مسابقه علمی

ردیف

تربیت بدنی

1

کدام گزینه در مورد اهداف فعالیت های جسمانی صحیح است؟

الف) کسب سلامتی و توسعه ی آمادگی جسمانی هدف اصلی است.

ب) کسب سلامتی و توسعه ی آمادگی جسمانی اولین هدف است.

ج) تجربه ی حرکتی اشاره به این دارد که فعالیت جسمانی بخودی خود هدف نیست.

د) فعالیت جسمانی واحد کلی انسان را در بر می گیرد.

2

کدام گزینه جزء اهداف روانی است؟

الف) یادگیری مهارت های ورزشی .

ب) برگزاری مسابقات ورزشی.

ج) یادگیری مهارت های جسمانی.

د) بهبود و کیفیت زندگی و افزایش طول عمر.

3

کدام گزینه صحیح است؟

الف) بین 60 تا 85 درصد افراد بالغ در جوامع مختلف فعالیت کافی دارند.

ب) بین 60 تا 85 درصد افراد نابالغ درجوامع مختلف فعالیت کافی ندارند.

ج) عدم آگاهی افراد نابالغ از ضرورت فعالیت بدنی دلیل کم بودن فعالیت جسمانی است.

د) کمبود فعالیت جسمانی در افراد با تحصیلات پایین بیشتر است.

4

به حداقل تمرین که بتواند تغییر مفید ایجاد کند و سبب بهبود توانایی ها شود .... می گویند.

 

الف) شدت مناسب تمرین.               ب) تمرین بیش از حد.   

         ج) آستانه تمرین.                   د) شدت تمرین.

5

کدام گزینه در مورد شروع فعالیت جسمانی کودکان صحیح است؟

الف) با میزان رشد و بلوغ آن ها هماهنگ باشد.

ب) در ورزش های پایه شرکت کنند.

ج) به توسعه ی توانایی های جسمانی عمومی توجه داشته باشد.

د) همه ی موارد.

6

کدام گزینه جز سطوح مختلف سلامتی نیست؟

الف) اجرای مهارت.                ب) آمادگی جسمانی.         

      ج) کارائی روزمره.              د) وضعیت روانی و عاطفی.

7

برای رسیدن به سطح مناسب از سلامتی ، فعالیت جسمانی ............... ضروری است.

الف) شدید یا نسبتا شدید.                                        ب) شدید و حداقل با شدت متوسط.    

ج) نسبتا شدید و حداقل با شدت متوسط.                  د) هیچکدام.

8

کدام گزینه صحیح است؟

الف) اگر شدت فعالیت را کاهش می دهید باید تعداد جلسات افزایش یابد. .

ب) تمرین با شدت بالا سه روز در هفته مناسب و کافی است.

ج) تمرین با شدت متوسط پنج روز در هفته مناسب نیست.

د) تمرین برای بزرگسالان باید حداکثر 30 دقیقه و پنج روز در هفته باشد.

9

اولین قدم در دستیابی به آمادگی عمومی و سلامتی عبارت است از:

الف) اتخاذ برنامه ی مناسب.                                                    ب) اصلاح مشکلات.

ج) شناسایی علائم مربوط به مشکلات جسمانی.                      د) گزینه الف و ج.

10

کدامیک از گزینه های زیر جز آمادگی جسمانی مربوط به مهارت می باشد؟

الف) انعطاف پذیری.                  ب) ترکیب بدن.       

     ج) چابکی.                 د) قدرت.

11

کدام گزینه صحیح است؟

الف) هدف از تمرین جسمانی بهبود توانایی وظرفیت جسمانی است.

ب) هدف از تمرین جسمانی توسعه ی مهارت های ورزشی برای شرکت در مسابقات است.

ج) هدف از تمرین جسمانی توسعه ی مهارت های ورزشی برای سلامت است.

د) همه ی موارد.

12

ظرفیت عملکردی به توانایی گروهی از عضلات گفته می شود که بتواند ........ را برای

....... و حفظ آن تا ......... ممکن فراهم سازد.

الف) حداکثر کار حرکتی، انرژی لازم، حداکثر زمان.

ب) انرژی لازم، حداکثر زمان، حداکثر کار حرکتی.

ج) انرژی لازم، حداکثر کار حرکتی، حداکثر زمان ممکن.

د) حداکثر زمان، حداکثر انرژی لازم، حداکثر کار حرکتی.

13

کدام نوع از استخوان های زیر موجب قدرت و استحکام در حرکت می شود؟

 

الف) استخوان های دراز.         ب) استخوان های کوتاه.        

         ج) استخوان های پهن.            د) استخوان های نامنظم.

14

در کدام نوع مفاصل حرکت در تمام زوایا و به مقدار اندک وجود دارد؟

الف) کروی.                     ب) لولائی.                ج) زینی.                د) مسطح.

15

کدام عامل جزء عوامل موثر بر دامنه ی حرکات نیست؟

الف) سن.                     ب) جنس.                        ج) تغذیه.                   د) وراثت.

16

کدام یک از ویژگی های عضلات نیست؟

الف) تحریک پذیری.                 ب) انقباض پذیری.     

          ج) کشسانی.                   د) هیچکدام.

17

در مواقعی که لازم است مفاصل غیر درگیر ثابت نگه داشته شوند

عضلات اطراف آن چه نوع انقباضی دارند؟

الف) ایزومتریک.                   ب) ایزوکنتیک.            

  ج) ایزوتونیک.                د) عضلات در حالت استراحت می باشند.

18

ATP ذخیره شده در عضلات انرژی مورد نیاز برای یک

 فعالیت بیشینه را به مدت ........... تامین می کند.

الف) یک ثانیه.                        ب) 2 ثانیه.                  ج) 2 تا 10 ثانیه.                   د) حداکثر تا 3 دقیقه.

19

انرژی مورد نیاز در یک شنای 100 متر از چه طریقی تامین می شود؟

الف) ATP .                  ب) PC .                     

 ج) فسفاژن.                   د) کیلیولیز بی هوازی.

20

عامل خستگی در فعالیت های زیر 10 ثانیه کدام است؟

الف) چسبندگی عضلانی.               ب) اسید لاکتیک.     

            ج) تمام شدن ذخایر انرژی .           د) گزینه های ب و ج.

21

عامل خستگی در فعالیت های هوازی کدام است؟

الف) اسید لاکتیک.                                         ب) کاهش ذخایر گلیکوژن عضله.

ج) کاهش ذخایر گلیکوژن خون                          د) کاهش ذخایر گلیکوژن کبد.

22

در یک ضربان ، قلب چه مدتی در استراحت به سر می برد؟

الف) 8/0 ثانیه.                  ب) 1/0 ثانیه.         

        ج) 3/0 ثانیه.                  د) 4/0 ثانیه.

23

حجم هوایی را که پس از یک دم عمیق با یک بازدم

 عمیق می توان به بیرون فرستاد چه نام دارد و چقدر است؟

الف) حجم جاری، 350 میلی متر.                              ب) حجم فضای مرده ، 3500 میلی متر.

ج) ظرفیت حیاتی ، 3500 میلی متر.                               د) ظرفیت تنفسی ، 350 میلی متر.

 

24

کدام یک از تغییرات زیر مربوط به تمرینات قدرتی است؟

الف) تغییرات آنزیمی.     ب) افزایش ذخایر گلیکوژن .  

           ج) افزایش مقدار میوگلوبین.             د) همه ی موارد.

25

کدام گزینه صحیح است؟

الف) موفقیت در ورزش به آمادگی جسمانی بیشتر بستگی دارد تا یادگیری اجرای مهارت.

ب) موفقیت در ورزش به آمادگی جسمانی و یادگیری اجرای مهارت به یک نسبت بستگی دارد.

ج) موفقیت در ورزش به یادگیری وا جرای مهارت بیشتر بستگی دارد تا آمادگی جسمانی .

د) موفقیت در ورزش تنها به یادگیری و اجرای مهارت بستگی دارد.

26

قدرت پیش نیاز کدام یک از عوامل آمادگی جسمانی است؟

الف) استقامت.                     ب) توان.                

   ج) سرعت.                      د) همه ی موارد.

27

در رابطه قدرت و استقامت عضلانی کدام گزینه صحیح است؟

الف) قدرت و استقامت رابطه مستقیم با یکدیگر ندارند.

ب) قدرت تا حدودی به استقامت عضلانی مربوط می شود.

ج) استقامت پیش نیاز قدرت است.

د) همه ی موارد.

28

در یک آزمون استاندارد برای اندازه گیری استقامت باید:

الف) وزنه ثابت باشد.          ب) زمان حرکت ثابت باشد.   

     ج) سرعت حرکت ثابت باشد.       د) همه ی موارد.

29

کدام یک از عوامل زیر جزء علل کمردرد می باشد؟

الف) کوتاه بودن عضلات بازکننده ی ران.

ب) شل بودن عضلات کمر.

ج) کوتاه بودن عضلات خم کننده ی ران.

د) شل بودن عضلات خم کننده ی ران

30

کدام گزینه در خصوص انعطاف پذیری صحیح است؟

الف) در بزرگسالات تفاوت کمتری بین دو جنس وجود دارد.

ب) از تولد تا سن نوجوانی انعطاف پذیری به تدریج افزایش می یابد.

ج) عضلات طویل ضعیف تر از عضلات کوتاه اند.

د) میزان و نوع فعالیت بدنی تاثیری بر انعطاف پذیری ندارد.

31

در آزمون های سرعت دویدن معمولا ............ در نظرگرفته می شود.

الف) مسافت 9 تا 45 متر.                       

         ب) زمان حرکت 6تا 8 ثانیه.

 

ج) مسافت 9 تا 54 متر.                        

            د) زمان حرکت 8 تا 10 ثانیه.

32

به توانایی عصبی و عضلانی برای شروع یک پاسخ حرکتی در

کوتاه ترین زمان گفته می شود؟

الف) سرعت.                      ب) توان.            

         ج) چابکی.                    د) زمان عکس العمل.

33

کدام یک از آزمون های زیر مربوط به چابکی نیست؟

الف) ایلی نویز.                      ب) آزمون بورپی .                

      ج) مارگاریا گالامن.                 د) گزینه های ب و ج.

34

اندازه گیری نمره ی هر آزمودنی در آزمون های هماهنگی از طریق .............. انجام می شود.

الف) شمارش زمان اجرا.         ب) تعداد تکرار صحیح اجرای مهارت.    

   ج) زمان یادگیری مهارت.    د) همه ی موارد.

35

کدام گزینه از فواید علم تمرین نیست؟

شناسایی شیوه های مناسب تمرین.      ب) درمان آسیب های احتمالی.

   ج) تمرین مطابق یافته های علمی.   د) هیچکدام.

36

ویژگی برنامه ی تمرین جسمانی عبارتست از:

الف) حداکثر بهبود را در توانایی فرد ایجاد کند.                

      ب) از عوارض مختلف پیشگیری کند.

ج) بی خطر باشد.                                                    

               د) گزینه الف و ج.

37

نیاز به گرم کردن با توجه به ............... متغیر است؟

الف) آمادگی فرد.          ب) زمان مسابقه.      

    ج) شدت مسابقه.               د) دمای محیط.

38

برای رسیدن به حداکثر فواید گرم کردن....

الف) حداقل 3 تا 5 دقیقه بدن گرم شود.                       

       ب) ضربان 40 تا 70 ضربه در دقیقه افزایش یابد.

ج) حدود 2 درجه دمای بدن زیاد شود.                    

            د) فعالیت اصلی بعد از گرم کردن اجرا شود.

39

در گرم کردن هدف از نرمش .......... است.

الف) آمادگی عضلات.             ب) بالارفتن دمای بدن.     

        ج) آمادگی مفاصل.                د) هماهنگی عصب و عضله.

40

در ورزش هایی که به زمان عکس العمل و چابکی نیاز است

از کدام یک از ویژگی های گرم کردن سود می برد؟

الف) افزایش سرعت انتقال پیام های عصبی.                        ب) شل کردن عضلات.

ج) افزایش دفع اسید لاکتیک.                                               د) همه ی موارد.

41

در کدام یک از ورزش های زیر از سرد کردن غیرفعال استفاده می شود؟

الف) پرش طول .                  ب) دوی 5000 متر.    

            ج) فوتبال.                  د) گزینه الف و ب.

42

 علت ضعف و سرگیجه بعد از تمرین کدام است؟

الف) تجمع خون در سیاهرگ های عضلات.         ب) تجمع اسید لاکتیک.    

       ج) افزایش CO2 .       د) همه ی موارد.

43

در کدام یک از فصول مسابقه از دوهای فارتلک به جای اینتروال استفاده می شود؟

الف) خارج از فصول مسابقه.        ب) فصل قبل از مسابقه.   

    ج) فصل مسابقه.                 د) فصل بعد از مسابقه.

44

کدام گزینه صحیح است؟

الف) تمرین عمومی آمادگی جسمانی 2 تا 3 سال طول می کشد.

ب) تمرین تخصصی  در یک رشته ورزشی 2 تا 3 سال طول می کشد.

ج) تمرین عمومی آمادگی جسمانی 2 تا 5 سال طول می کشد. .

د) تمرین تخصصی در یک رشته ورزشی 2 تا 5 سال طول می کشد.

45

دوره بندی تمرین برای کودکان چه فوایدی به همراه دارد؟

الف) از آسیب دیدگی جلوگیری می کند.          

          ب) سن قهرمانی و دوران آن کم می شود.

ج) اجرا در مسابقات پایدار خواهد ماند.                

        د) همه ی موارد.

46

اگر هدف افزایش آمادگی جسمانی باشد بار تمرین و شدت آن باید به

اندازه ی کافی افزایش داده شود. این موضوع مربوط به کدام اصل

 از نظر «شارکی» می باشد؟

الف) اصل آمادگی .                ب) اصل سازگاری و استمرار.      

            ج) اصل اضافه بار.                 د) اصل پیشرفت.

47

کدامیک از گزینه های زیر مربوط به اصل برگشت پذیری است؟

الف) آمادگی جسمانی یکباره به دست نمی آید .                     

     ب) آمادگی جسمانی قابل ذخیره شدن نیست.

ج) انسان دارای توانایی ذاتی است.                              

                د) اعتدال و میانه روی باید در تمرین رعایت شود.

48

مزیت تمرین تناوبی نسبت به تمرینات پیوسته کدام است ؟

الف) مصرف انرزی بیشتر                                        

          ج) پیمودن مسافت کمتر

ب) بازسازی سریع منابع انرزی            

                               د) شرایط روانی مناسب

49

کوفتگی به ........... مربوط می شود.

الف) تجمع اسید لاکتیک .                  ب) میکروتروماها.                

ج) تورم عضلانی.                                د) گزینه ب و ج .

 

50

مردی با سن 30 سال قصد یک فعالیت هوازی با 70 درصد ضربان نشانه را دارد

. ضربان قلب استراحت او 70 ضربه در دقیقه است. ضربان هدف او چقدر است؟

الف) 153.         ب) 154.            ج) 155.      د) 156.

51

تفاوت بین دوی تکراری و دوره ی تناوبی کدام است؟

الف) فعالیت در دوی تناوبی شدیدتر است.                    

      ب) دوی تکراری یک فعالیت پیوسته است.

ج) استراحت در دوی تکراری کامل تر است.        

              د) تفاوتی ندارند.

52

تمرینی که در آن تعدادی حرکت در چند مرحله و پی در پی

 انجام می شود چه نام دارد؟

الف) تمرین ایستگاهی.                 ب) تمرین چرخشی.  

            ج) تمرین تکراری.                  د) هیچکدام.

53

مهم ترین مزیت تمرین ایستگاهی کدام است؟

الف) برای تقویت قدرت، سرعت و استقامت مناسب است.

ب) برای ورزش های از قبیل کشتی، فوتبال و دوهای سرعتی مناسب است.

ج) برای جلوگیری از یکنواختی تمرین مناسب است.

د) برای برنامه های تمرین با وزنه مناسب است .

54

کدام یک از گزینه های زیر به انتقال آثار تمرین از یک فعالیت به

 فعالیت دیگر و تنوع تمرینات اشاره دارد؟

الف) تمرینات ایستگاهی.               ب) تمرینات جانبی.    

           ج) تمرین بدنسازی.                 د) تمرین تناوبی.

55

اهداف تمرین مقاومت فزاینده کدام است؟

الف) تقویت روحی ورزشکار.     ب) بهبود اجرای مهارت ورزشی. 

    ج) پیشگیری از پوکی استخوان.      د) همه موارد.

56

در کدام نوع انقباض مقاومت خارجی ثابت است؟

الف) ایزومتریک.               ب)ایزوتونیک.             

ج) ایزوکنتیک.               د) گزینه الف و ب.

57

فردی که می تواند در حرکت عضله ی دو سر بازو وزنه ی 40

 کیلویی را 20 بار تکرار کند یک تکرار بیشینه ی حرکت او وزنه ی چند کیلویی می باشد؟

الف) 63.                      ب) 64.                       ج) 65.                       د) 66.

58

کدام گزینه صحیح است؟

الف)در سیستم هرمی معکوس ورزشکار ابتدا با وزنه ی سبک و تکرار زیاد شروع می کند. .

ب) در سیستم هرمی کامل ورزشکار ابتدا با وزنه سنگین و تکرار کم شروع می کند. .

ج) سیستم آکسفورد برای مبتدیان پیشنهاد نمی شود.

د) سیستم تک دوری برای افراد مبتدی مفید است. .

59

کدام گزینه جهت استفاده از وزنه صحیح است؟

الف) برای کودکان برنامه ی وزنه سبک و کوتاه مدت توصیه می شود.

ب) برای بزرگسالان محدودیت هایی در استفاده از وزنه ی تمرینی وجود دارد. .

ج) برای نوجوانان جهت جلوگیری از اختلال در رشد حرکات مقاومتی بدون وزنه توصیه می شود.

د) هیچکدام.

60

مراحل اجرای کشش P.N.F از روش (CRAC) عبارت است از:

الف) کشش عضله، استراحت، انقباض ایزومتریک.

ب) کشش عضله و انقباض ایزومتریک، استراحت، کشش عضله.

ج) کشش عضله، استراحت، کشش عضله و انقباض ایزومتریک.

د) کشش عضله، استراحت، کشش و انقباض ایزومتریک، کشش، استراحت.

 

61

در تمرینات پلیومتریک پیشنهاد می شود؟

الف) تعداد حرکات بین 6 تا 8 حرکت در هر دور و هر تمرین بین 3 تا 6 دور باشد.

ب) تعداد حرکات بین 4 تا 6 حرکت در هر دور و هر تمرین بین 3 تا 6 دور باشد.

ج) تعداد حرکات بین 6 تا 10 حرکت در هر دور و هر تمرین بین 6 تا 10 دور باشد.

د) تعداد حرکات بین 6 تا 10 حرکت در هر دور و هر تمرین بین 3 تا 6 دور باشد.

62

در تئوری توضیح ساز و کار تمرین پلیومتریک ورزشکاران با تجربه دریافته اند که:

الف) قبل از انقباض اگر عضلات را کشش و بلافاصله به

 صورت دورن گرا منقبض کنند نتیجه بهتر است. .

ب) قبل از انقباض اگر کشش یا انقباض درونگرا و سپس به

صورت برونگر ا منقبض کنند نتیجه بهتر است.

ج) قبل از انقباض اگر کشش و سپس به صورت

 برونگرا منقبض کنند نتیجه بهتر است.

د) قبل از انقباض کشش یا انقباض برونگرا و

 سپس به صورت درونگرا منقبض کنند نتیجه بهتر است. .

63

در دستورالعمل تمرینات هوازی توسط ادلین باید:

الف) تمرین با شدت 50 تا 70 درصد ضربان بیشینه باشد.

ب) 3 تا 5 جلسه در هفته انجام شود.

ج) 20 تا 30 دقیقه انجام شود.

د) همه ی موارد.

64

کدام نوع از تمرینات کششی منجر به میوتاتیک می شود؟

الف) ایستا.                             ب) پرتابی.            

            ج) پی ان اف.                     د) همه ی موارد.

65

با رعایت کدام اصل ورزش های قدرتی و استقامتی

 به هم نزدیک می شوند؟

الف) اصل اضافه بار.           ب) اصل تدریجی بودن تمرینات. 

         ج) اصل پیشرفت.               د) اصل تنوع.

 

 

 تاريخ : سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()