اسامی برگزیدگان محور شماره ی چهار (تنوع روشها وابزارهای اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی...)

جهت ارائه به هیات علمی همایش

ناحیه / منطقه نام و
نام خانوادگی
دوره تحصیلیناحیه / منطقه نام و
نام خانوادگی
دوره تحصیلی
آران و بیدگلمنصور بوجارفاطمه بتولیراهنماییراهنماییکاشانحمیده زیباییمتوسطه
آران و بیدگلام البنین
حاج غیاثیانزهره قرنی
ابتداییابتداییکاشانمعصومه مساواتیانابتدایی
جیخدیجه علی اکبری راهنماییپیربکراننسترن حسینیراهنمایی
میمهحمیدرضا قربان ناحیه 3عفت عقیلیمتوسطه
تیران و کرونعلیرضا قادریابتداییسازمانحبیب اله معتمدیراهنمایی
تیران و کرونابوالقاسم مهدی زادهابتداییسازمانفریدون اعرابیراهنمایی
تیران و کرونمحبوبه عادل نیاراهنماییکاشانراضیه تحقیقیابتدایی
تیران و کرونفریبا الهی نژاد  کاشاناعظم جهانگیر 
تیران و کروناعظم عابدینیادارهناحیه 1گیسو نوروزی 
باغبهادرانزهرا آقاییراهنماییبن رودمعصومه پاک سرشت  
آران و بیدگلمحمد رضا شاکر آرانیراهنماییگلپایگانمریم نوذری 
خور و بیابانکرضا وهاب نجف آبادمحمد عظیمیراهنمایی
شهرضافاطمه فارسیراهنماییناحیه 4زهرا صادقیراهنمایی
جرقویه سفلیزهرا اشرفیمتوسطهفلاورجانزهرا آذرنوشابتدایی
ناحیه 3میمنت مطیعیمتوسطهشهرضاپریوش صادقیابتدایی
ناحیه 3مهری نکوییمتوسطهنجف آبادمحسن موحدیمتوسطه
امامزادهمریم غلامیمتوسطهجیخدیجه هاشمی نصبابتدایی
مهردشتناهید صادقی ابتداییخوانسارعلیرضا شکریابتدایی
کاشانزینت طوطیانابتداییخوانسارمریم میرخسرویابتدایی


تاريخ : شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٥ | ٢:٢٠ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()