الف- هدف ارزشیابی:

١-ارزیابی عملکرد فراگیر از طریق اندازه گیری کمیت یا کیفیت رفتارهای بیرونی

٢-سنجش ووارزیابی رفتار از طریق مشاهده ی طبیعی

ب- ابزار ارزشیابی:

امتحانات کلاسی (سراسری - نهایی )

آزمونهای پیشرفت تحصیلی با انواع سوالات عینی

ج- نقش اساسی ارزشیابی در فرایند یادگیری:

تمرین وتکرار

د- نحوه ی ارزشیابی در هر جلسه ی تدریس:

معلمان رفتار گرا در هر جلسه ی تدریس با دریافت پاسخهای مناسب به یک محرک شناخته شده وتمرین آنها وبا تاکید بر پاسخهای صحیح ؛موجب تقویت یادگیری می گردند.تاريخ : جمعه ٩ اسفند ۱۳۸٧ | ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()