اسامی برگزیدگان محور شماره ی یک (استفاده از انواع ارزشیابی)جهت ارائه به هیات

علمی همایش**قسمت سوم

ناحیه / منطقه نام و
نام خانوادگی
دوره تحصیلیناحیه / منطقه نام و نام خانوادگیدوره تحصیلی
مهردشتمنور کلانتریابتداییکاشانزهره عرفانمتوسطه
مهردشتفاطمه کاظمیابتداییکاشانفاطمه پردلابتدایی
میمهشهناز سراجیابتداییکاشاننجمه السادات حاجتیمتوسطه
کاشان طاهره شاهرخیابتداییمهردشتزهرا رائیابتدایی
کاشانمحمدرضا بهناممتوسطهجرقویه سفلیغلام شفیعیاداره
کاشانعلی اکبر اکبریانابتداییجرقویه سفلیمهناز محمد قاسمی 
میمهفریبا خالقیراهنماییکاشانطاهره شالچیابتدایی
ناحیه پنجاکبر کریمی دستگردیابتداییکاشانزهرا توحیدیانمتوسطه
میمهوحیده حسینی کاشانزهرا بصیریانمتوسطه
امامزادهمحمد عباسیان کاشانصدیقه اسماعیلیراهنمایی
امامزادهفرح آخوندی تیران و کروننجفعلی عرب اداره
ناحیه سهایران دخت رواقیمتوسطهتیران و کرونصدیقه دادخواه ابتدایی
خمینی شهررضوان قاریمتوسطهتیران و کرونفریبا علی یارابتدایی
شهرضازهرا رضا شهرضامتوسطهتیران و کرونمحمد دادخواهابتدایی
دهاقانشایسته میرطلائیابتداییناحیه سهمحسن جعفریمتوسطه
مبارکهمعصومه سلیمانیراهنماییتیران و کرونمعصومه حسیناییابتدایی
مبارکهشایسته عباسیراهنماییتیران و کرونمهری عادل نیانهضت
فریدنفاطمه سپاهیراهنماییمهردشت

بهرام علیخانی

معاون آموزشیتاريخ : پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٥ | ٦:٠٢ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()