مقالات برتر اولین همایش ارزشیابی تحصیلی استان اصفهان

موضوع سومین مقاله:

نقش ارزشیابی مستمر در فرایند یاددهی -یادگیری

ارائه دهنده ی مقاله:

محمد ابراهیم بهرام

صفحات مقاله:

 صفحات١و٢            صفحات٣و۴

 صفحات۵و۶

 صفحات٧و٨             صفحات٩و١٠

 صفحات١١و١٢

 صفحات١٣و١۴        صفحه١۵

 

 تاريخ : پنجشنبه ٦ تیر ۱۳۸٧ | ٤:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()