مباحث موجود درمقاله:

1- مقدمه

2-مسوولیت نظام تعلیم وتربیت در برنامه ریزی برای آموزش ویادگیری

3-رابطه ی میان آموزش ویادگیری

4-یادگیری چیست وچگونه اتفاق می افتد؟

5-آموزش ویادگیری نتیجه مدار

6- نقد رویکردآموزش ویادگیری نتیجه مدار

7-آموزش ویادگیری فرایند مدار

8-مزایای آموزش ویادگیری فرایند مدار

9-نقش ارزشیابی در آموزش ویادگیری فرایند مدار

10-جایگاه ونقش ارزشیابی در برنامه ی آموزش ویادگیری نتیجه مدار

11- روشها وابزار های ارزشیابی در آموزش ویادگیری نتیجه مدار

12-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در آموزش ویادگیری فرایند مدار

13-روشهای اندازه گیری وسنجش عملکردی در آموزش ویادگیری فرایند مدار

14-نمونه هایی ازروشهای ساختار یافته در ارزشیابی مبتنی بر عملکردها

15-نمونه هایی ازروشهای غیر ساختار یافته در ارزشیابی مبتنی بر عملکردها

16-خدمات ارزشیابی در آموزش ویادگیری فرایند مدار

17-منابع فارسی وانگلیسی

برای مشاهده ی اصل مقاله به قسمت (ادامه مطلب) مراجعه نمایید.


صفحه1        صفحه2و3     صفحه4و5      صفحه6و7

صفحه8و9      صفحه10و11     صفحه12و13     صفحه14و15

 صفحه16و17      صفحه18و19      صفحه20و21      صفحه22و23         صفحه24و25

  صفحه26و27      صفحه28و29      صفحه30و31      صفحه32و33

صفحه34تاريخ : شنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٧ | ۸:۱٥ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()