سئوالات عمومی آزمون جامع علمی معلمان و نشریات رشد استان اصفهان

ردیف

استراتژی تدریس و مدیریت مدرسه ( ویژه ی مدیران و معاونین )

1

هویت اصلی محیط یادگیری در چیست؟

الف) استراتژی تدریس.

ب) ایجاد انگیزه.

ج) فراگیران.

د) معلم.

2

در کدام یک از موارد زیر یادگیرنده اطلاعات را به طور کامل دریافت می کند؟

الف) هر 8 دقیقه تکنیک مناسبی برای انتقال مطالب اتخاذ کند.

ب) هر 20 دقیقه یک بار روند اداره کلاس را از حالت انفعالی به فعال سوق دهد.

ج) 40 دقیقه را برای ترغیب، تمرین و بحث در کلاس در نظر بگیرد.

د) 20 دقیقه از یک ساعت تدریس را به صحبت و سخنرانی اختصاص دهد.

3

چه مواردی برای بالا بردن کیفیت تدریس لازم است؟

الف) ارتباطات، ارزشیابی و انگیزه.

ب) دانش، مهارت و انگیزه.

ج) شناخت ویژگی های سنی، خصوصیات رفتاری و روش تدریس.

د)فنون تدریس، یاددهنده، یادگیرنده.

4

دانش آموزی که به دنبال جلب توجه در کلاس است و معلم باید رفتارش را ندیده گرفته و از راه های دیگر به او توجه کند، معمولا دچار کدام یک از رفتارهای ناهنجار زیر است؟

الف) دوست دارد با بحث های دوطرفه موردتوجه قرار بگیرد.

ب) رفتاری خصمانه دارد.

ج) طعنه می زند و سوال پیچ می کند.

د) فکر می کند اطلاعات زیادی دارد.

5

اگر معلم از فراگیر بخواهد که او را در خلاصه کردن درس کمک کند، یعنی فراگیر کدام رفتار ناهنجار را داشته است؟

الف) تمایل به مشارکت در کلاس ندارد.

ب) در کلاس درس حضور ذهن ندارد.

ج) دوست دارد با بحث های دوطرفه مورد توجه قرار گیرد.

د) فکر می کند که همه چیز را می داند.

6

ویژگی های مشترک بین گروه های سنی، از چه منظری بررسی می شود؟

الف) سن.

ب) علاقه.

ج) هوش.

د) یادگیری.

7

کدام گزینه جزء اهمیت اصلی فنون تدریس (نقش های کلیدی فنون تدریس) نیست؟

الف) انتقال اطلاعات.

ب) ایجاد محیط تعامل.

ج) برانگیختن علاقه و تحریک فراگیران.

د) وضع قوانین معقول در کلاس درس.

8

تدریس از طریق بحث گروهی، فعالیت های تیمی و ایفای نقش جزء کدام یک از انواع روش های تدریس است؟ روش . . .

الف) شاگرد ـ محور.

ب) یادگیری ـ محور.

ج) معلم ـ محور.

د) معلم.

9

کسانی که مدل یادگیری آن ها «دیداری» است به کدام سمت نگاه می کنند؟

الف) بالا.

ب) پایین.

ج) چپ.

د) مستقیم.

10

کدام یک از فنون تدریس تمام مدل های یادگیری (دیداری، شنیداری، حرکتی) را فعال می کند؟

الف) خواندن.

ب) سفر علمی.

ج) فعالیت های عملی .

د) مطالعه ی موردی.

11

برای آموزش فراگیری که از طریق مدل شنیداری مطلب را بهتر یاد می گیرد بهتر است معلم کدام یک از فنون تدریس را به کار برد؟

الف) پوستر و عکس.

ب) جداول و نمودار.

ج) طوفان مغزی.

د) فعالیت های علمی.

12

فراگیری که بین سه شغل «مکانیکی، مجری گری رادیو و هنرمندی» مجری گری رادیو را ترجیح می دهد، کدامیک از مدل های یادگیری او قوی تر است؟

الف) حرکتی.

ب) حسی.

ج) دیداری.

د) شنیداری.

13

افرادی که عزت نفس بالایی دارند و نقاط ضعف و قوت خود را به خوبی می شناسند .کدامیک از هوش های آن ها بیشتر پرورش پیدا کرده است؟

الف) بصری.

ب) درون فردی.

ج) منطقی.

د) میان فردی.


14

کدام هوش فردی که با چندین مرتبه عقب و جلو بردن اتومبیل خود نمی تواند آن را به خوبی پارک کند پرورش کمتری پیدا کرده است؟ هوش . . .

الف) بصری.

ب) فیزیکی.

ج) محیطی.

د) منطقی.

15

 کدام یک از روش ها و فنون تدریس زیر بیشتر از بقیه، هوش های زبان شناسی و درون فردی را پرورش می دهد؟

الف) بحث.

ب) جدول و نمودار.

ج) خواندن.

د) سخنرانی .

16

«واقع گرایی» جزء نقاط قوت کدام یک از سبک های یادگیری است؟

الف) تئوری گرا.

ب) تفکرگرا.

ج) عمل گرا.

د) فعالیت گرا.

17

اگرفردی هنگام بحث در گروه ترجیح می دهد قبل از گفتن مطلبی به دیگران گوش دهد دارای چه سبکی از یادگیری است؟

الف) تئوری گرا.

ب) تفکرگرا.

ج) عمل گرا.

د) فعالیت گرا.

18

اگر هنگام خواندن و یا مرور کتاب «ابتدا از آن قسمت هایی که بیشتر لذت می برید و می دانید که بهتر یادمی گیرید شروع کنید» کدام سبک یادگیری در شما قوی تر است؟

الف) تئوری گرا.

ب) تفکرگرا.

ج) عمل گرا.

د) فعالیت گرا.

19

معلمی برای دعوت فراگیران به سکوت به تابلوی      اشاره می کند. او از کدامیک از رفتارهای غیرکلامی استفاده کرده است؟

الف) تماس چشمی.

ب) حالت چهره.

ج) حرکات بدنی.

د) شبه بازی.

20

فردی که اغلب رنگ لباس او «سیاه» است چه ویژگی ای دارد؟

الف) اعتماد.

ب) خرد.

ج) غم.

د) قدرت.

21

فاصله دو دانش آموز با یکدیگر در زنگ های تفریح اغلب بین 20 تا 140 سانتی متر است. میزان دوستی و آشنایی او را مشخص کنید؟

الف) اجتماعی.

ب) صمیمی.

ج) شخصی.

د) عمومی.

22

نگاه فراگیر به سمت پایین ، به چه معنایی است؟

الف) تحلیل گر، شکل دادن به نظرات و ارتباط دادن موضوع به تجربیات.

ب) دارای مشکل، نگاهی خنثی، دررویا بودن.

ج) عدم اطمینان و تردید، تداوم بحث را می طلبد، اما ترس از درگیر شدن در بحث را دارد.

د) متفکرانه، تمرکزگرا و در عین حال در فکر خاتمه دادن به شرایط موجود.

23

کدام روش ارزیابی کلاس است که توسط معلم سوالاتی قبل از شروع درس جدید به فراگیر ارائه می گردد تا مشخص شود که میزان اطلاعات آن ها تا چه حد  به روز است؟ روش . . .

الف) به دست آوردن میزان اطلاعات فراگیران در مورد موضوع.

ب) خسته کننده ترین قسمت درس.

ج) خلاصه برداری یک جمله ای.

د) یادداشت یک دقیقه ای.

24

از روش های تدریس زیر کدام یک به «کمیت بیشتر اهمیت می دهد و از همه پیشنهادات استقبال می کند؟

الف) جلسات.

ب) طوفان مغزی.

ج) فراگیری مسترک.

د ) مطالعه ی موردی .

25

کدام یک از روش های تدریس است که موجب بالا بردن بینش فراگیران نسبت به محتوای موضوع یادگیری و کاربردی کردن مفاهیم تئوری می شود؟

الف) فراگیری مشترک.

ب) مباحثه.

ج) محاوره.

د) مطالعه موردی.

26

بهترین زمان برای استفاده از تکنیک مباحثه و مناظره زمانی است که آموزش مهارت تفکر . . . در الویت باشد؟

الف) انتقادی.

ب) فلسفی.

ج) منطقی.

د) موازی.

27

در کدام روش تدریس «ارزیابی کار» بسیار مشکل است؟

الف) جلسات.

ب) سخنرانی.

ج) محاوره ای.

د) مصاحبه.

28

کدام نوع سوال جلوی «پرحرفی» را می گیرد و محدود کننده ی بحث است؟ سوال. . .

الف) باز.

ب) بسته.

ج) مستقیم.

د) واکنشی.

29

کدام تکنیک باعث تقویت حافظه، ترغیب فراگیران به ارائه افکار جدید و آشنایی با افکار مختلف می شود؟

الف) بحث گروهی.

ب)حافظه گروهی.

ج)مباحثه.

د) مصاحبه.

30

هنگامی که «هدف فعالیت آموزشی جمع آوری دیدگاه های مختلف در رابطه با موضوعی خاص است» کدام روش تدریس مناسب تر است؟

الف) سمینار.

ب) سمیوزیوم.

ج) کارگاه.

د) میزگرد تخصصی.

31

هدف کدام یک از روش های تدریس «به دست آوردن اطلاعات پیرامون دانسته های افراد و سطح توقع آن ها از همان موضوع است؟

الف) تکنیک KWL .

ب) سمپوزیوم.

ج) سمینار.

د) طوفان مغزی.

32

آخرین جز تشکیل دهنده ی یک استراتژی تدریس چیست؟

الف) ارزیابی.

ب) بازنگری.

ج) تکنولوژی.

د) تعامل.

33

کدام یک از جملات زیر در مورد ارزیابی کلاس صحیح است؟

الف) ارزیابی نیاز به آموزش خاص دارد.

ب) ارزیابی سیستم دادن و ایجاد چالش هوشمندانه است.

ج) برای بهبود تاثیرات ارزیابی، فراگیر باید اهداف کلی را صریح بازگو کند.

د) تداوم در ارزیابی کلاس، کلاس و معلم را منفعل می کند.

34

تصویر روبه رو مراحل مربوط به کدام یک از روش های تدریس را نشان می دهد؟          

الف) حل مسئله.                                      

ب) سفر علمی.                       

ج) گردش علمی.

د) مطالعه موردی.

35

اگر فراگیری حالت خواب آلودگی و یا خستگی در هنگام مطالعه دارد. او دچار کدام یک از موانع یادگیری است؟

الف) عدم درک یا درک نادرست واژه ها.

ب) فقدان ابزار مرتبط با موضوع.

ج) کم اهمیت بودن موضوع یادگیری.

د) مواجه با یک مرحله دشوار.

36

از عوامل مهم و بازدارنده برای یک مدیر با اقتدار اسلامی در برابر مفسده های اخلاقی . . . است.

الف) انفصال از خدمت.

ب) تقلیل از درجه.

ج) رسوایی.

د) خوف و ترس از خدا.

37

بهترین شیوه حمایت از فرزندان برای موفقیت در تحصیل چیست؟

الف) آموزش مدیریت تحصیلی.

ب) حساسیت والدین تا پایان دوره تحصیلی.

ج) جدی گرفتن فعالیت های فوق برنامه.

د) کنترل مداوم فرزندان.

38

دوستی های دوران تحصیلی در کدام مقطع روی موفقیت یا شکست تحصیلی فرد موثر تر است؟

الف) ابتدایی.

ب) راهنمایی.

ج) دبیرستان.

د) دانشگاه.

39

کدام عامل زیر موجب تحریک عقل و تسهیل ایده یابی می شود؟

الف) ارزشیابی.

ب) انتقاد سازنده.

ج) تعامل اجتماعی.

د) حل مسئله.

40

شعر «از محقق تا مقلد فرق هاست      وین چو داوودست و آن دیگر صداست» بیش از همه روی کدام فرایند تاکید دارد؟

الف) اهمیت پژوهش.

ب) تشابه فردها و فرایندها.

ج) تقلید آگاهانه.

د) توجه به تفاوت های فردی.

41

دو نوع پژوهش آشکار در مدارس که باید اتفاق بیفتد و یا اتفاق می افتد کدام است؟

الف) معلمان و دانش آموزان.

ب) معلمان و مدیران.

ج) معلمان و معاونین .

د) کلیه کارکنان.

42

بهترین راه در پژوهش های معلمان این است که موضوع پژوهش توسط .  . . . تعیین شود.

الف) خود معلم و به دلخواه.

ب) سازمان آموزش و پرورش.

ج) شورای آموزگاران.

د)مدیران مدرسه.

43

در کدام یک ازمهارت های حل خلاق مسائل مدرسه انتقاد ممنوع است و تعداد، تنوع و ترکیب ایده ها مهم است؟ مهارت . . .

الف) برقراری ارتباط موثر.

ب) تفکر مثبت.

ج) فرانگری در حل مسئله.

د) مشکل گشایی گروهی.

44

سه عنصر مهم تشکیل دهنده ی خلاقیت کدام است؟

الف) دانش، انگیزه، پشتکار.

ب) دانش ، انگیزه، مهارت های خلاقیت.

ج) دانش ، مهارت های خلاقیت، پشتکار.

د) دانش، منابع، انگیزه.

45

کدام یک از سوالات زیر جهت ارائه عنوان پژوهشی به فراگیران مناسب تر است؟

الف) منظومه شمسی چیست.

ب) طرز تشکیل سنگ های رسوبی چگونه است.

ج) پستانداران چه ویژگی هایی دارند.

د) اگر شما دایناسور بودید برای جلوگیری از انقراض خود چه می کردید.

46

به اعتقاد صاحب نظران اصلی ترین راهبرد و نشانگر عملکرد نظام آموزشی در راستای توسعه انسانی . . . است.

الف) برنامه ریزی آموزشی.

ب) سازمان یادگیرنده.

ج) علوم شناختی.

د) یادگیری مداوم.

47

یادگیری و روش های مدیریت و ارزیابی از عوامل تشکیل دهنده ی . . . در محیط یادگیری است.

الف) برون داد ها.

ب) پیامدها.

ج) درون دادها.

د) فرایندها.

48

تجلی نوآوری و خلاقیت در سازمان ها مستلزم این است که تمام واحدهای سازمانی . . . باشند.

الف) تحت یک مدیریت شخصی.

ب) سازمان یادگیرنده.

ج) علمی ، پژوهشی.

د) یکپارچه و منسجم.

49

اصلی ترین هدف کتابخانه های آموزشگاهی در تمام مقاطع . . . است.

الف) ایجاد عادت به مطالعه و پژوهش ، تفکر فراگیران.

ب) برگزاری مسابقات کتابخوانی و مقاله نویسی.

ج) دسته بندی کتاب های کمک درسی مفید برای فراگیران.

د) نگهداری کتاب های مفید برای معلمان و فراگیران.

50

در جامعه اسلامی مدیران عالی افراد حرفه ای، توانمند و با صلاحیت را با چه تذکری وادار به پذیرش مسئولیت می کنند. این وظیفه .. . . . . است.

الف) سازمانی.

ب) شرعی.

ج) قانونی.

د) وجدانی.

51

در مدیریت اسلامی، واگذاری و قبول مدیریت ها و منصب های اجتماعی . . . است.

الف) محقانه.

ب) مخیرانه.

ج) مشوقانه.

د) محکفانه.

52

در کتابخانه آموزشگاهی کتاب های طبقه بندی شده برای استفاده . . . . نگهداری می شود.

الف) دانش آموزان و معلمان.

ب) دانش آموزان و والدین.

ج) مدیران، معلمان و والدین.

د) معلمان و مدیران.

53

کدام یک از انواع شتابزدگی زیربنای سایر شتابزدگی ها می باشد؟ شتابزدگی در . . . . .

الف) اقدام.

ب) تصمیم گیری.

ج) قضاوت.

د) مدیریت.

54

تعریف روبه رو مربوط به کدام مفهوم زیر است؟ اعمال نفوذ عمدی روی دیگران.

الف) رهبری.

ب) ریاست.

ج) مدیریت.

د) هدایت.

55

مشخصه ی مدارسی که با رهبری فرهنگی اداره می شوند . . . است.

الف) پیوند ناگسستنی بین فرد و سازمان.

ب) تفکیک دقیق شرح وظایف افراد.

ج) نظام پاداش و تنبیه دقیق.

د) نظم، ترتیب و انسجام.

56

دومین فرایند در الگوی فلاورهیز چیست؟

الف) بازخوانی.

ب) برنامه ریزی.

ج) ترجمه.

د) سازماندهی.

57

حدیث معروف «الدنیا مزرعه الاخره» اشاره به کدام یک از 5 اصل مهم مدیریتی دارد؟

الف) رستاخیز.

ب) سود و زیان.

ج) حیات.

د)مرگ.

58

مهم ترین ابزاری که مدیر برای به انجام رساندن وظایف سازمانی خود در اختیار دارد چیست؟

الف) ارتباط .

ب) رهبری.

ج) قدرت.

د) مشورت.

59

آسان ترین، کم هزینه ترین، مطمئن ترین و با دوام ترین وسیله ی ارتباط رسمی کدام است؟

الف) اینترنت.

ب) رسانه های جمعی.

ج) زبان.

د) نوشته.

60

ارتباط والدین با مدرسه باید همیشه در سطحی کاملا . . . . . برقرار باشد.

الف) تخصصی.

ب) تدافعی.

ج) عمومی و عادی.

د) محرمانه.

61

در برخورد با خطا و مشکلات کارکنان، مدیر موفق کسی است که . . . .

الف) تا حد ممکن اغماض کند.

ب) غیرمستقیم مشکل را به فرد بگوید.

ج) قاطعانه و محترمانه و روشن با کارمندش صحبت کند.

د) کاملا منطقی از پاداش و تنبیه استفاده کند.

62

عبارت «گروه کارکنان می توانند با هم نشینی و مباحثه نتیجه ای کلی تر و جامع تر از فرد فرد کارکنان پدید آورند»

الف) تعاون.

ب) رقابت.

ج) وابستگی.

د) هم افزایی.

63

جمله «مجموعه دو یا چند شخص که با هم تعامل و بر یکدیگر اثر متقابل دارند» نشان دهنده ی کدام ویژگی گروه است.

الف) ارتباط.

ب) تاثیر.

ج) تعامل.

د) وابستگی.

64

برای اینکه مدارس به کارخانه دانش سازی تبدیل بشوند تغییر در . . . . الزامی است.

الف) روش های یادگیری.

ب) رهبری آموزشی

ج) شیوه پژوهش.

د) محتوای کتاب.

65

اولین مراحل درس پژوهی به عنوان نوعی پژوهش مشارکتی در مدرسه چیست؟

الف) آموزش.

ب) ارزشیابی.

ج) برنامه ریزی.

د) تبیین مدرسه.تاريخ : دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۸:٤٤ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()