ردیف

ادب فارسی

1

کدام گزینه از ویژگی های داستان های «ادگار آلن پو» نیست؟

الف) داستان های او بیانگر زندگی روزمره و زندگی واقعی مردم جامعه ی خود است. £

ب) از نظر فنی، قوی وهنرمندانه هستند. £

ج) آلن پور بر عناصر وحشت و اضطراب در تکوین داستان هایش اصرار می ورزد. £

د) به التهابات روانی و افکار مالیخولیایی و ماوراء طبیعی توجه زیادی شده است. £

2

نام نویسنده ی کدام اثر درست ذکر نشده است؟

الف) قطعه ی «جوانی»: لرد بایرون انگلیسی£                   

ب)  کلاغ: گی دو ماپاسان فرانسوی£

ج) دسته گل آبی: اکتاویوپاز مکزیکی  £

د) فریاد: فریت ارگو ترکیه ای£

3

کتاب « تاریخ بیهقی» که امروز در دست ماست باکدام یک از وقایع زیر آغار می شود؟

الف) آگاه شدن امیر مسعود از مرگ پدر£                       

ب) نامه ی حشم نگیناباد به مسعود £

ج)رسیدن منگیتراک، حصیری نزد مسعود£                  

د)سوابق بوسهل زوزنی£

4

در کدام گزینه« سایش کناری» صورت نگرفته است؟

الف) خانه£                

ب) ستاره£                     

ج)نامه£                     

د)مرثیه£

5

درتمامی گزینه های زیر به جز گزینه ی ........«میانجی»  به کاررفته است؟

الف) گیسوان£           

ب)بدان سو£               

ج)شادمان£                  

د)آزرده ها£

6

در کدام گزینه « ضمیر موصولی» به کار نرفته است؟

الف)  بهرام که گور می گرفتی همه عمر     

دیدی که چگونه گور بهرام گرفت£

ب) محال است که هنرمندان بمیرند و بی هنران جای آن ها را بگیرند£

ج)آن را که بکشتند نوازش کنند باز 

یعنی که چون شکست نوازش دوای اوست£

د) من همان دم که وضو ساختم از چشمه ی عشق    

چار تکبیر زدم یکسشره بر هرچه که هست£

7

« رابطه ی مهنایی» در کدام گزینه درست ذکر نشده است؟

الف) sir وsir ( شیر و شیر) : هم نامی£                        

ب)  xar  و  xar ( خار و خوار) : هم آوایی£

ج) sir   و  seyr ( سیر و سیر) : هم نامی£                

د) deraxt و kaj ( درخت و کاج) : شمول معنایی£

8

درمتن زیر چند تکواژ وابسته ی تعریفی به کار رفته است؟ 

گفتا که این پنجمین کتاب است که برای شما می آورم.

الف) سه£                  

ب)چهار£                   

ج)پنج£                

د)شش£

9

د رکدام گزینه« تشبیه بلیغ» آمده است؟

الف)  فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد. £

ب) رخش تو را به آخور سنگین روزگار    

برگ گیانه و خرتو عنبرین چرا؟£

ج) مریم بکر معانی را منم روح القدس                

عالم ذکر معالی را منم فرمانروا. £

د) بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد       

هلال عید به دور قدح اشارت کرد. £

10

مهم ترین ویژگی های تشبیه طنزآمیز چیست؟

الف) برهم زدن تناسب های رایج و مورد انتظار میان مشبه و مشبه به£

ب) به کارگیری مقولات مبتذل و زشت و کراهت آور£

ج) تقلیل صفات انسانی£

د) عاری بودن از جنبه های انتقادی£

11

اولین کسی که جمله ی «لیس فی الدار غیرنا الدیار» را به منصور حلاج نسبت داد و آن را آخرین جمله ی حلاج قلمداد کرده چه کسی است؟

الف) علی بن عثمان هجویری£

ب) ابن یمین فریومدی£

ج) عین القضات همدانی£

د) قاسم انوار£

12

بنیان گذار زبان شناسی جدید کیست؟

الف) فردینان دو سوسور£

ب) نوام چامسکی£

ج) ویلیام جونز£

د) هالیدی£

13

کدام گزینه درباره ی «مستوره» نادرست است؟

الف) روزگار ناپایدار، یاد ایام و غم دلدار مستوره را پیرو حافظ ساخته است£

ب) او در زمان اقتدار والیان اردلان در سنندج می زیسته است£

ج) کتابی به نام اخلاقیات به او منسوب است£

د)پدر او در دربار اردلان مقامی بالا داشته است£

14

ازبیت «ای طاق نهم رواق بالا        بشکسته ز گوشه ی کلاهت» کدام گزینه برداشت نمی شود؟

الف) آسمان نهم در پیشگاه پیامبر سر تعظیم فرئ آورد£

ب) کلمه ی شکسته ایهام دارد£

ج) شکسته با طاق و کلاه ایهام تناسب دارد£

د) ز حرف اضافه به معنای تبعیض است£

15

نام دیگر رباب چیست؟

الف) تنبور£

ب) بربط£

ج) رود£

د) تبیره£

16

ساز چنگ فقط در کنار کدام ساز نواخته می شد؟

الف) جرس£

ب) رباب£

ج) رود£

د) نی£

17

آغاز گرایش نو در شعر ایران دوره ی مشروطه با . . . . همراه بود.

الف) رومانتیسیم£

ب) کلاسیسیم£

ج) سمبولیسم£

د) ناتورالیسم£

18

کدام نظام نجومی با بقیه متفاوت است؟

الف) صدجهان معنی£

ب) صد عقبا امل£

ج) دو عالم دستگاه£

د) هزاران انجمن بلا£

19

یغمای جندقی به کدام قالب شعری کمتر توجه داشته است؟

الف) ترجیع بند£

ب) مستزاد£

ج) مثنوی£

د) قصیده£

20

«نامه برسر نهادن» نشانه ی چیست؟

الف) احترام گذاشتن£

ب) فرمان را پذیرفتن£

ج) شادی کردن£

د) ناراحتی کردن£

21

کدام گزینه غلط است؟

الف) شاخ گوزن در هوا: کنایه از ماه نو£

ب) شاخ آهو: کنایه از وعده ی دروغ£

ج) شاخ نفیر: سرنا£

د) شاخ آهو: کنایه از کمان تیراندازی£

22

بر اساس شاهنامه ی قوم لک کدام گزینه نادرست است؟

الف) رخش در ابتدای داستان رستم و سهراب سر سه نفر از پهلوانان تورانی را از بدن جدا می کند£

ب) زنده رزم (دایی سهراب) لکنت زبان داشت£

ج) رستم از دیگر پهلوانان بلندقدتر بوده است£

د) سهراب برای انتخاب اسب خود به کمر اسب ها ضربه می زد تا آن ها را امتحان کند£

23

اولین حکومت مستقل ایرانی پس از اسلام حکومت . . . . بود.

الف) علویان£

ب) طاهریان£

ج) صفاریان£

د) سامانیان£

24

در بیت «ما را فلک از دیده همی خواست جدا کرد     برخیز نبود آن دو سه شب چشم پریدن»، پریدن چشم کنایه از چیست؟

الف) منتظر کسی بودن£

ب) مهمان رسیدن£

ج) غم و اندوه£

د) جدایی£

25

کدام گزینه درباره ی «نثر شاعرانه» نادرست است؟

الف) در نثر شاعرانه نویسنده بیشتر شیفته ی لفظ و زبان است تا معنی£

ب) در نثر شاعرانه لفظ و معنا هم زمان خلق می شوند و در یک دیگر گره می خورند£

ج) در نثر شاعرانه هدف نثر در وهله ی اول خلق زیبایی است£

د) در نثر شاعرانه لفظ کاملا از معنی جداست£تاريخ : یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ٢:۳۱ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()