اسامی برگزیدگان محور شماره ی سه (استفاده ازارزشیابی در بهبود فرایند یاددهی -یادگیری و...)جهت ارائه به هیات علمی همایش**قسمت اول

ناحیه / منطقه نام و نام خانوادگیدوره تحصیلیناحیه / منطقه نام و نام خانوادگیدوره تحصیلی
کاشانزهره ساده قمصریابتداییخور و بیابانکعلیرضا زرگرمتوسطه
ناحیه 5مهین قاسمی
 اسفه سالاری
ابتداییآران و بیدگلمحبوبه غیاثیانمتوسطه
نایینناصر وزیری سرشک باغبهادرانمریم حفیظیابتدایی
شهرضامحمدرضا رضاییراهنماییباغبهادرانحمیده سنجریراهنمایی
ناحیه 3 اعظم نیکبختابتداییباغبهادرانشهین غفوریراهنمایی
گلپایگانزهرا زاهدیمتوسطهباغبهادراننیره امیریمتوسطه
چادگانرضوان نصراصفهانیمتوسطهناحیه 1شهین نقدیابتدایی
ناحیه3 فاطمه انصاری ابتداییامامزادهعباس نیکزادابتدایی
ناحیه 3 ماندانا سپنتاراهنماییمبارکهاختر ایرانپور مبارکهمتوسطه
بویین میاندشتسیده خدیجه ریحانیابتداییناحیه 1ناهید عزیزیابتدایی


تاريخ : شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٥ | ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()