ردیف

رشد جغرافیا  

1

عامل اصلی ایجاد کننده پیوند قومی در ایران کدام گزینه است؟

الف) زبان فارسی£

ب) شیعه£

ج) تاریخ مشترک£

د) سرزمین مشترک£


2

در مرحله بندی تحقیق جغرافیایی حساس ترین مرحله کدام است؟

الف) طرح پرسش£

ب) جمع آوری دقیق و صحیحر

ج) تحلیل داده ها£

د) نتیجه گیری و تعمیم نهایی£

3

عبارت «چگونه پراکنش فضایی به وجود آمده است؟» کدام سطح در تحلیل جغرافیایی را نشان می دهد؟

الف) کاربرد£

ب) درک£

ج) طرح پرسش های اولیه£

د) شناخت اولیه£

4

برای آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان با پرسش های جغرافیایی کدام گرایش جغرافیا بیشتر کمک می نماید؟

الف) جغرافیایی کاربردی£

ب) ناحیه ای £

ج) سیستماتیک£

د) عمودی£

5

بر اساس ارزیابی های انجام شده به طور متوسط در بیابان های استان اصفهان میزان تبخیر عبارتند از:

الف) بیش از 3000 میلی متر£

ب) بیش از 2800 میلی مترر

ج) کمتر از 2000 میلی متر£

د) کمتر از 1800 میلی متر£

6

ضریب تغییرات بارندگی در بیابان های استن اصفهان حدود . . .

الف) 42درصد£

ب) 55 درصد£

ج) 57 درصد£

د) 38 درصد£

7

مساحت کل بیابان های واقعی و همه جانبه ی استان اصفهان چند درصد از مساحت بیابان های استان را شامل می شود؟

الف) 6/3 درصد£

ب) 6/3درصد£

ج) 4/6 درصد£

د) 6/4 درصد£

8

سکونتگاه سنتی مردمان کاپادوکیه در ترکیه و متمته در تونس از چه نوعی است؟

الف) خانه های گل و خشتی£

ب) خانه های زیرزمینی£

ج) خانه های با ساختار کلوخ کوب£

د) خانه های کپربرستی£

9

ساخت بادگیر توسط ایرانیان از چه زمانی در حاشیه خلیج فارس رواج یافت؟

الف) قرن 7£

ب) قرن9£

ج) قرن 12£

د) قرن19£

10

در انتخاب مکان مساجد ازگذشته تاکنون کدام عوامل بیشترین نقش را داشته اند؟

الف) عوامل جغرافیایی و اقتصادی£

ب) عوامل شخصی و اجتماعی و جغرافیایی£

ج) عوامل جغرافیایی و اجتماعی£

د) عوامل شخصی و اقتصادی و اجتماعی£

11

توزیع متعادل و متناسب و قابلیت دسترسی مردم و اصل مهم اسلام جهت ساخت . . .

الف) مسجد£

ب) کلیه امکانات شهری£

ج) مناطق مسکونی تجاری£

د) مراکز استفاده عمومی£

12

ایجاد دو مسجد کنار یکدیگر در جامعه اسلامی نشانه ی . . .

الف) عدم تناسب مکانی مساجد£

ب) اهتمام بیشتر به مسجد£

ج) افزایش تعداد مسلمان£

د) بدعت و نوآوری£

13

در تعیین محل قرار گیری مسجد جامع شهر کدام گزینه هی بیشترین دخالت را داشته اند؟

الف) نزدیکی به مرکز شهر£

ب) نزدیکی به مناطق مسکونی عامه مردم£

ج) نزدیکی به بازار£

د) نزدیکی به مقر حکومت و بازار£

14

در کشور ما بیشتر مخاطرات طبیعی منشا ...... دارند؟

الف) آب و هوایی£

ب) انسانی - طبیعی£

ج) درون زمینی£

د) برون زمینی£

15

اولین اقدام مهم در زمان رخداد مخاطرات طبیعی ...

الف) تشخیص اثرات آن بر سلامتی آنان£

ب) شناسایی راه های کمک رسانی به مردم£

ج) مدیریت مناطق تحت خطر£

د) تخلیه آسیب دیدگان ازمحل£

16

واژه جغرافیا در متون اسلامی اولین بار در کتاب .... به کار رفته است.

الف) مسعودی£

ب) اخوان الصفا£

ج) الکلبی£

د) خوارزمی£

17

اساس علم جغرافیای عربی را این شخص پایه گذاری نمود.

الف) محدالکلبی£

ب) مقدسی£

ج) ابن بطوطه£

د) خوارزمی£

18

از مشهورترین جغرافیدانان مسلمان نزد اروپاییان است؟

الف) ابن سعید مغربی£

ب) خوارزمی£

ج) فرناطی£

د) ادریسی£

19

این جزیره در اصل یک گنبد مکی است که سازندهای آذرین فراوانی دارد؟

الف) هرمز£

ب) خارک£

ج) کیش£

د) قشم£

20

تعداد روستاهای هدف گردشگری درایران کدام گزینه است؟

الف) 270 £

ب) 370£

ج) 300£

د) 730£

21

این صفت به عنوان بزرگترین صنعت نوپای جهان مطرح می باشد؟

الف) گردشگری£

ب) الکترونیک£

ج) رایانه ای £

د) ارتباطی£

22

گسترش جغرافیایی یک فرهنگ به کدام عوامل بیشتر وابسته است؟

الف) قدرت پاسخگویی به پرسشها£

ب) قدرت رفع نیازهای انسانی£

ج) قدرت نظامی و تهاجمی آن£

د) ارتباط هرچه بیشتر با دیگر فرهنگ ها£

23

از شاخص های توسعه ی پایدار در مکتب عدالت محیطی محسوب نمی شود؟

الف) نظام سیاسی£

ب) محیط جغرافیایی£

ج) نظام اقتصادی£

د) نظام فرهنگی£

24

هویت هر شهری بیانگر هویت ...

الف) فکری£

ب) فرهنگی£

ج) تکنیکی£

د) همه موارد£

25

در تعریف مسکن مناسب کدام شاخص بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؟

الف) امنیت اجتماعی£

ب) اقتصاد خانواده£

ج) ازدحام جمعیت£

د) مسائل فرهنگ مردم£

 تاريخ : سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()