مقالات برتر اولین همایش ارزشیابی تحصیلی استان اصفهان

موضوع اولین مقاله:

ارائه ی راهکارهای علمی- عملی جهت نهادینه نمودن ارزشیابی مستمر (تکوینی)

ارائه دهنده ی مقاله:

سید شهرام اسدی

قسمتهای مختلف مقاله:

چکیده - مقدمه - تعریف ارزشیابی مستمر(تکوینی) - روش ارائه ی مجموعه کارها در ارزشیابی مستمر(تکوینی)

راهکارهای استفاده بهینه ازروش مجموعه کارها - اصول ورهنمودهایی چند در مورد سنجش وارزشیابی مستمر

سخن آخر - منابع

صفحات مقاله:

 ١         ٢         ٣        ۴         ۵         ۶         ٧        ٨        ٩         ١٠


١١          ١٢            ١٣            ١۴            ١۵

 تاريخ : چهارشنبه ٥ تیر ۱۳۸٧ | ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()