مسابقه علمی

ردیف

حرفه و فن همکاران

1

کدام یک از گزینه های زیر مربوط به اتصال موازی است؟

الف) مقاومت معادل، زیاد می شود.

ب) مقاومت معادل از کمترین مقاومت کمتر است.

ج) جریان کل مدار کم می شود.

د) ولتاژ به نسبت مقدار مقاومت ها تقسیم می شود.


2

یک مقاومت با رنگ های (زرد ـ سیاه ـ قرمز) دارای چه مقدار مقاومت است؟

الف) W k 200.

ب) W k 20.

ج) W 2000 .

د) k W 2000.

3

ظرفیت کدام یک از خازن های زیربیشتر است؟

الف) سرامیکی.

ب) کاغذی.

ج) تانتالیوم.

د) الکترولیتی.

4

چگونه خازنی با ظرفیت PF 2200 نشان داده می شود؟

الف) n22 .

ب) n2 2.

ج) n20 2.

د) n 22.

5

کاربرد ترانزیستورها چیست؟

الف) تقویت کنندگی.

ب) کلیدزنی.

ج) تثبیت فرکانس.

د) تقویت کنندگی و کلید زنی.

6

کدام یک از موارد زیر از تفاوت های ترانزیستور اولیه با لامپ های دیودی نیست؟

الف) به سرعت به کار می افتد.

ب) سبک تر است.

ج) به گرما نیاز ندارد.

د) ارزانتر است.

7

در چه سالی ترانزیستور به صنعت الکترونیک معرفی شد؟

الف) 1950.

ب) 1970.

ج) 1947.

د) 1948.

8

وظیفه اصلی . . . کنترل و تنظیم مقدار جریان در مدار است؟

الف) ترانزیستور.

ب) مقاومت.

ج) دیود.

د) خازن.

9

مقدار مقاومت الکتریکی به . . . و . . . آن بستگی دارد.

الف) جنس و حجم.

ب) جنس و رنگ.

ج) حجم و رنگ.

د) نوارهای رنگی و تلرانس.

10

کدام یک از خازن های زیر در ساختن منبع تغذیه به عنوان فیلتر کاربرد دارد؟

الف) تانتالیوم.

ب) عدسی.

ج) پلی کربنات.

د) الکترولیتی.

11

کدام یک از گزینه های زیر در مورد دیود پل درست نیست؟

الف) چهار دیود دارد و با چهار پایه به بازار عرضه می شود.

ب) دارای دو پایه ورودی به جریان متناوب و دو پایه به جریان مستقیم که به مصرف کننده وصل می شود.

ج) دارای دو پایه از جریان مستقیم و دو پایه به جریان متناوب مصرف کننده وصل می شود.

د) در مدارهای یک سو ساز موج با چهار دیود کاربرد دارد.

12

درکدام یک از خازن های زیر با وجود حجم کم و ظرفیت بالا، جریان نشتی کم است؟

الف) الکترولیتی.

ب) تانتالیوم.

ج) عدسی.

د) کاغذی.

13

کدام یک از گزینه های زیر در مورد خازن ها درست نیست؟

الف) ولتاژ AC را عبور می دهند ولی مانع عبور ولتاژ DC می شود.

ب) در مدار به عنوان فیلتر، ترویج کننده AC به کار می روند.

ج) ولتاژ در عایق به کار رفته در بین صفحات ذخیره می شود.

د) خازن های ثابت بر حسب عایق به کار رفته در آن نام گذاری می شوند.

14

مصرف فسفر در گیاه باعث . . . می شود.

الف) کندشدن ریشه زایی ولی موجب قوی شدن ریشه .

ب) افزایش مقاومت گیاهان در برابر بیماری.

ج) کاهش گل ولی زیاد شدن مقدار میوه.

د) تنظیم کردن مصرف سایر مواد توسط گیاه.

15

کدام یک از موارد زیر نشان دهنده ی کمبود پتاسیم درگیاه است؟

الف) کاهش میوه و بذر.

ب) نازک شدن ساقه ها.

ج) رنگ زرد و سوختگی در سطح برگ ها.

د) کاهش گل و بذر.

16

کدام یک از موارد زیر در تهیه کلسیم گیاه نقش دارند؟

الف) آهک.

ب) پتاسیم.

ج) فسفر.

د) ازت.

17

کدام یک از گیاهان زیر روز کوتاه هستند؟

الف) گل داوودی، آزالیا.

ب) بنفشه افریقایی، داوودی.

ج) برگ بیدی، کاهو.

د) سیکلامن، بنفشه افریقایی.

18

آبیاری گیاهان با ریشه ی عمیق تر باید چگونه باشد؟

الف) طول مدت آبیاری کمتر و فاصله آبیاری طولانی تر .

ب) طول مدت آبیاری طولانی تر و فاصله ی آن ها کوتاهتر.

ج) طول مدت آبیاری کمتر و فاصله آن ها کوتاه تر.

د) طول مدت آبیاری آن ها طولانی تر و فاصله آبیاری طولانی تر.

19

کدام یک از گزینه های زیر درباره ی خاک های لومی صحیح می باشد؟

الف) مخلوطی از رس، سیلیت و خاک های سنگین.

ب) مخلوطی از نسبت برابر شن، سیلیت و رس است.

ج) همان خاک سبک است با درصدی رس.

د) مخلوطی با بیش از 30 درصد رس با سیلیت.

20

کدام یک از موارد زیر آب کاپیلاراته نیست؟

الف) در خلل و فرج خاک باقی می ماند.

ب) بشدت جذب ذرات خاک شده.

ج) همان آب داخل لوله های موئینه است.

د) بخشی از مواد غذایی را در خود حل و به طبقات پایین تر خاک می برد.

21

کدام یک از موارد زیر در نگه داشت آب در خاک نقش مهمی را به عهده دارند؟

الف) سیلیت.

ب) رس.

ج) شن.

د) مواد آلی.

22

برای میکروب زدایی خاک با ماسه آن را به مدت . . . و در دمای . . . در ظرف مخصوص باغبانی حرارت می دهند.

الف) 3 دقیقه ـ 180 درجه فارنهایت.

ب) 3 ساعت ـ 80 درجه فارنهایت .

ج) .30 دقیقه ـ 80 درجه سانتیگراد

د) 80 دقیقه ـ 30 درجه سانتیگراد.

23

رنگ زرد یا سبزروشن برگ ها نشان دهنده کمبود . . . است.

الف) فسفر.

ب) پتاسیم.

ج) ازت.

د) آهک.

24

رنگ ارغوانی مایل به زرشکی روی لبه ی زیرین برگ ها نشان دهنده ی کمبود . . . است؟

الف) نور.

ب) فسفر.

ج) ازت.

د) آب.

25

کدام یک از گزینه های زیر از محاسن کشت در مخلوط متوسط نیست؟

الف) مخلوط یکنواخت است.

ب) عموما آلودگی میکروبی ندارد.

ج) دارای وزن سبک تر هستند.

د) زهکشی آن ها نسبت به خاک های با بافت ریز بدتر است.

26

کدام یک از موارد زیر جزمواد کم مصرف مورد استفاده گیاه است؟

الف) کلسیم ـ منیزیم ـ گوگرد.

ب) کلسیم ـ پتاسیم ـ منیزیم.

ج) منگنز ـ پتاسیم ـ کربن.

د) گوگرد ـ ازت ـ فسفر.

27

کدام یک از عوامل زیر نقش موثرتری در رشد گیاه دارند؟

الف) خاک.

ب) آب.

ج) هوا.

د) واریته گیاه.

28

افزایش مصرف ازت در گیاه باعث . . .  نمی شود.

الف) کم شدن مقاومت گیاه در برابر بیماری.

ب) نرم و نازک شدن اندام های به وجود آمده.

ج) کاهش کیفیت میوه .

د) زودرس شدن میوه.

29

کود سرک چیست؟

الف) کودی که اول کشت به گیاه می دهند.

ب) موقع رسیدن محصول به گیاه می دهند.

ج) در طول رشد چندبار کود پاشی انجام شود.

د) بین دو کشت برای تقویت زمین به خاک می افزایند.

30

کدام یک از گزینه های زیر راهی برای تامین رطوبت هوا برای کشت بذر و قلمه نیست؟

الف) استفاده از یک جعبه پلاستیکی شفاف روی گلدان.

ب) استفاده از صفحه ی شیشه ای برای پوشانیدن سطح گلدان.

ج) قرار دادن گلدان درون اتاق با پنجره های شیشه ای.

د) پوشاندن سطح جعبه بذرکاری با یک صفحه روزنامه.

31

کدام یک از موارد زیر برای تهویه و جلوگیری از تبخیر سریع آب قلمه ها مناسب تر است؟

الف) فقط در روزهای آفتابی پوشش گلدان را برداشتن.

ب) ایجاد تعدادی سوراخ به قطر 1 تا 5/1 سانتی متر.

ج) در طول روز چند بار حدود یک ربع تا نیم ساعت روپوش را برداشتن.

د) ب و ج.

32

اصلی ترین مانع بازدارنده جریان آب باران . . . است.

الف) نداشتن جوی های مناسب برای هدایت آب.

ب) ازبین رفتن پوشش گیاهی.

ج) از بین رفتن جنگل ها.

د) نداشتن برنامه منظم برای هدایت آب ها.

33

کدام یک از گزینه های زیر معده ی یک نشخوار کننده است؟

الف) نگاری، شکمبه، هزارلا، شیردان.

ب) سیرابی، شکمبه، هزارلا، شیردان.

ج) باب المعده، سیرابی، هزارلا، شیردان.

د) باب المعده، سیرابی، شکمبه، شیردان.

34

کدام یک از گزینه های زیر جز بیماری های باکتریایی است؟

الف) سل، طاعون.

ب) تب برفکی، اورام پستان.

ج) کپلک، پروسلوز.

د) بروسلوز، شاربن.

35

برای کدام یک از شهرهای زیر اصطبل نیمه باز پیشنهاد می شود؟

الف) زنجان و فیروزکوه.

ب) یزد، فیروزکوه.

ج) تهران، اهواز.

د) شهرکرد، تهران.

36

برای نگه داری غذاهای اسیدی با PH زیر 5/4 پاستوریزه کردن در دمای . . . درجه سانتیگراد کافی است؟

الف) 90.

ب) 75 ـ 73.

ج)63.

د) بالای 100.

37

عمل بلانچینیک برای چه استفاده می شود؟

الف) سترون کردن کنسروها.

ب) منجمد کردن مواد غذایی.

ج) از بین بردن آنزیم های طبیعی میوه ها و سبزیجات.

د) برای پرکردن (مایع ـ جامد ـ گاز) در بسته ی مواد غذایی.

38

متداورل ترین روش نگه داری غذا ........... کردن است.

الف) سرد.

ب) انجماد.

ج) کنسرو.

د) خشک.

39

شیرو قهوه فوری به وسیله خشک کن ........... خشک می شود.

الف) کابینی.

ب) تونلی.

ج) غلتکی.

د) پاشنده.

40

در تهیه رب گوجه و انواع سُس برای مصارف صنعتی از چه مواد شیمیایی استفاده می شود؟

الف) اسید برتریک ، فنل ها.

ب) اسید استیک ، فرمیک.

ج) اسید بنرو بیک و ترکیبات سدیم و آمونیوم.

د) اسید کاپریلیک و اسید بنروئیک.

41

برای نگه داری مواد غذایی از چه مواد ضد کپک استفاده می شود؟

الف) نیتریت ها و نیترات ها.

ب) اسید سوربیک و نمک های سدیم.

ج) اسید استیک و استات ها.

د) اکسید اتیلن و اکسید پروپیلین.

42

برای تثبیت رنگ قرمز گوشت از چه مواد شیمیایی استفاده می شود؟

الف) دی فنیل ها و استات ها.

ب) انیدرید سولفوره.

ج) نیترات ها و نیتریت ها.

د) پروپیونات ها و اسید پروپیونیک.

43

رنگ سفید شیر به علت وجود چه موادی است؟

الف) کازئین ـ کلسیم.

ب) کازئین ـ لاکتوز.

ج) کلسیم ـ لاکتوز.

د) پروتئین ـ کلسیم.

44

 مهم ترین مواد پروتئینی شیر ........ است؟

الف) لاکتالبومین.

ب) کازئین.

ج) لاکتو گلوبولین.

د) همه موارد.

45

چرا تغذیه دام باید همیشه بعد از شیر دوشی باشد؟

الف) عمل شیردوشی راحت تر انجام شود.

ب) دام گرسنه تر و بهتر غذا بخورد.

ج) شیر بو و مزه علوفه را به خود نگیرد.

د) رنگ شیر سفید کدر نشود.

46

بهترین دما برای تاثیر مایه پنیر دمای . . . . . درجه سانتیگراد است؟

الف) 38 ـ 35.

ب) 40 ـ 38 .

ج) 42 ـ 40.

د) 35 ـ 32.

47

در تهیه ماست آب انداختن آن به دلیل چیست؟

الف) ترشی بیش از اندازه مایه.

ب) تکان دادن ظرف ماست.

ج) زودتر از موقع سرد شدن.

د) همه موارد.

48

تلخ شدن ماست به چه دلیلی است؟

الف) مناسب نبودن مایه ماست.

ب) بالا بودن حرارت انعقاد.

ج) کهنگی زیاد خود ماست.

د) همه موارد.

49

گازدار بودن ماست به علت وجود ......... است.

الف) اسید لاکتیک.

ب) باکتری های کلیفرم.

ج) لاکتوباسیلوس.

د) اسید پروپیونیک.

50

در ماست ........... محیط را برای رشد و نمو باکتری های مضر مساعد می سازد.

الف) اسید لاکتیک.

ب) باکتری استرپتوکوکوس.

ج) لاکتوباسیلوس.

د) اسید پروپیونیک.

51

مهم ترین مرحله تهیه ی ماست مرحله ........... است.

الف) پاستوریزه کردن.

ب) مایه زنی .

ج) نگهداری در گرمخانه.

د) نگهداری در سرد خانه.

52

خامه ی مناسب برای کره زنی باید دارای ............ درصد چربی باشد.

الف) 40 ـ 35.

ب) 35 ـ 30.

ج) 50 ـ 45.

د) 30 ـ 20.

53

دمای مناسب کره زنی در زمستان حدود .......... درجه سانتیگراد است.

الف) 13 ـ 10

ب) 13 ـ 12.

ج) 10 ـ 8.

د) 20 ـ 18.

54

پنیر در نتیجه انعقاد ........... به دست می آید.

الف) مایه پنیر.

ب) کازئین.

ج) اسید لاکتیک.

د) رنین.

55

آنزیمی که در مایه پنیر است .......... نام دارد.

الف) کازئین.

ب) پاراکازئین.

ج) رنین.

د) لاکتیک.

56

برای 25 کیلوگرم شیر حدود .......... میلی لیتر عصاره ی مایه پنیر لازم است.

الف) 3 ـ 2 .

ب) 6 ـ 4.

ج) 15 ـ 10.

د) 10 ـ 8.

57

لاکتوسرم چیست؟

الف) مایه پنیر.

ب) آب پنیر.

ج) ماده ای برای رسیدن پنیر.

د) ب و ج.

58

کدام یک ازموارد زیر جز باکتری های مفید پنیر است؟

الف) باکتری های پروپیونیک.

ب) کولی آئروژنس.

ج) کلستریدیوم.

د) کازئین .

59

برای کش دار شدن و غلیظ شدن ماست هایی که از شیر کم چربی تهیه می شود از ......... استفاده می شود.

الف) اسید لاکتیک.

ب) اسید بوتیریک.

ج) اسید پروپیونیک.

د) کربوکسی متیل سلولز.

60

چرا در بعضی افراد خوردن شیر ایجاد نفخ می کند؟

الف) چون لاکتوز مستقیما وارد روده بزرگ می شود.

ب) وجود بیش از حد لاکتوز در شیر.

ج) نداشتن آنزیم لاکتاز در دستگاه گوارش بعضی افراد .

د) وجود لاکتاز بیش از حد در دستگاه گوارش بعضی افراد.

61

کدام یک از گزینه های زیر روش پاستوریزه کردن L.T.L.T است؟

الف) پاستوریزه کردن داخل بطری.

ب) روش پاستوریزه کردن سریع.

ج) روش پاستوریزه کردن کند.

د) پاستوریزه کردن پست مداوم.

62

کدام یک از موارد زیر روش استریل کردن شیر است؟

الف) H.T.S.T .

ب) U.H.T .

ج) L.T.L.T .

د) H.U.T.S .

63

چه خامه ای برای تولید کره مناسب است؟

الف) خامه کشت شده و رسیده.

ب) خامه های غلیظ.

ج) خامه ای با 30 ـ 35 درصد چربی.

د) خامه های پاستوریزه.

64

قیماق همان ........... است؟

الف) خامه.

ب) کره.

ج) چربی شیر.

د) سرشیر.

65

ویتامین های محلول در چربی شیر کدامند؟

الف) A-B-C-K .

ب) A-D-E-K .

ج) A-D-C-K .

د) همه موارد.تاريخ : سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()