهای ملموس وآشنا.

3

اولین شرط برای یادگیری الکترونیکی کدام است ؟

الف – صرف وقت خاص.

ب- انگیزه یادگیری.

ج- تعیین اهداف یادگیری.

د- ارتباط با معلم از طریق ایمیل.

4

کدام  نوع تعامل یادگیری محور، بر تعامل فراگیر با فناوری تاکید دارد؟

الف – یادگیرنده – معلم.

ب- یادگیرنده – محتوا.

ج- یادگیرنده – میانجی.

د- یادگیرنده – یادگیرنده.

5

در کدام راهبرد بارش مغزی دانش آموزان به جای صحبت کردن ، نظرات خود را می نویسند؟

الف – طومار عقاید.

ب- تکه کاغذی.

ج- مدل خوشه ای.

د- طرح از پیش خواندن.

6

از نظر گانیه ... توانایی فرد در به کارگیری علائم و نشانه ها می باشد.

الف – مهارت ذهنی.

ب- اطلاعات کلامی.

ج- راهبردهای شناختی.

د- مهارت حرکتی.

7

رابطه ی رویداد آموزشی جلب توجه با فرآیند یادگیری چگونه ایجاد می شود؟

الف- فعال کردن سازمان دهی ادراک.

ب- تاکید بر اجزاء برای ادراک.

ج – دریافت پیام از طریق گیرنده های حسی.

د- فعال کردن فرایند اجرایی کنترل.

8

کدام روش بارش مغزی از طریق مباحثه در گروه کوچک قابل اجراست ؟

الف – مدل خوشه ای.                                  ب- طومار عقاید.

ج- طرح از پیش خواندن.                             د- روش تکه کاغذی.

9

در رویداد آموزشی ... معلم در مورد صحت عملکرد دانش آموز اطلاعاتی در اختیار او قرار می دهد.

الف – بازده یادگیری.                               ب- ارائه مطالب محرک.

ج- فراخواندن عملکرد.                             د- تدارک بازخورد.

10

کدام مورد جزء مزایای استفاده از نانوفناوری نیست ؟

الف – کاهش ضایعات.                            ب- صرفه جویی در مصرف انرژی .

ج – کاهش هزینه ها.                               د- واکنش پذیری کمتر مواد.

11

مهمترین ویژگی کتاب درسی چیست ؟

 الف – تهیه آن بر اساس یک برنامه درسی.                             ب- همسویی با اهداف آموزشی.

ج- یکی از مواد آموزشی است.                                              د- انطباق با دستورالعمل ها.

12

معلم و استاد در شیوه های نوین یادگیری  ... است .

الف – منبع اطلاعات.                                             ب- هادی اطلاعات.

ج – منبع روز آمد اطلاعات.                                   د- مسوول یادگیری  دانش آموز.

13

در فلسفه ی ساختن گرا دانش به این معنا نیست .

الف – حاصل تجربه اشخاص دیگر است.

ب- چیزی خارج از ذهن فرد نیست.

ج- نتیجه ی فعالیت سازنده ی تک تک افراد است.

د- نتیجه ی خلق معنی است که یه دنبال تجربه ی زندگی روی می دهد .

14

در کلاس درس ساختن گرا ، بر کدام مورد تاکید نمی شود ؟

 الف – ترکیب اطلاعات.                              ب- ساخت دانش.

 ج- نگرش های چند گانه.                            د- تمرین های چندگانه.

15

کدام ویژگی مربوط به یادگیری رقابتی و فرد گرایانه است ؟

الف – ساده سازی مطالب درسی.                                   ب - وابستگی مثبت گروهی .

ج – کسب مهارت های مشاهده گری.                            د- پاسخ گویی و مسولیت مشترک.

16

کدام راهبرد آموزشی در تدریس موفق تاثیر ندارد؟

 الف – تا حد امکان از مثال و مصداق استفاده کردن.

ب- استفاده کردن از ذوق و سلیقه ی دانش آموزان.

ج- به کارگیری از روشهای متنوع ارزشیابی.

د- جدیت ، نشاط و تهیه خلاصه درس با سکوت دانش آموزان.

17

در مقدمه ی میانی کتاب درسی چه اطلاعاتی معرفی می شود؟

الف – توضیح ساختار محتوایی واحد یادگیری.

ب – محتوایی اصلی شامل فرصت های یادگیری.

ج – فعالیت های تکمیلی شامل تمرین و پرسش.

د – یادآوری  کردن پیش دانسته های فرگیران.

 

18

ساختار فیزیکی کتاب درسی شامل کدام مورد نیست ؟

 الف – هماهنگی بین تصویر و متن.                                        ب- اندازه و نوع حروف.

ج- طرحی جلد و صفحات.                                                    د – تعریف مجدد مفاهیم اساسی درس.

19

چرا در ساختار محتوایی کتب درسی جمع بندی ، پرسش و تمرین بیان می گردد ؟

الف – تحکیم یادگیری.                                                         ب – ایجاد انگیزه و رغبت.

ج – تناسب ارزشیابی و ماهیت موضوع .                                  د – پرورش و تعمیق یادگیری.

20

در فرآیند .... دانش آموز از تجربه شخصی خود برای پیش بینی کردن متنی که می خواند ، کمک می گیرد ؟

الف – جهت دهی خواندن به سوی فعالیت ذهنی.                   ب – کارآموزی شناختی.

ج – یادگیری موقعیتی.                                                          د – پروژه.

21

از نظر براون ، کولینز موقعیت حل مسئله موجب .... می شود .

الف – پرورش خلاقیت و ابتکار یادگیرنده.

ب- تحلیل نقاط قوت و ضعف یادگیرنده.

ج – افزایش اعتماد به نفس یادگیرنده.

د- تسهیل و هدایت فرایند یادگیری.

22

توالی در آموزش یعنی چه ؟

الف – ارئه ی مهارتهای خاص قبل از مهارتهای کلی.

ب – ارائه ی متنوع آموزش از ساده به مشکل.

ج – ساده تر شدن مفاهیم آموزشی بطور مداوم.

 د -  کاهش تنوع آموزش بطور مداوم.

23

عبارت " معلمان در تدریس به دانش آموزان تمرین هایی می دهند که در آن حل مسئله صورت می گیرد " مربوط به کدام ویژگی کارآموزی شناختی می باشد ؟

الف – اکتشاف.                          ب- تامل.                         ج – رهبری.                             د- توالی.

24

عبارت " از دانش آموزان خواسته می شود برای حل مسئله فکر کنند و اندیشه ی خود را با صدای بلند بیان کند. "مربوط به کدام ویژگی کارآموزی شناختی است ؟

الف – یادگیری موقعیتی.                ب- رهبری.                  ج –  اکتشاف.                       د- بیان شفاهی.

25

روندهای برنامه ریزی ، تصمیم گیری و مشارکت فعال توسط کدام روش آموزش به دانش آموزان ارائه می شود ؟

الف – روش پروژه.                ب- یادگیری موقعیتی.          ج – کارآموزش شناختی.         د- روش شناخت گرا.

26

در خصوص تعیین اهداف روش آموزش پروژه ای عبارت درست کدام است؟

الف – اهداف آموزشی باید به یادگیری موضوع درسی محدود شود.

ب – هدف های آموزشی باید بصورت دقیق و رفتاری بیان شود.

ج – لازم است هدفهای آموزشی بصورتی جزیی و خرد بیان شود.

 د – خود ارزیابی فراگیر جزء هدفهای کوتاه مدت این روش است.

27

کاربرد روش آموزش پروژه برای توسعه ی کدام مهارت زیر مناسب نیست ؟

الف –مهارت عمومی.                                              ب –نگرش مثبت و دید باز.

ج –مهارت های اساسی.                                           د – فهم واقعی موضوع یادگیری.

 

 

28

مهمترین عامل ایجاد انگیزه و درگیر ساختن یادگیرنده کدام است ؟

الف – کثرت ارتباط یادگیرنده و مراکز آموزشی.

ب – توسعه ی ارتباط متقابل و همکاری یادگیرندگان.

ج – بهره مندی یادگیرنده از یادگیری فعال.

 د – ارائه ی بازخورد های فوری به یادگیرنده.

29

برای  توسعه ی مهارت عمومی دانش آموزان در روش پروژه کدام مورد لحاظ نمی گردد؟

الف – یادگیرنده با هم گروهی ها به انجام فعالیت یادگیری می پردازد.

ب – با تلفیق منابع اطلاعاتی گوناگون به فهم واقعی یادگیری دست می یابد.

ج – مهارتهای مورد قبول اجتماع را در دانش آموزان توسعه می دهد.

 د- با استفاده مناسب از تجارب خود ، به فهم موضوع یادگیری می پردازد.

30

برای ایجاد علاقه و رغبت فراگیران به کتاب درسی باید ...

الف – از رنگ و تصویر و طراحی صفحات استفاده کرد.

ب – ساختار فیزیکی کتاب با محتوای آن و سن مخاطب تناسب داشته باشد.

ج – بیت تصویر و متن و قطع کتاب هماهنگی ایجاد کرد.

 د – طراحی کتاب درسی امکان ارزشیابی های گوناگون را فراهم آورد.

31

کدام عبارت در رابطه با رسانه آموزشی صحیح نیست ؟

الف -  رسانه ی آموزشی عامل انتقال پیام است.

ب- انتخاب آن وابسته به هدفها و شیوه های آموزش است.

ج- شکل گیری تجربه های نا ممکن را میسر می سازد.

 د – تجهیزات و وسایلی است که پیام را منتقل نمی کند.

32

در مخروط تجارب یادگیری ادگار دیل در طبقات بالای یادگیری ... قرار می گیرند

الف – تجربه های محسوس تر مانند اشیائ حقیقی.

ب- تجربه های ذهنی مانند خواندن مطالب نوشتاری.

ج – تجربه های حاصل از ایفای نقش مربوط به موضوع.

 د- تجربه های حاصل از بازدیدها ، نمایشگاه ها و.. .

33

در هر موقعیت یادگیری ... بر ... مقدم است .

الف – رسانه – روش تدریس.                                 ب- روش تدریس – رسانه.

ج – رسانه – هدف آموزشی.                                   د- روش تدریس – هدف آموزشی.

34

عبارت صحیح در رابطه با برنامه درسی عبارتست ...

الف – شاکله ی اصلی برنامه درسی شامل ساختار ، تعادل و اجرا می باشد.

ب – کتاب درسی و سایر مواد آموزشی ابزارهای ارزشیابی هستند.

ج- معلمان مجریان اصلی برنامه درسی در کلاس درس هستند.

 د- برنامه درسی ابزار تهیه و تولید محتوای آموزشی است.

35

مهارت های فرایندی ... را برای دانش آموزان فراهم می سازند

الف – زمینه ی اندیشیدن .                                              ب -  شناخت فرضیه ها.

ج – زمینه ی آزمون فرضیات.                                         د – مهارت فرضیه سازی.

 

36

برای کاهش رفتارهای ناپسند دانش آموز پرخاشگر باید ...

الف – به او پاداش طولانی مدت داد.

ب- با تنبیه مثبت ، روش او را تغییر داد.

ج – برای مدت کوتاهی او را محروم کرد و تغییر روش نداد.

 د- به او پاداش مثبت کوتاه مدت داد.

37

خود یادگیرندگی و خود رهبری از مزایای کدام روش آموزشی است؟

الف – روش پروژه.            ب – گردش علمی.              ج – شناخت گرا.            د – کارآموزی شناختی.

38

نقطه ی بحرانی تصمیم گیری آموزشی عاقلانه چیست ؟

الف – مدیریت و رهبری آموزشی.                                  ب- ارتقای یادگیری.

ج – اعتماد بین مربیان و مردم.                                           د- ارزش ها و نگرش های اجتماعی.

39

پایه ی اصلی مدیریت و ارشاد امور آموزشی چیست ؟

الف -  ارزش ها و نگرش های اجتماعی.                         ب- درک علاقه و ارزش جامعه.

ج- برنامه درسی دوران تحصیلی.                                     د- رهبری در تعلیم و تربیت.

40

کدام ویژگی مربوط به دانش آموزان باهوش و زرنگ است ؟

 الف – هنگام تدرسی با دقت گوش می دهند.

ب- وسایلی که معلم خواسته به کلاس می آورند.

ج- بدون سروصدا وارد کلاس و از آن خارج می شوند.

د- در رفتار آنان نابهنجاری مشاهده می شود.

41

راهبرد بسیار موثر برای تسهیل یادگیری دانش آموزان کدام است؟

الف – تنظیم اهداف یادگیری بر مبنای ویژگی خاص دانش آموزی.

ب- تنظیم فعالیت های یاددهی بر مبنای تفاوت فردی دانش آموزان.

ج- کاربرد تکنولوژی برای ارتقاء کیفی کار آموزش.

 د- ارج نهادن به ایده ی بهره گیری از ابزارهای فناوری.

42

توانایی معلمان مربوط به کدام ویژگی لازم برای ارزیابی کتاب درسی می باشد ؟

الف – ویژگی مخاطب.       ب- ساختار محتوایی.             ج -  برنامه درسی.                د- شرایط یادگیری.

43

براساس مخروط تجارب یادگیری ادگار دیل کدام رسانه زیر ذهنی تر خواهد بود ؟

الف – مشاهده ی آزمایش.          ب – نمایشگاه.              ج- تابلوی راهنمایی و رانندگی.          د- اسلاید و عکس.

44

کدام عبارت زیر صحیح نیست ؟

الف – هدف از آموزش ، هدایت یادگیری دانش آموزان است.

ب- رسانه در مفهوم سازی و ساخت دانش ، به دانش آموزان کمک می کند.

ج- اصطلاح رسانه ی آموزشی به اشتباه هم معنی با وسیله ی آموزشی به کار می رود.

د- در هر موقعیت یادگیری وسایل و ابزار بر روش تدریس مقدم است.

45

برای پشتیبانی یادگیری فراگیران  از ... استفاده می شود

الف – شبکه ها و سیستم های ارتباطی.                             ب- ابزارهای چند رسانه ای.

ج- کار آموزی مبتنی بر رایانه.                                         د- شبیه سازی های آموزشی.تاريخ : پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۸:۳٥ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()