اسامی برگزیدگان محور شماره ی یک (استفاده از انواع ارزشیابی)جهت ارائه به هیات

علمی همایش**قسمت اول

ناحیه / منطقه نام و نام خانوادگیدوره تحصیلیناحیه / منطقه نام و نام خانوادگیدوره تحصیلی
ناحیه 3فرح خانم هدایتابتداییناحیه یکسهیلا وجدانیمتوسطه
شهرضاسید شهرام اسدی ابتداییکاشان مهران عجمیابتدایی
ناحیه 2زهرا صادقیابتداییکوهپایهزهرا رحیمیمتوسطه
باغبهادرانمعصومه مختاریابتداییگلپایگانربابه تبرائیابتدایی
باغبهادراننعمت اله مختاریابتداییناحیه پنجعصمت ذاکریمتوسطه
باغبهادرانسهیلا کرچگانیابتداییگلپایگانزهرا فصاحتمتوسطه
بن رودمرجان پاک نهاد ابتداییباغبهادرانمهری ذوالفقاریابتدایی
ناحیه 2 علیرضا اقتصادراهنماییناحیه یکاعظم بانو معتمدیابتدایی
شهرضاهما فارسیراهنماییناحیه دوزهرا امیرکاوئیمتوسطه
مهردشتهاجر لالیمتوسطهتهرانبهاره توسلی 
باغبهادرانفاطمه محمدرضاییابتداییجیاشرف جهانشاهیابتدایی
آران و بیدگلعباس معین فردانشگاهشاهین شهرمنیژه نوریابتدایی
آران و بیدگلام البنین آزادی مقدممتوسطهشاهین شهرمریم قائدمتوسطه
جرقویه علیااسماعیل احمدیادارهخمینی شهربهاره لبکیابتدایی
سمیرمحسینعلی قربانیان جلگهزهرا میرزاییابتدایی
باغبهادرانزهرا عزیزی ابتداییدهاقانطیبه حجتیابتدایی
باغبهادرانزهره جواهریابتداییچادگانفرزانه فیض الهیابتدایی
باغبهادرانزهرا صابریراهنماییناحیه دو افسانه امیرپورابتدایی


تاريخ : پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٥ | ٥:٥٥ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()