اسامی برگزیدگان محور شماره ی سه (استفاده ازارزشیابی در بهبود فرایند یاددهی -یادگیری و...)جهت ارائه به هیات علمی همایش**قسمت سوم

ناحیه / منطقه نام و
نام خانوادگی
دوره تحصیلیناحیه / منطقه نام و نام خانوادگیدوره تحصیلی
کاشاننگار باباییمتوسطهزوارهفاطمه سلامه زادهمتوسطه
کاشانقربانعلی نصراللهی پورابتداییخوروبیابانکمحمود مقیمی 
ناحیه 5شهناز معتمدیمتوسطهنجف آبادفردوس غیورابتدایی
ناحیه 5شهلا سوزنگرراهنمایینجف آبادشهین نیکومتوسطه
برخوارزهرا صابریراهنماییمبارکهزهره سلیمانی دیزیچه 
جرقویه سفلیفاطمه نیکبختراهنماییخمینی شهر عصمت دلیریآموزگار
تیران و کرون اعظم نوریان ابتداییشهرضازهرا رضا شهرضامتوسطه
تیران و کرونفریبا فرهمند نیاابتداییخوانسارطاهره شفاعتیابتدایی
تیران و کرونزهره رجب زادهابتداییناحیه 5سید حسن میرصانع 
تیران و کرونبتول مظاهریراهنماییناحیه 2شهین خوانساریابتدایی
تیران و کرونلیلا عربلو شهرضامهری عزیزیراهنمایی
جرقویه سفلیحسین شفیعی فرهاد نجف آبادالهام حجتیاداره
باغبهادرانزینب اعرابمتوسطهبرخوارفاطمه حسین دوستراهنمایی
باغبهادرانمحبوبه مختاریمتوسطهبرخوارحمیدرضا مهدوی نیاابتدایی
باغبهادرانمحمد ترکیپروانه کاوه گلپایگانفاطمه نوذریمتوسطه
باغبهادرانداریوش صادقیمتوسطهمبارکهمصطفی جعفریراهنمایی
ناحیه 5شهره بهادران میمهزهرا جعفری 
باغبهادرانرویا اعتمادیابتداییجرقویه سفلیحسین کریم پورابتدایی
خمینی شهرمینا سلیمانیابتداییشاهین شهرمهین لیراوی 
جلگهزهره رحیمیراهنمایی---


تاريخ : شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٥ | ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()