شناخت گراها:

١-رفتارهای انسان بر اثر تفکر؛تفسیر ؛تعبیر؛کشف ؛دسته بندی وارزشیابی آموخته می شود.

٢- رفتارهای انسان به فرایندهای ذهنی او وابسته است.

٣- فرایندهای ذهنی قابل مشاهده واندازه گیری نیست.

۴- با تفکر روی موقعیت های باز سازی شده؛رفتار مطلوب ایجاد می شود.

۵- رفتارهای انسان نتیجه ی بازسازی تجارب قبلی ونوسازی ساختار ذهنی است.

۶- در روبرو شدن با مسائل وموقعیت ها می توان ساخت ذهنی را تغییر داد.

٧- انسان در برخورد با محیط به پردازش اطلاعات وتجربیات می پردازد.

٨- انسان در برخورد وتعامل با محیط دانش ونگرش ومهارت خود را شکل می دهد.

٩- خود راهبری وخود ارزیابی موجب یادگیری می شود.

 ١٠- رفتارهای پیچیده به فرایندهای ذهنی فعال نیاز دارد.

١١- با به کار گیری حواس؛عواطف واندیشه ؛یادگیری امکان پذیر است.تاريخ : سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٧ | ٤:۱٥ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()