مسابقه علمی

ردیف

پرورشی

1

وقتی برای اولین بار رابطه ی بین مشاوره و مدارس بررسی شد معلوم گردید:

الف) بسیاری از اصول و نظریات در طرز تفکر مدارس تاثیر دارند. .

ب) مسائل عادتی و اجتماعی خود را دشوار و اضطراب آور می دانند.

ج) مسائل عادتی، شخصی و اجتماعی خود را دشوار و اضطراب آور می دانند.

د) باید تأکید فراوانی بر مسائل مذهبی و اصول اخلاقی انجام گردد .

2

صاحب نظران اواخر قرن نوزدهم در درجه اول به چه نکاتی در زمینه مشاوره توجه می نمودند؟

الف) اصول اخلاقی، رفتار بزرگوارانه، تونایی های ذهنی.

ب) منش و رفتار، آموزش، تربیت فکری.

ج) حفظ نظام های عمومی و نظام های افقی برای سالها.

د) حفظ نظام مدارس درون مدارس و نظام افقی برای سال ها.

3

در مراقبت های پرورشی جنبه های وابسته ها عبارتند از ...

الف) دستوری، رفاهی، مدیریتی، قومی.

ب) انضباطی، رفاهی، علمی، انضباطی.

ج) انضباطی، رفاهی، علمی، رسوم نژادی.

د) عادتی، نیازجمعی، نیاز فردی، مدیریتی.

4

مشکلات رفتاری مانند زورگویی را می توان از طریق ......... و ........... اصلاح نمود.

الف) رشد خانواده و معلم.                                ب) مشورت با معلمان و دانش آموزان.

ج) گفتگو با دوستان و خانواده.                         د) رشد و آموزش شخصی و اجتماعی.

5

در زمینه ماهیت مشاوره کدام یک از مباحث زیر مهم تر می باشد؟

الف) ماهیت رابطه درمانی، هدف، توجه به مرزها.

ب) توجه به مرزها، ثبت و یاددهاشت ها، ارتباط فیزیکی.

ج) هدف و مشاوره، درمان، مدت جلسات.

د) مرزهای شخصی، به کاربردن اسم کوچک، خودآگاهی.

6

کدام تعریف در مورد مکتب رفتارگرایان صحیح تر است؟

الف) روان کاوی، روان درمانی و مشهودات زیر بنااست.

ب) ادراکات، مطالعات، تمرکز به شخص از اساس مکتب است.

ج) فقط به مطالعات، مشهودات و ادراکات واقعی توجه دارند.

د) روش هایی است برای کمک به فرد تا بتواند رشد یابد.

7

طبق تعریف انجمن مشاوره بریتانیا: «مشاوره قراردادی است مشورتی با مرزهای مشخص با ...»

الف) تعهد الزام به رعایت رازداری و پیمان روشن دارد.

ب) رابطه ی دوستی و عاطفی بین دو شخص است.

ج) سهیم کردن نه تنها رفتار بلکه تجارب دیگران است.

د) ایجاد رابطه اعتماد و اطمینان بین معلم و شاگرد.

8

در ادبیات مشاوره لغت مشاوره توأما با ....... به کار رفته گرفته می شود.

الف) روان درمانی.             ب) روان شناسی.           ج) روان کاوی.                 د) روان پزشکی.

9

یک مشاور برای مراجعه کننده  باید فرصتی ایجاد کند تا خود بتواند .......

الف) با آگاهی کامل بدون پیش داوری مشاهده نماید.

ب) مهارت های مشاوره ای را در انجام وظایف به کار برد.

ج) رضایت بیشتری از تجارب خود به دست آورد.

د) ارزش های اساسی را معرفی نماید.

10

در ارتباط با مشاوره از نکات مهم در مورد کار معلمان ............ است.

الف) ایجاد اعتماد.             ب) همکاری با مشاوران.              ج) نظارت مدیر.                د) توجه به مرزها.

11

مشهورترین مدل مهارت شنیداری مربوط به کدام صاحب نظر است؟

الف) اگان.                  ب) هامبلین.                ج) جونز.                      د) ریچارد نلسون.

12

کدامیک از عوامل هنگام مشاوره مانع گوش فرادادن صحیح و موجب بی قراری می شود؟

الف) هیجان.               ب) صداهای مزاحم.               ج) اتاق نامناسب.                     د) خستگی .

13

برخی مدل های مهارت گوش فرادادن عمل شنیدن را به .............. تقسیم می نمایند:

الف) نگاه کردن، برقراری حالت آرامش بخش، یادآوری.

ب) توجه به احساسات، نگاه کردن، توجه به ارتباط غیرکلامی.

ج) نگاه کردن، برقراری حالت آرام بخش، واکنش نشان دادن.

د) واکنش نشان دادن، نگاه کردن، توجه به احساسات.

14

چگونه می توان بر پریشانی و فشار روحی غلبه کرد؟

الف) با بیان احساسات ساده و صریح.                                ب) توجه به ارتباط های غیرکلامی.

ج) آموزش چگونه نشستن بر صندلی.                             د) سکوت کردن و گوش فرادادن.

15

معلم چگونه می تواند حس همدلی را انتقال دهد؟

الف) با برقرار کردن حالت آرامش بخش.                                    ب) با نگاه کردن و برقراری تماس چشمی.

ج) با واکنش نشان دادن به احساس های مهم و نهفته.                    د) با کنترل ارتباط غیرکلامی در مواقع لزوم.

16

در مورد کنترل ارتباط های غیرکلامی کدام گزینه صحیح است؟

الف) بستگی به نوع مشاوره دارد.                                       ب) مهارت شنیدن درآن نقش دارد.

ج) نسبتا قابل کنترل است.                                                 د) هیچ کنترلی وجود ندارد.

17

برای تداوم سخن در افرادی که نقص بینایی دارند ....... موثرتر است.

الف) بیان احساسات در چهره.        ب) خندیدن با صدای بلند.      ج) صوت.       د) تماس فیزیکی.

18

به مفهوم شنیدن با گوش سوم می باشد؟

الف) گوش فرادادن.                                                           ب) افشای جزئیات پس از شنیدن.    

ج) ایجاد واکنش همدلی برای شنیدن.                                  د) شنیدن و عدم قطع سخن دیگران.


19

گزینه ی صحیح در مورد پدیده سکوت را انتخاب نمایید:

الف) نمودار الگوی کاملا پیچیده روابط انسانی .                 ب) عدم واکنش.

ج) تمایل به گوش فرادادن.                                               د) ایجاد زمینه ی عکس العمل لازم.

20

وقتی دانش آموز می گوید:

«دچار مشکل اخلاقی شده ام و از همه چیز می ترسم» بهترین راه حل کمک به او چیست؟

الف) درک و همدلی و اندرز صحیح.                                    ب) غلبه بر احساسات و حفظ آرامش.

ج) ارجاع کردن و درنگ و سکوت.                                       د) خودداری از قضاوت و سکوت.

21

در هنگام مواجهه با دانش آموز عصبانی باید:

الف) به خانواده اطلاع داده شود.

ب) از ارتباطات غیرکلامی استفاده شود.

ج) با قاطعیت دعوت به سکوت شود.

د) آرامش و خونسردی حفظ شود.

22

گوش دادن چگونه رفتاری است؟

الف) غیرانفعالی.                   ب) انفعالی.                     ج) عملی مصنوعی.             د) فرایندی غیرفعال.

23

چرا بسیاری از مردم نمی توانند هیجان را در قالب کلمات قرار دهند؟

الف) نداشتن اعتماد به نفس.                                      ب) احساس خجالت و ترس از قضاوت.

ج) نداشتن مجموعه واژگان گسترده در ذهن.             د) ترس از اظهارنظرهای اجحاف آمیز.

24

اگر معلم واژه های نادرست در مشاوره به کار ببرد دانش آموز ممکن است:

الف) احساسات خود را کتمان کند.                        ب) تعبیرهایی کند که  نمودار ضعف باشد.

ج) به کمک کننده بی علاقه گردد.                         د) به کمک رسان مشکوک شود.

25

هدف از انعکاس یک احساس فقط ......... بر همان احساس است.

الف) تمرکز.                     ب) ایجاد هیجان.                    ج) بیان واژه.                        د) ایجاد واکنش.

26

............. به عنوان کانون تمام مهارت های مشاوره ای به کار می رود؟

الف) اعتماد.                     ب) خودآگاهی.                        ج) رازداری.                      د) درک و همدلی.

27

سوال های بسته را در مشاوره چه زمانی باید مطرح کرد؟

الف) پاسخ یک پرسش خاص مورد نیاز باشد.                       ب) هدف پیگیری بحث باشد.

ج) زمانی که واقعیت در حد لازم روشن شود.                        د) دانش آموز مقابله نکند.

28

به چه دلیل در مشاوره نباید از سؤالات استفهامی استفاده کرد؟

الف) موقعیت مطلوب تری در مواجه به مشکل ارائه می کند.

ب) این سوالات نمودار انتقاد و عدم موافقت مشاوره است.

ج) دانش آموز خود را از ارائه نظریه و تفسیر بی نیاز می داند.

د) مسیر بحث گسترده تر می گردد و نیاز به زمان بیشتر دارد.

29

سوال های علنی در مشاوره زمانی بهتر کاربرد خواهند داشت که:

الف) نیاز به ارائه نظریه، تفسیر یا مثال باشد.

ب) با باید و می تواند آغاز شود.

ج) نیاز به ارائه نظریه و تفسیر نباشد.

د) با واژه های استفهامی آغاز شود.

30

نقل قول روشی است که:

الف) به همان ترتیب با کلمات کمتری بازگو می گردد.

ب) مفهوم در هنگام انتقال احساس اخذ گردد.

ج) با واکنش تفاوت چشمگیری ندارد.

د) کشف روش های جدید را به دنبال دارد.

31

نوع جمله ی مقابل را مشخص کنید:  «احساس می کنم کمی در واقعیت زیاده روی می کنید»

الف) نقل قول.                ب) واکنش.                       ج) تاکید و تکرار.               د) خبری و علنی .

32

به عنوان یک شنونده خوب هدف نهایی درک مطلب از طریق ............... می باشد:

الف) حداقل تعجیل.            ب) واکنش همدلی.                   ج) ثبت و یادداشت ها.                  د) آرامش و خونسردی.

33

نکته ی مهم در زمانی که مشاور به عنوان شنونده شوکه شده این است که:

الف) قضاوت صحیح را ارائه دهد.

ب) احساس واقعی خود را آشکار ننماید.

ج) اظهارنظر اجحاف آمیز نداشته باشد.

د) از احساس خود سخن بگوید.

34

به عنوان قانون کلی بهتر است مشاور به عنوان شنونده از:

الف) مهارت های مختلف کمک بگیرد تا مشکل حل گردد.

ب) از دوپهلو حرف زدن خودداری کند و موجب کاهش اضطراب گردد.

ج) از داوری یا اظهار عقیده شخصی تا پایان بحث خودداری کند.

د) در ایجاد ارتباط با اولیاء اضطراب نداشته باشد.

35

در به کار بستن تجارب بخش دشوار کار ............. می باشد.

الف) شناخت موقعیت و بیان اتفاق.

ب) آنچه در گذشته رخ داده.

ج) رد کردن موضوع و انکار آن .

د) ایجاد ارتباط احساس با موضوع.

36

در مشاوره رابطه بین وقایع امروز و دیروز موجب:

الف) تغییر و جابه جایی یک راهبرد می باشد.

ب) ارائه چارچوبی به دانش آموزان است.

ج) شناخت احساس و تجارب است.

د) موقعیت شناسی دقیق و آرام می گردد.

37

دو پهلو حرف زدن دانش آموز نمودار ........... است.

الف) آشفتگی و نگرانی .                                     ب) سردرگمی و بی اعتمادی.

ج) بی حوصلگی و بی اعتمادی.                           د) ناراحتی و اضطراب.

38

در مشاوره هنگام ارائه واکنش ، پاسخ ها بهتر است .......... باشد.

الف) واضح و روشن.            ب) کامل و حساب شده.                  ج) ساده و کوتاه.                    د) ملایم و مختصر.

39

خلاصه گویی همان .............. است.

الف) ارائه احساس ها.               ب) تبلور گفتار.                    ج) توضیح مطالب.                د) تفسیر سخن.

40

در مشاوره یکی از محاسن خلاصه نمودن در ارائه مفهوم .............. می باشد.

الف) تفکر.                    ب) توجه.                     ج) تمرکز.                      د) تحرک.

41

خلاصه گویی در پایان مذاکره به معنای .............. می باشد.

الف) خاتمه بحث.               ب) پیگری مجدد.                    ج) نتیجه گیری.                 د) رفع ابهام.

42

گزینه صحیح تر را انتخاب نمایید:

الف) تذکر دادن نیازی به چهارچوبی آرام ندارد.                          ب) جوانان غالبا در مورد والدین در قالب کلی سخن می گویند.

ج) تمرکز عبارت است از توجه به یک موضوع و یا یک گوینده .  د) تمرکز کمک می کند تا مطلب مهم مورد توجه قرار گیرد.

 

43

کدام گزینه صحیح است:

الف) خلاصه گویی به معنای ، پاسخ ها با اطاله کلام همراه باشد.

ب) در هنگام ارائه واکنش بهتر است پاسخ ها با اطاله کلام همراه باشد.

ج) تمرکز به کاهش آشفتگی و درک بیشتر دانش آموز منجر می گردد.

د) خودداری از تغییر موضوع بخش دشوار ایجاد ارتباط احساس می باشد.

44

از این روش در مشاوره جهت رفع سردرگمی ها استفاده می شود؟

الف) اطاله ی کلام.                   ب) خلاصه گویی.                   ج) تمرکز.               د) شفاف سازی.

45

چنانچه مشاور بگوید: «من حتی یک کلمه از آن چه گفتی درک نکرده ام» دانش آموز مورد ........

الف) رفتار کلیشه ای می شود و جلسه را فورا به پایان می رساند.

ب) جنبه های دشوار روش مشاوره قرار می گیرد.

ج) حالت ناخوشایند قرار می گیرد و گرایش به سکوت پیدا می کند.

د) انتقاد قرار گرفته و با ادامه بحث مخالفت می کند.

46

ضرورت تذکر آن است که فرد:

الف) تفاوت ها و تجانس را مشخص ننماید

ب) شخصیت ارزنده ای پیدا کند.

ج) با واقعیت آنچه می گوید روبه رو شود.

د) تصور درستی از خود ندارد.

47

اگر دانش آموز باور نادرستی ازخود داشته باشد موضع را چگونه باید به او ارائه نمود:

الف) بدون پیش داوری.          ب) باارائه پرسش و پاسخ.               ج) محرمانه در حضور خانواده.           د) ملایم و آرام.

48

تفاوت مهم بین ارائه اطلاعات و مشورت در:

الف) اطلاعات عمومی و مشورت فردی است.

ب) کشف، جست و جو و اطلاعات دقیق می باشد.

ج) اطلاعات دقیق و اطلاعات ناکافی می باشد.

د) نیازهای مهم شخصی و گروهی را تامین می کند.

49

در مورد آگاهی های قبل از مشاوره کدام گزینه صحیح است؟

الف) محیط، تقلید، تعصب، پیش داوری.

ب) رازداری، محیط، توانایی، پیش داوری.

ج) آموزش، تعصب، محیط، تقلید.

د) پیش داوری، محیط، هدف، موضوع.

50

یک مشاور کدام یک از اقدامات زیر را نباید انجام دهد:

الف) قول دادن، قطع سخن، ارائه راه حل، پنددادن.

ب) انتقال افکار، داوری، زورگویی، مسخره کردن.

ج) مشاجره گری، چاپلوسی، خونسردی، منتقد.

د) تهیه کننده، نصیحت گو، نکوهش کننده، در نظرگرفتن زمان.

 

 

 

51

اگر در پایان نشست مشاوره ای دانش آموز موفق به بیان همه ی مشکلات نشد باید:

الف) دانش آموز به این امر اعتراف نماید که نتیجه ای نگرفته.

ب) از ارائه مطالب مهم در پایان جلسه جلوگیری نمود.

ج) معلم نباید پیشنهاد زمان اضافی را بدهد.

د) معلم باید اصرار برای زمان بیشتری جهت مذاکره بنماید.

52

یکی از اهداف معلمی که مهارت مشاوره ای به کاری می برد اعطا توانایی به دانش آموز برای :

الف) کشف نگرانی ها، شناسایی احساسات، در نظر گرفتن مرزها.

ب) شناسایی احساسات، افکار، رفتار و کشف پیگیری آن ها

ج) ایجاد فرصت، مقابله با ترس، شناسایی رفتار، نپذیرفتن محدودیت.

د) رویارویی با خانواده و دوستان، شناسایی افکار، بی اعتنایی به نیازهای فردی.

53

چنانچه دانش آموزی برخلاف هیجان های اولیه هیچ گونه مرزی را نشناسد چه احساسی دارد؟

الف) گمراهی و شکست.             ب) آرامش و نشاط.         ج) خرسندی و رضایت.             د) سردرگمی و افسردگی.

54

انجام این عمل از طرف مشاور به عنوان شایعه پراکنی تلقی می شود:

الف) بیان مشاهدات قبل از پایان جلسه به همکاران.

ب) مطرح نمودن آنچه به درستی آن اطمینان نداریم.

ج) دادن اطلاعات مربوط به دانش آموزان به سایر همکاران.

د) بیان مشاهدات قبل از پایان هر جلسه به اولیاء

55

دستورالعمل های آزمونی چه کمکی به دانش آموز و معلم می نماید؟

الف) رعایت وظایف انضباطی در کنار راهنمایی.

ب) جلوگیری از جدال و نگرانی ها.

ج) با روش ارزیابی و ارزشیابی آشنا شوند.

د) با مسئولیت و روش ارزیابی آشنا شوند.

56

مهم ترین مانع پیشرفت یک مصاحبه ی مناسب چیست؟

الف) اخلال در جریان بحث و وسایل نامناسب.

ب) گسیختن رشته کلام و بی نتیجه ماندن بحث.

ج) سروصدای زیاد و راحت نبودن صندلی.

د) انتقال صوت از اتاق و گسیختن رشته کلام.

57

کدام گزینه صحیح است؟

الف) نهاد خانواده به عنوان یک همکاری و همزیستی مشترک و رابطه ی یکسان محسوب می شود .

ب) تدریس متضمن روابط شغلی است و رابطه ی دوستی به شمار می آید.

ج) مشاوره همان شاخص دوستی می باشد.

د) دوستی مبادله دوجانبه است که طی زمان و بر اساس اعتماد به وجود می آید.

58

از ضروریات بخش آموزش برای کودکانی که مشکلات شدید یادگیری دارند؟

الف) کاهش نگرانی.            ب) عدم سوء استفاده از آنان.           ج) خودآگاهی.          د) تماس های فیزیکی.

59

مشاورین باید در مورد ارزش ها، رفتارها و طرز  برخوردهای  متفاوت ........ باشند.

الف) قادر به کارگاه کارآموزی.                           ب) دارای مهارت خودآگاهی.

ج) کنجکاو و صریح.                                            د) صریح و بی تعصب.

60

یکی از گام های پیشگیری از پیش داوری ها به شمار می رود؟

الف) ثبت اطلاعات.                ب) رعایت مرزهای شخصی.                 ج) آگاهی.           د) خودافشایی.

61

چهارمرحله ی سرخوردگی به ترتیب عبارت است از:

الف) رکود، ناامیدی، لاقیدی، بی تفاوتی.

ب) خودکشی، ناامیدی، لاقیدی، بی تفاوتی.

ج) خستگی، تخلیه روحی، اضطراب، عدم آرامش.

د) ناامیدی، لاقیدی، رکود، خودکشی.

62

چرا اغلب مردم مشاوره را دشوار می دانند؟

الف) چون باید مشکلات دانش آموز را تحمل نمایند.

ب) باید فروتنی زیاد از حد به خرج بدهند.

ج) ملزم به انتقاد خود هستند.

د) موجب فشارهای عصبی می گردد.

63

بعضی از دانش آموزان هیجانات روانی خود را با ........ مخفی می نمایند.

الف) فریاد زدن.             ب) پرگویی.                 ج) خصومت.                د) شوخ طبعی.

64

در رابطه با عدم پذیرش کمک از طرف دانش آموز گزینه ی صحیح را انتخاب نمایید.

الف) اقدامات رایزنی را درک نکند.

ب) کمک کننده نقشی در مخالفت نمی تواند داشته باشد.

ج) کمی اجبار شرط موفق تر عمل کردن است.

د) تجربه تاثیری در عدم پذیرش کمک ندارد.

65

کدام گزینه در تعریف خشم به صورت کلامی صحیح تر است؟

الف) به صورت فیزیکی ظاهر و با زبان دیگران را مورد تهاجم قرار می دهد.

ب) شناسایی احساسات که منجر به افسردگی می گردد.

ج) حالتی تهاجمی است و شخص را دچار اضطراب بیشتر می گرداند.

د) حالتی دفاعی است و شخص را از آسیب بیشتر محافظت می نماید.تاريخ : دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۸:٥٩ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()