پیشگفتار

پیشگفتار

رویکردهای نو در سنجش وارزشیابی

ادامه مطلب فوق

ادامه مطلب فوق

سنجش چیست وارزشیابی کدام است؟

انواع ارزشیابی

نمودار استانداردها

آموزش معتبر

موارد با اهمیت در سنجش وارزشیابی

ادامه مطلب فوق

هدف ارزشیابی 

سنجش معتبر

  رویکردهای مختلف در سنجش وارزشیابی 

ادامه مطلب فوق      


 

                           

                             

ویژگی های ارزشیابی مستمر

         ادامه ی مطلب فوق                      

                      نقشهاوروشهادرارزشیابی رشد دهنده     

ادامه مطلب فوق

ادامه مطلب فوق

                   ادامه مطلب فوق               

 ارزشیابی مستمر راچگونه شروع کنم؟

ادامه مطلب فوق

سخنی با سیاستگذاران سنجش وارزشیابی

ادامه مطلب فوق

ادامه مطلب فوق

جمع بندی

ادامه جمع بندی

 

 

                            

                         

      

 تاريخ : شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٧ | ۱:٥٠ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()