به نام خدا

به مناسبت روز معلم به پاره ای از ویژگیهای معلمین موثر وماندگار اشاره می نمایم

به امید روزی که همه ی معلمین ما از این زاویه به شغل خود بنگرند.

به جای طول زمان؛به فکر عرض زمانند؛لذا از زمان به نحو شایسته      استفاده می نمایند.

باغبان صفتند؛نه چوپان صفت

برای بهره مندسازی فراگیران ؛آنی دریغ ندارندوخود را برای آنها می خواهند نه آنها را برای خود

صاحب خرد واندیشه اند

دارای نگرش مثبت؛اعتماد به نفس وشهامتند.

کنجکاو؛دقیق وحساسند.

فقط مدیریت نمی کنند بلکه نقش رهبری دارند ورشد وانگیزه ایجاد می نمایند.

به آینده امیدوارند وایجاد دلگرمی می کنند.

قدرت جلب حس اعتماد واطمینان دیگران را دارندواهل برنامه ریزی هستند.

انتقاد پذیرند وبه راحتی اشتباه خود را می پذیرند.

اهل مشاوره اند وبه خرد جمعی وکارگروهی معتقد می باشند.

تسهیل گر فرایند یاددهی -یادگیری هستند نه سنت گرا در روشها

در جریان ارزشیابی تحصیلی وتربیتی ؛به تفاوتهای فردی دانش آموزان وآمادگی آنها؛توجه دارند ومیزان تلاش فراگیران مورد نظر ایشان است نه میزان کسب نمره

از شیوه های نوین در امر تدریس وارزشیابی تحصیلی استقبال می کنند.

و.........تاريخ : پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٧ | ۱:۳٩ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()