صفحه نمایش گزارش و قسمت های آن :

 صفحه ی نمایش گزارش از سه قسمت اصلی و نیز خط راهنما تشکیل شده است :

۱- مشخصات گزارش :

 شامل : عنوان گزارش ( اصلی فرعی ) ، عناوین استاندارد ( صفحه ، تاریخ و شماره ) که می توان به جای این سه مولفه موارد دیگری را تایپ نمود .

پرونده های ورودی ( که می تواند تنها یک پرونده ی اصلی را شامل شود و یا با پرونده های دیگر پیوند یابد . )

 

۲- ساختمان گزارش :

 

شامل عنوان اطلاعات و سایر پارامترهای عملیاتی و محاسباتی مربوط به اطلاعات

 

۳- شرایط انتخاب :

 مشتمل بر عنوان اطلاعات ، شرط و مقدار
مشخصات گزارش ساختمان گزارشطولتبدیلترتیبLOV
اصلی فرعیعنوان گزارش بجای عناوین استاندارد پرونده های ورودیGHعنوان اطلاعاتCTDCLNPSLNSTBVPR
صفحهتاریخ شماره               
اصلی
 
شرایط انتخاب 
RFLعنوان اطلاعاتشرطمقدار
     
F1 : راهنما     Ctrl-F1 : جداول          Zoom:F5  Ctrl =   : حذف    Ctrl-End : خاتمه    Esc : خروج  

۴- خط راهنما مشتمل بر ۶ مولفه مجزا

 

با انتخاب یکی از دستورات ( جدید ) یا ( اصلاح ) از طریق خط عمل ، این صفحه قابل دسترسی می باشد . به این وسیله کاربر می تواند قالب بندی گزارش جدیدی را تعریف و یا گزارش بخصوصی را که قبلا ایجاد شده ، اصلاح نماید .

 

عناوین قابل تعیین مشخصات گزارش

 

۱- شماره ی گزارش :عددی است که نشان دهنده ی شماره ی گزارش است و باید توسط کاربر در مقابل عبارت ( مشخصات گزارش ) تعیین گردد . ( حتما به این نکته توجه شود که عدد انتخابی نباید تکراری باشد .)

 

*    کپی برداری از یک گزارش :

 در صورتی که گزینه ی اصلاح را انتخاب نموده باشیم با تغییر شماره ی گزارش ، گزارش قبلی و ساختمان آن محفوظ مانده و تغییرات وارد شده با شماره گزارش جدید نگهداری می گردد . به این ترتیب عملا می توان از یک گزارش کپی جدیدی ساخت .

۲- عناوین گزارش :

 چنانچه این قسمت توسط کاربر تکمیل نشود ، سیستم به طور اتوماتیک صفحه ، تاریخ و شماره ی گزارش را مشخص می سازد . در این زمینه توجه به نکات زیر ضروری است :*    شماره صفحه ، یک شماره ی سریال است که از یک شروع می شود.*    تاریخ گزارش ، مربوط به روزی خواهد بود که گزارش در آن روز تهیه شده است .*    شماره گزارش نیز وضعیتی اتوماتیک خواهد داشت . *    استفاده از علائم برای قرار دادن اقلام اطلاعاتی شرایط انتخاب در تیتر عناوین گزارش می توان بر اساس انتخاب کاربر اقلام اطلاعاتی شرایط انتخاب را در تیتر عناوین گزارش گنجاند .برای این کار می توان از علائم @ ( انتقال تاریخ از ستون مقدار ) ، ! ( انتقال کد جداول یا مقدار تعیین شده در ستون مقدار ) ، # ( انتقال شرح جداول از ستون مقدار ) ، % ( با قرار دادن اعداد ۰ تا ۹
می توان از تیتر معرفی شده در
Rpg-Tit توسط طراح سیستم استفاده نمود .)
توجه :

عدد به کار رفته در سمت چپ علائم نشاندهنده ردیف مورد نظر در شرایط انتخاب می باشد .

 

۳- پرونده های ورودی :

 با فشار دادن کلید Enter روی این سطر ، جدولی از فایل های موجود در سیستم نشان داده می شود . با انتقال مکان نما روی پرونده مورد نظر و فشار دادن   8 نام پرونده ی ورودی که در نظر است گزارش بر مبنای اقلام اطلاعاتی آن تهیه گردد ، انتخاب و در این سطر ثبت می گردد . حداکثر از ترکیب ۴ پرونده می توان گزارش تهیه نمود که اولین پرونده ی انتخاب شده ، پرونده ی اصلی است که در مقابل عنوان اصلی انتخاب
می گردد و سه پرونده ی بعدی محسوب شده و قابل پیوند (
Ioint
) به
پرونده ی اصلی می باشد .
 

روش های پیوند پرونده ها:

 شش نوع پیوند تحت عناوین ( And ، Or ، Not ، Ndx ، And1 ، Or1 ) می تواند بین پرونده ها صورت پذیرد .چنانچه انتخاب نوع پیوند توسط کاربر صورت نگیرد ، سیستم به طور معمول مبنای And را در سمت راست نام پرونده ی فرعی قرار می دهد . کاربر می تواند با انتقال مکان نما به این محل و فشار دادن کلید Enter  نوع پیوند بین پرونده ها را تعیین نماید .   

کلید پیوند :

 

پیوند بین پرونده های اصلی و فرعی از طریق یک قلم اطلاعاتی مشترک صورت می پذیرند . این قلم اطلاعاتی که در هر دو پرونده موجود است ، کلید پیوند نامیده می شود .

 

ارتباط بین کلیدهای پیوند در روش های مختلف :

 *    And :باعث استخراج رکوردهایی از پرونده ی اصلی و فرعی می گردد که کلید پیوند آن ها با یکدیگر برابر باشد . در صورتی که رکوردی از فایل اصلی در فایل فرعی چند رکورد متناظر داشته باشد ( یعنی کلید پیوند مشابه ) این رکورد به تعداد رکوردهای متناظر تکرار می گردد . *    Not :باعث استخراج رکوردهایی از پرونده ی اصلی می گردد که مشابه آن در پرونده ی فرعی وجود نداشته باشد .*    Or : باعث استخراج رکوردهایی از پرونده ی اصلی و فرعی می گردد که کلید پیوند آن ها با یکدیگر برابر باشد یا باعث استخراج رکوردهایی از پرونده ی اصلی می گردد که مشابه آن در پرونده ی فرعی وجود نداشته باشد . شرط تکرار رکوردهای متناظر همانند روش And در اینجا نیز وجود دارد .*    Ndx : این روش همانند روش Or می باشد . در این روش فایل فرعی باید ایندکس دار باشد و کلید پیوند فایل فرعی همان ستونی است که ایندکس بر روی آن ساخته شده است . در این روش کلید پیوند غیر قابل تغییر است . *    And1 :مانند روش And بوده ، فقط رکورد اول از فایل فرعی با فایل اصلی پیوند می خورد و عملا فقط یک رکورد نوشته خواهد شد .*    Or1 :مانند روش Or بوده و توضیحات And1 نیز در اینجا صادق است . 

حذف یا تغییر پرونده های ورودی

 حذف پرونده های ورودی زمانی امکان پذیر است که هیچ قلم اطلاعاتی از آن ها برای تهیه ی گزارش انتخاب نشده باشد و پرونده ی مربوطه آخرین
پرونده ی انتخاب شده باشد .
برای انجام این کار کافی است روی پرونده ی مربوطه کلید Ctrl . Bksp را همزمان وارد نمایید .

*    جهت تغییر پرونده ی انتخابی ، از این پرونده نباید هیچ قلم اطلاعاتی در گزارش انتخاب شده باشد . در این صورت با زدن کلید Enter روی پرونده ی مربوطه ، می توان پرونده ی دیگری را به جای آن انتخاب نمود .

 

شرایط انتخاب در گزارش :

 در قسمت پایین صفحه ی نمایش اصلاح و طراحی گزارش ، کاربر می تواند روی اقلام اطلاعاتی ورودی ، شرایطی را تعیین نماید تا در زمان گزارشگیری فقط آن قسمت از اطلاعات موجود در پرونده که شرایط آن ها منطبق با شرایط تعیین شده می باشد تلخیص گردیده و در گزارش منعکس گردند . توجه : در صورتیکه در قسمت شرایط انتخاب ، هیچ گونه شرطی تعیین نگردد ، از تمامی اطلاعات موجود در پرونده گزارش تهیه خواهد شد .  

 (برای مشاهده بخش انتهایی گزارش سازی؛به ادامه مطلب؛مراجعه نمایید) 


آشنایی با قسمت های مختلف شرایط انتخاب : Rf ( refer ) :عددی است و می توان اعداد صفر تا 98 را در این ستون وارد نمود . نکات مهم در مورد Rf ها 1-  خالی بودن ستون نمایانگر آن است که شرط مربوطه برای انتخاب ، رکوردهای پرونده ورودی می باشد .2-  ورود عددی غیر از صفر در ستون ، نمایانگر آن است که شرط مربوطه برای نمایش یا عدم نمایش یک ستون در ساختمان گزارش می باشد و عدد Rf در ستون C  ساختمان گزارش برای ستون اطلاعاتی مربوطه باید قید شود . 3-  شرایط انتخاب باید به ترتیب Rf ها باشد . یعنی ابتدا شرایط با Rf=0  و سپس شرایط با Rf=1 و ... وارد شوند . 4-  در صورتی که ترتیب Rf ها رعایت نشده باشد ، هنگام خروج از تعیین مشخصات گزارش ، یکی از پیغام های زیر صادر میشود :-        rf در شرایط انتخاب ، خارج از ترتیب است .-        شرایط Rf=0 در ساختمان گزارش استفاده نشده است . L ( Level ) :عددی است و می توان از یک تا 9 را در این ستون وارد نمود .این عدد بیانگر گروه بندی شرطهای تعیین شده در یک Rf مشخص می باشد . شماره ی سطح (L) هر Rf باید از یک شروع شود و به ترتیب و سریال باشد . در صورت عدم رعایت مورد فوق ، یکی از پیام های زیر توسط سیستم صادر می گردد : -        در شرایط انتخاب Rf=0 ، Level خارج از ترتیب است .-        در شرایط انتخاب Rf=0 ، Level باید از 2 شروع شود . عنوان اطلاعات : با انتقال مکان نما در این ستون و زدن کلید Enter ، جدولی از کلیه ی عناوین اطلاعاتی موجود در پرونده های ورودی ( تعیین شده در قسمت مشخصات گزارش ) باز می شود که در بالای آن پیغام (( لطفا ستون های شرط را مشخص کنید ) قرار دارد . برای واضح شدن مورد فوق به جدول ذیل توجه کنید :
لطفا ستون های شرط را مشخص کنید .
FJنام فیلدLN
1 منطقه25
1 مدرسه39
1 سال8
1 پایه7
1 کلاس5
1 ردیف3
  0000000 
اعمال کلید در عناوین جدول :Enter :با انتقال مکان نما روی عنوان اطلاعاتی مورد نظر و فشار دادن کلید   8 عنوان مذکور انتخاب و شرح آن در ستون ( عنوان اطلاعات ) ثبت می گردد . به همراه شرح فوق ، عددی یک رقمی در ستون L و علامت (=) در ستون شرط ثبت می شود . Ctrl+ Enter :فشار دادن کلیدهای مذکور روی ستون های تکرار پذیر ، باعث انتخاب
شماره ی آرگومان (
Arg ) اطلاع مربوطه می گردد و می توان روی شماره ی آرگومان ستون های تکرار پذیر ، شرایطی را اعمال نمود .
ESC :با فشار روی این کلید جدول ظاهر شده محو می شود .مقدار : به دو روش می توان مقدار اطلاعاتی را که باید شرط در مورد آن اعمال گردد ، در این ستون وارد نمود : ( با توجه به نوع داده ها )1- مستقیم : دریافت از صفحه کلید2- انتقال از جدول : با زدن کلید Space Bar و انتخاب از جدولی که نمایش داده می شود توسط انتقال به ردیف مورد نظر با مکان نما و زدن کلید   8 تذکر :با کلید F9  می توان به طور مستقیم ، اطلاعات را از جدول انتقال داده به این صورت که کاربر کد مورد نظر خور را وارد می کند و شرح مربوط به کد به طور اتوماتیک استخراج و در مقابل کد قرار می گیرد .آشنایی با تعدادی از جداول داده ها 1- منطقه :
کدنام منطقه
1700سازمان استان اصفهان
1701اصفهان ناحیه 1
1702اصفهان ناحیه 2
00000000000000
2- وضعیت تحصیلی :
کدوضعیت
1قبول خرداد
2قبول شهریور
3تجدیدی
4مردود خرداد
5مردود
0000000000000
  2-ملاحظات قرآن ( یا هر درس دیگری که انتخاب شود .)
کدملاحظات
2تجدید
3مردود
4مشروط
18ماده 18
*    مشروط مربوط به مدارس سمپاد می باشد .شرط :با انتقال مکان نما در این ستون و فشار دادن کلید   8جدولی از کلیه شروط ممکن در اختیار کاربر قرار می گیرد : 
ردیفنمادشرط
1=مساوی
2#مساوی نباشد
3ازبزرگتر و مساوی
4تاکوچکتر و مساوی
5یا=یا مساوی
6یا#یا نامساوی نباشد
7یا ازبزرگتر و مساوی
8یا تایا کوچکتر و مساوی
9دورهبزرگتر و مساوی
قوانین استفاده از شرط ها :الف انتخاب شروط 1 تا 4 برای یک قلم اطلاعاتی باعث می شود تا این شرط با شرط ما قبل خود AND شود . ب- انتخاب شروط 5 تا 8 برای یک قلم اطلاعاتی باعث می شود تا این شرط با شرط ما قبل خود Or  شود .ج- برای  یک  عنوان  اطلاعاتی  که  به  طور  متوالی  تکرا ر شده و  در دنباله ی آن عناوین اطلاعاتی متفاوت و غیرتکراری قرار گیرند ، در کلیه ی ردیف ها ، شماره ( L ) یک واحد افزایش خواهد داشت . مثال ها :( بند ج )
RF Lعنوان اطلاعاتشرطمقدار
 1تاریخاز790101
 1تاریختا790631
 1منطقه=ناحیه یک
 ( بند د)
RF Lعنوان اطلاعاتشرطمقدار
 1تاریخاز790101
 1تاریختا790631
 1تاریخیا از800101
 1تاریختا31/8006
 2منطقهازناحیه یک
 2منطقهتازواره
 توجه :*    در قرار دادن مقدار برای عناوین تکراری ، مقادیر ذکر شده از بالا به پایین بایستی به صورت صعودی مرتب بوده و تداخلی در
محدوده ی تعیین شده نداشته باشد .
*    هنگامی که از شرط های ( از ) ، ( تا ) استفاده می گردد ، شرط های بعدی برای این عنوان اطلاعاتی می باید به صورت ( یا از ) ، ( تا ) تعیین گردد و شرط های ( یا از ) ، ( یا تا ) بی معنی خواهد بود . 
RF Lعنوان اطلاعاتشرطمقدار
 1تاریخاز790101
 1تاریختا790631
 1تاریخیا از800101
 1تاریختا800631
 2منطقهازناحیه یک
 2منطقهتازواره
 متوقف کردن عمل انتخاب رکورد روی شرط خاص : در صورتیکه مجموعه شرایط یک گزارش به نحوی باشد که اگر رکورد بعد از شرط خاصی ، انتخاب نشده باشد ، بقیه ی شرطها روی انتخاب آن تاثیری نداشته باشد ، در این صورت با زدن کلید Ctrl+Enter روی آن شرط ،
بقیه ی شرایط اجرا نمی شوند و در نتیجه عمل انتخاب رکورد سریعتر انجام می شود .
بعد از زدن این کلید علامت ( * ) با رنگ قرمز کم رنگ در سمت راست شرط مربوطه ظاهر می گردد . با زدن مجدد این کلید ، علامت ذکر شده محو و شرایط به حالت عادی باز
می گردد .
توجه : این کلید فقط روی Rf=0 باید وارد شود و زدن بی مورد آن ممکن است روی شرایط انتخاب تاثیر نامطلوب بگذرد . تعیین اقلام اطلاعاتی ساختمان گزارش 1- عنوان اطلاعات :مکان نما را به این محل ( ستون ) منتقل و کلید Enter را فشار دهید . حاصل این عمل ، ظاهر شدن جدولی از کلیه ی اقلام اطلاعاتی موجود در پرونده های ورودی ، در سمت راست خواهد بود که برای کاربر فرصت انتخاب اقلام اطلاعاتی مورد نظر را ایجاد می کند . برای این عمل باید روی قلم اطلاعاتی کلید Enter را فشار داد . بدیهی است همراه با انتخاب قلم اطلاعاتی ، اطلاعات دیگری در ستون های ( طول ) و( تبدیل ) ثبت می گردد . تمامی شرط هایی که در این ستون انتخاب گردیده به عنوان تیتر ستون های گزارش محسوب خواهد شد .امکان تایپ در ساختمان گزارش :به منظور ایجاد تغییر در عناوین انتخابی ، امکان تایپ در قسمت ساختمان گزارش وجود دارد . شیوه ی عمل :1- مکان نما را محل مورد نظر انتقال دهید .2- شرح دلخواه را تایپ نمایید .( کلیدهای F9 - Shift  در زمینه ی لاتین سازی و فارسی سازی حروف و ارقام مورد استفاده قرار می گیرند . )قلم اطلاعاتی ( محاسبات ) :در کلیه ی پرونده های ورودی ، یک قلم اطلاعاتی با عنوان ( محاسبات ) به طوراتوماتیک در انتهای لیست عناوین اطلاعاتی آن پرونده اضافه می شود . از این عنوان در ستون هایOP ( Operation ) و VP ( Variable ) استفاده می گردد که در قسمت مربوط توضیح داده خواهد شد . کاربرد علامت ‹ / › در عنوان اطلاعات :از علامت فوق باید در موراد ذیل استفاده نمود :
عبارتنوع ستونشرح
/همهاگر عنوان با ‹ / › آغاز شود ، ستون در چاپ و نمایش شرکت نمی کند .
/ وN و Mهر سه رقم عدد با علامت ‹ و › از یکدیگر جدا می شود . به جای علامت ‹ و › می توان از سایر علامات استفاده نمود .
/0N و Mارقام سمت چپ عدد در صورت خالی بودن صفر پر می شود .
عبارتنوع ستونشرح
/*N و Mارقام سمت چپ عدد در صورت خالی بودن با ستاره پر می شود .
/.N و Mمقادیر صفر به جای خالی با عدد صفر نمایش داده می شود .
/dNبرای تاریخ استفاده می شود . ( برای مثال 01/11/77 پنج شنبه )
/dMبرای تاریخ استفاده می شود . ( به صورت DD-MM-YY  )
/wNبرای نمایش روز هفته تاریخ استفاده می شود . ( برای مثال دوشنبه )
/ cNدر حسابداری جهت ستون بستانکار استفاده می شود . اگر عدد منفی بود سمت چپ عدد عنوان ‹ بس › نمایش داده می شود .
/cMدر حسابداری جهت ستون بدهکار و بستانکار استفاده می شود . اگر عدد منفی بود سمت چپ عدد عنوان CR و اگر مثبت بود DB  نمایش داده می شود .
/D

N

در حسابداری جهت ستون بدهکاراستفاده می شود . اگر عدد مثبت بود سمت چپ عدد عنوان ‹ بد › نمایش داده می شود .
/A

N

در حسابداری جهت ستون بدهکار و بستانکار استفاده می شود . اگر عدد منفی بود سمت چپ عدد عنوان ‹ بس › و اگر مثبت بود ‹ بد ›  نمایش داده می شود .
/$Mسمت راست عدد علامت $ نمایش داده می شود .
/25N و Mاگر op برابر Q باشد ، شماره ردیف از 26 آغاز می گردد .
/ریال Tدر انتهای نمایش عدد به صورت متن فارسی عبارت ‹ ریال ›
/ عدد

T

یا عبارت ‹ عدد › نمایش داده می شود .
/ 0

T

عدد به صورت متن انگلیسی نمایش داده می شود .
/ rهمهدر صورتی که اطلاع ستون محاسبات باشد شماره نسل پرونده ورودی نمایش داده می شود .
Nجهت نمره دروس استفاده می شود . نمره عددی دو رقم صحیح و دو رقم اعشار است . در نمایش نمرات زیر ، به جای عدد عبارت مربوطه را ظاهر
 می گردد .
نمره                                               عبارت 01/0                                                صفر99                                                معاف 98                                               غایب97                                                موجه زیر 10                                            عدد منفی
 
 3- G  ( Graph ) نمودار :اقلام اطلاعاتی که در رسم نمودار شرکت می کنند ، در این ستون
علامت گذاری می شود . رسم نمودار به صورت پیوسته و رابطه ای انجام
 می شود و همانگونه که گزارش به صورت رابطه ای در بخش ( نمایش گزارش داده می شود ، در رسم نمودار ، همان اطلاعات به صورت رابطه ای از کل به جزء نمایش داده می شود .
( البته با وجود امکانات بسیاری که در نرم افزار Excel وجود دارد و نمودارهایی با کیفیت بسیار عالی ارائه می دهد ، استفاده از نمودارهای سیستم توصیه نمی شود . ) شرایط رسم نمودار :1- گزارش دارای حداقل یک Break و یک Operation باشد .2- ارقام ستون Opration منفی نباشد .3- سطحی که نمودار برای آن رسم می شود ، حداکثر صد خط بیشتر نداشته باشد .4- حافظه ی Converntional حداقل k 550 باشد .( مقدار KB 640 اول حافظه کامپیوتر را که بیشتر اعمال محیط Dos در این مقدار حافظه اتفاق می افتد ، Conventional memory  گویند . )طریقه ی رسم نمودار :*    اقلام اطلاعاتی مورد نظر برای رسم نمودار را روی ستون G در بخش ساختمان گزارش علامت گذاری کنید . برای این کار باید ابتدا روی ستون هایی که دارای Break هستند ، کلید Enter  روی ستون G وارد شود تا جدول ذیل ظاهر گردد
Null 
Bar chartB
Stack bar chartS
Line chartL
Pie chartP
Column group11

Column group2

2

Column group3

3

Column group4

4
*    نوع نمودار را با انتخاب یکی از کدهای B ، S ، L ، P تعیین نمایید . ( روی ستون های Break کدهای 1 تا 4 جدول قابل انتخاب نمی باشند .*    روی ستون G آن دسته از اقلام اطلاعاتی دارای ( Op ) Enter نمایید تا جدول مشاهده شود .اگر نوع نمودار ( S ) بود ، کدهای 1 تا 4 جدول قابل انتخاب
می باشند . در غیر این صورت فقط باید کد 1 را از جدول انتخاب نمود .
*    با زدن کلیدهای همزمان Ctrl+End از گزارش خارج شده ، کلید f7 را فشار دهید تا نمودار نمایش داده شود . با زدن کلید Page down میتوان صفحات مختلف نمودار را مشاهده نمود . مثال ذیل موارد فوق را روشن تر می سازد :
G STBOU
PR
Bمنطقه1AB  
Sمدرسه2AB  
1دانش آموز   Sa
1کلاس   Sb
2      
 کاربرد کلیدهای مختلف در مورد نمودار :پس از نمایش نمودار می توان با انتخاب کلیدهای مشروحه ی ذیل در وضعیت نمودار تغییراتی را حاصل نمود :کلید F1 : فهرست کلیدهای کاربردی نمودار را مشخص می سازد .کلید F2 : امکان تغییر رنگ نمودار را فراهم می آورد.کلید F3 : نوع نمودار در این قسمت قابل تغییر خواهد بود .کلید F4 : تعیین نوع چاپگر میسر می گردد . کلید  F7: جدول اطلاعاتی را فراروی کاربر قرار می دهد .کلیدF8  : عهده دار چاپ نمودار خواهد بود . تغییر رنگ نمودار :1- کلید F2 را انتخاب نمایید .2- جدول مربوط به تغییر رنگ با 3 رنگ اصلی قرمز ، سبز ، آبی ظاهر
 می گردد .
3- مکان نما را روی رنگ دلخواه برده و با زدن کلید Enter موجبات تغییر رنگ محل مکان نما را فراهم آورید . 4- با وارد نمودن حرف اول یکی از سه رنگ مذکور ، رنگ مربوطه جهت تغییر انتخاب می گردد .5- با وارد کردن مکرر کلیدهای Ctrl+"  و Ctrl+ ! رنگ مربوطه تغییر می کند .تغییر موقتی نوع نمودار :با زدن کلید F3  می توانید نوع نمودار موجود را تغییر دهید ، البته این تغییر ذخیره نخواهد شد و موقتی می باشد .چنانچه تغییر دائمی مدنظر باشد باید در ساختمان گزارش انجام پذیرد . 3- H ( HEADER ) با استفاده از این ستون می توان عناوین دو خطی و عناوین مشترک برای ستون ها ایجاد نمود . *          دلایل استفاده از H ( دو خطی بودن عناوین ) :الف شرح ذکر شده برای عناوین اطلاعاتی کافی نباشد .ب- بین چندین عنوان اطلاعاتی یک شرح مشترک وجود داشته باشد .*    شیوه ی عمل :1- مکان نما را در ستون H قرار دهید .2- کلید   8 را وارد کنید .3- در جدولی که سمت راست صفحه باز می شود ، عناوین دلخواه را در ردیف های مختلف آن تایپ و سپس به عنوان شرح های اضافه انتخاب کنید .برای این کار مکان نما را به ردیف مورد نظر جدول منتقل و کلید  8 را فشار دهید تا شماره ی سطر انتخاب شده در ستون HD ( H ) ثبت گردد .توجه :*    عناوین اطلاعاتی که دارای شرح مشترک باشند ، شماره ی یکسان خواهند داشت .*    برای حذف شماره های انتخابی در H کافی است ردیف صفر جدول ( بدون عنوان بالا ) انتخاب گردد .  4- C
 برای نمایش مقادیر یک قلم اطلاعاتی که در عناون اطلاعات انتخاب شده
می توان شرایطی را تعیین نمود .
تعیین شرط برای نمایش یک ستون اطلاعاتی به این ترتیب است که ابتدا باید شرط های مربوطه را در بخش ( شرایط انتخاب ) با یک RF دلخواه وارد نمود و سپس شماره ی RF مربوطه را در این ستون ( یعنی C ) ثبت کرد .  5- T ( TIPE ) با انتخاب یک عنوان از عناوین اطلاعاتی پرونده های ورودی ، نوع T ( TIPE ) آن در ستون T  ثبت می گردد . کدهایی که نوع اطلاع در ستون T را مشخص می کند به شرح ذیل است : ·        N ( Numeric-Farsi ) نمایش اطلاع به صورت عدد فارسی در گزارشات چنانچه مایل باشید تفکیک سه رقمی اعداد به وسیله ی (و) صورت  گیرد باید در انتهای عنوان ستون عبارت (( / و )) را وارد نمایید . ·        M ( Numeric-Latin  )نمایش اطلاع به صورت عدد لاتین در گزارشات تفکیک سه رقمی همانند ( N ) نیز در اینجا مصداق دارد .·        T(Numeric-Text  )نمایش اطلاع به صورت متن فارسی در گزارشات برای اضافه نمودن کلمه ( ریال ) در انتهای عدد ، در انتهای عنوان ستون ، عبارت (( / ریال )) را استفاده نمایید .·        A  ( Text-Farsi ) نشان دهنده ی آن است که اطلاع به صورت الفبایی و فارسی در گزارشات نمایش داده می شود .·        L ( Text-Latin ) نشان دهنده ی آن است که اطلاع به صورت الفبایی و لاتین در گزارشات نمایش داده می شود .·        H ( cod&Description ) نمایش یک اطلاع از یک جدول مخصوص به صورت کد و شرح در گزارشات·        D (- sort Description )در این انتخاب ، فقط شرح یک اطلاع از جدول بخصوص ( بدون ذکر کد ) در گزارشات نمایش داده می شود .   ·        d Description)  )مشابه با عملکرد D ، بدون Sort ( در این انتخاب عمل مرتب سازی صورت نمی گیرد . ) تذکر :نوع اطلاع برای سه حالت H ، d و D به طور معمول ( H ) می باشد .در صورتی که بخواهیم نوع اطلاع را به انواع دیگر تبدیل کنیم با قرار دادن مکان نما در ستون T و فشار دادن کلید Enter یک صفحه ی نمایش ظاهر می گردد که موارد فوق الذکر در ‌آن تعبیه شده و با انتقال مکان نما روی نوع مورد نظر و فشار دادن کلید Enter ، نوع جدید در صورت مجاز بودن انتخاب و در ستون ثبت می گردد . جدول مجاز بودن تغییرات امکان تبدیل یک نوع Type به انواع دیگر در جدول زیر اشاره شده و علامت * معرف مجاز بودن تغییر یک نوع به نوع دیگر می باشد .
از    بهNMTALHDd
N **  ***
M* *  ***
T**   ***
A    ****
L   * ***
H***** **
D****** *
d******* 
 اهداف تغییر :1- از N و M و T به یکدیگر ، تبدیل ارقام فارسی به لاتین و بالعکس
می باشد .
2- از N یا M یا T به H ، D یا d ، استفاده از شرح جداولی است که ( کد ) آن برابر عدد ذکر شده در عنوان اطلاعاتی با نوع N ، M و T  می باشد . در این صورت ، جدول مربوطه حتما باید در ستون DC انتخاب گردد . 3- از A یا L به H ، D یا d ، استفاده از شرح جداولی است که ( کد ) آن برابر عدد ذکر شده در عنوان اطلاعاتی با نوع L  می باشد . 4- از H به d یا D ، نمایش اقلام یک جدول بدون نمایش کد آن
می باشد .
5- از d یا D به H ، نمایش کد به همراه شرح آن می باشد .6- از d ، D  و H به N ، M و T یا A ، L ، استفاده از کد جداول
می باشد .
*    در صورتیکه عددی باشد ، قابل تبدیل به N و T و M خواهد بود .*    اگر کد الفبای لاتین باشد ، فقط قابل تبدیل به L و اگر الفبای فارسی باشد ، قابل تبدیل به A خواهد بود .6- LN ( Line ) طول اطلاعات :منظور از طول در اینجا ، میزان طول قابل نمایش یک قلم اطلاعاتی می باشد .به عبارت دیگر ، به میزان طول در نظر گرفته برای یک قلم اطلاعاتی ، مکانی برای نمایش آن اختصاص داده شده است .افزایش یا کاهش میزان طول ، با قرار دادن مکان نما در ستون LN قابل دسترسی می باشد . توجه : چنانچه میزان طول را کاهش می دهید باید مراقب باشید اطلاعات عددی و حرفی فارسی ( از سمت چپ ) و حرفی لاتین ( از سمت راست ) حذف نگردد . 7- DC ( اعشار یا کد پرونده )در اقلام اطلاعاتی اعشاری ، تعداد ارقام بعد از اعشار ، در این ستون نمایش داده می شود . با قرار گرفتن مکان نما در این ستون ، این طول را می توان افزایش یا کاهش داد . در اقلام اطلاعاتی با نوع H ، D  یا d که شرح آن ها از جدول استخراج
 می گردد ، شماره ی جدول مربوطه در این ستون و فشار دادن کلید 
8 لیست جداول به کار رفته در سیستم نمایش داده می شود . با انتقال مکان نما روی نام جدول مورد نظر و فشار دادن کلید  8 ، شماره جدول انتخابی در ستون DC ثبت می گردد . این عمل به منزله ی تغییر جدول تلقی گشته و شرح اقلام اطلاعاتی از جدول جدید استخراج و در گزارش منعکس خواهد شد .با تغییر نوع( Type ) یک قلم اطلاعاتی در ستون T ، طول جدید به طور اتوماتیک در ستون LN نمایش داده می شود . در حالت تغییر نوع از M یا N  به d ، H یا D ، پس از مشخص کردن شماره جدول در ستون DC ، طول جدید در این ستون LN نمایش داده خواهد شد .8- تبدیل الف طول ) LINE ) LN ب- محل اطلاع ( Position ) PS طول قابل نمایش یک قلم اطلاعاتی در یک گزارش ، طولی می باشد که آن اطلاع در پرونده اشغال نموده است . در اقلام اطلاعاتی ( H ، D ، d ) عدد نمایش داده شده در این ستون ، نشان دهنده ی طول کد به کار رفته برای مراجعه به جدول و استخراج شرح مربوطه می باشد . در صورت نیاز می توان این طول را تغییر داد و بخشی از طول را به عنوان مبنای تولید گزارش انتخاب نمود .  در این حالت محل شروع طول انتخابی در ستون PS و طول مورد نیاز درستون LN درج می گردد .   توجه :انتخاب بخشی از طول در مورد آن دسته از اقلام اطلاعاتی که به صورت کد بوده و یا دارای یک ساختار مشخص باشند مفهوم خواهد داشت . مثال 1:  کدی دارای ساختار مقابل را در نظر بگیرید
*******
قسمت سومقسمت دومقسمت اول
همانگونه که مشهود می باشد ، کد مذکور به قسمت های دو ، سه و دوتایی تقسیم شده است . جدول ذیل موید تغییر PS و LN در ارتباط با انتخاب قسمت های مختلف ساختار می باشد :
PSLNعملکرد سیستم
07انتخاب کلیه قسمت های کد
02

انتخاب قسمت اول کد

05انتخاب قسمت های اول و دوم  کد
23

انتخاب قسمت دوم کد

25انتخاب قسمت های دوم و سوم کد
52

انتخاب قسمت سوم کد

مثال 2 :اقلام اطلاعاتی مانند تاریخ که به صورت YYMMDD تعریف شده اند .YY معرف سال    MM معرف ماه      DD معرف روزجدول زیر صور مختلف انتخاب PS و LN را نشان می دهد :
PSLNعملکرد سیستم
06سال و ماه و روز انتخاب می گردد .
04

سال و ماه انتخاب می گردد .

02

سال انتخاب می گردد .

24

ماه و روز انتخاب می گردد .

22

ماه انتخاب می گردد .

42

روز انتخاب می گردد .

9- ترتیب شامل : S ( Sort ) مرتب نمودن یک عنوان اطلاعاتی           B ( Break ) تفکیک و طبقه بندی عناوین اطلاعاتی در این ستون ها عملیات ترتیب و تفکیک و طبقه بندی روی عناوین اطلاعاتی انجام می گیرد . شیوه ی مرتب کردن عناوین :1- مکان نما را به ستون S  منتقل نمایید .2- کلید Enter را فشار دهید .3- در ستون S ، عدد 1 و در ستون T ، حرف A را مشاهده می نمایید . 4- چنانچه عناوین دیگری را نیز در مرتب کردن شرکت می دهید ، همین مراحل برای آن ها قابل تعریف خواهد بود با تفاوت آن که به تعداد عناوین مورد نظر اعداد ستون S ،  افزایش می یابند . به طور مثال : 2 ، 3 ، 4 انواع مرتب سازی های سیستم :چنانچه در ستون T ، کلیدEnter را فشار دهید جدولی را مشاهده می نمایید که تیپ های مختلف ، ترتیب اطلاعات را نشان می دهد . این انواع ( تیپ ها ) به قرار ذیل می باشد :*    A ( Ascending ) صعودی*    D ( Descending ) نزولی*    F ( Farsi Convert ) سورت متون فارسی در صورت انتخاب این گزینه ، ابتدا تمام حروف به حروف اول فارسی تبدیل شده و سپس سورت انجام خواهد شد .شیوه ی تفکیک و طبقه بندی عناوین :نکته ی مهم در این زمینه توجه به این مطلب است که طبقه بندی اطلاعات فقط روی اقلام و عناوینی که مرتب شده باشد ، مفهوم پیدا می کند .برای طبقه بندی بر اساس مراحل زیر عمل نمایید :1- مکان نما را به ستون B ( Break ) منتقل نمایید .2- کلید Enter  را فشار دهید تا علامت B در این ستون ثبت و سطح طبقه بندی در ستون LV ( Level ) مشخص گردد . عدد نسبت داده شده به سطح طبقه بندی در ستون LY مساوی با عدد ثبت شده در ستون S می باشد .3-  با ادامه عملیات می توانید سایر سطوح را نیز مشخص نمایید . توجه :*    برای حذف علامت B ، کافی است مکان نما را به ستون B منتقل کرده و کلید  8را فشار داده شود . علامت و شماره ی سطح طبقه بندی در ستون LV پاک می شود . این حذف همواره از پایین ترین سطح ( بزرگترین عدد ثبت شده در LV ) امکان پذیر می باشد . *    می توان حداکثر سه ستون را با هم ترکیب نمود و مجموعه ی سه ستون را به عنوان یک Break معرفی کرد . برای انجام این کار روی ستون اول Break می گذاریم و سپس بلافاصله دو ستون بعدی را انتخاب نموده و در ستون LV آن ها همان عددی را انتخاب می کنیم که در ستون اول نمایش داده شد . جدول ذیل نحوه ی نمایش را به طور مثالی نشان می دهد
عنوان اطلاعاتSTBLO
VP
منطقه1AB1 
مدرسه2AB2 
کلاس3DB3 
محاسبات    S
10- سطح اطلاع LV ( Level ) :عدد قرار گرفته در این ستون با عنایت به مطالب ذکر شده در ارتباط با
طبقه بندی و مواردی که در رابطه با
OP گفته می شود ، معرف یکی از حالات زیر را خواهد بود :
 1- سطح بر مبنای اتوماتیک تعیین شود .2- تغییر عدد توسط کاربر در اقلامی که یکی از انواع عملیات برای آن ها تعریف شود . ( بسته به نوع عملیات در ستون Op ) 3- در مورد اقلامی که هیچگونه عملیاتی در مورد آنان انجام نمی گیرد مشخص کردن عدد در ستون LV به منزله ی تعیین جایگاه نمایش و چاپ آن قلم اطلاعاتی در گزارش خواهد بود .  11- محاسبات ستونی OP ( Operation ) :برای آشنایی با محاسباتی که در این ستون انجام می گیرد به شیوه ی ذیل عمل نمایید .*    با انتقال مکان نما به ستون Op ، روید *    کلید   8 را فشار دهید تا جدول ذیل مشاهده گردد : 
MinimumMNull 
MaximumXSequenceQ
  Precent ( Total)%
DebitTPrecent (Level)P
CreditCSumS
Debit(Reminder)DAverageA
Credit(Reminder)RCountC
با انتقال مکان نما روی هر یک از ردیف های جدول فوق و فشار دادن کلید 8 نوع محاسبه ی مورد نظر انتخاب و کد آن در ستون OP ثبت می گردد . آشنایی با الفاظ به کار رفته در جدول :Null : فاقد ، بی معنی ، پوچSequence : توالی ، تسلسل ، ترتیب ، تصاعد ، ردیفPrecent  : درصد : Precent ( Total)درصد نسبت به کلSum : حاصل جمعAverage : میانگین گیری Count : شمارش ، حساب ، حساب کردن Minimum : کمترین مقدار Maximum : بیشترین مقدار Debit : جمع بدهکارCredit : جمع بستانکارReminder : مانده الف - (( نحوه ی محاسبه ی جمع ( S ) یک ستون )) : با ایجاد این که در ستون OP حاصل جمع مقادیر یک عنوان اطلاعاتی ، محاسبه و در گزارش نمایش داده می شود .جمع مقادیر عنوان اطلاعاتی علامت گذاری شده ، در تولید گزارش محاسبه و در گزارشات پیوسته تا سطح تعیین شده ( عدد ثبت شده در ستون Lv ) نمایش داده خواهد شد .به مثالی فراتر از عناوین سیستم در این زمینه توجه نمایید :
عنوان اطلاعاتSTBLVOP
سال1AB1 
کشور2AB2 
فروشنده3AB3 
کالا4A   
مبلغ خرید    S
حال در جدول زیر طریقه ی نشان دادن این محاسبه در قالب گزارش را مشاهده نمایید :
 گزارش کاغذیگزارش پیوسته (Online)
3جمع مبلغ خرید برای هر فروشنده محاسبه و چاپ می گردد . جمع مبلغ خرید برای هر فروشنده محاسبه و نمایش داده می شود .
2

جمع مبلغ خرید از هر کشورمحاسبه و چاپ می گردد .

جمع مبلغ خرید برای هر از هر کشور محاسبه و نمایش داده می شود .            
1

جمع مبلغ خرید  در هر سال محاسبه و چاپ می گردد .

جمع مبلغ خرید برای هر فروشنده از هر کشور در هر سال محاسبه و نمایش داده می شود .
0جمع کل خرید محاسبه و در انتهای گزارش چاپ می گردد .
 شامل 4 حالت فوق می گردد .
شایان ذکر ست در حالت گزارش سیستمی جمع درصدها ، میانگین ها و ... را می توان داشت . ب- نحوه ی اضافه کردن ردیف ( Q ) به گزارش :این نوع محاسبه فقط روی قلم اطلاعاتی با عنوان ( محاسبات ) که آخرین قلم اطلاعاتی پرونده های ورودی است قابلیت انجام دارد . پس از انتخاب عنوان محاسبات می توان شرح معناداری را به جای آن تایپ نمود . روی ستونی که این نوع محاسبه را داشته باشد نمی توان گزارش را مرتب و یا از ستون LV استفاده نمود . همچنین برای این ستون نمی توان فرمول محاسباتی تعیین کرد و یا در فرمول محاسباتی از آن استفاده کرد . نحوه ی محاسباتی درصد عمودی یک ستون ( % ، P ) 1- %(   Precent ( Total)) : درصد نسبت به کل :با ایجاد این علامت ، درصد مقدار یک قلم اطلاعاتی نسبت به مجموع مقادیر آن در گزارش محاسبه خواهد شد .کلیه توضیحات ارائه شده برای کد S در این حالت نیز صدق می نماید .2- P (Precent (Level) ) : با ایجاد کد P درصد مقدار یک قلم اطلاعاتی نسبت به مجموع مقادیر یک سطح طبقه بندی ( Level ) مشخص می گردد .د- نحوه ی اضافه کردن تعداد ردیف های سطوح زیرین ( c) به گزارش :با قرار دادن این کد در ستون Op ، امکان شمارش اسناد یک گزارش ایجاد می گردد . این کد در مقابل اقلام اطلاعاتی با عنوان محاسبات کاربرد دارد . توجه : *          می توان به جای محاسبات ، شرح معناداری مانند ( جمع ،
جمع درصدها و ... ) تایپ کرد .
*    با تعیین کد C ، عدد 1 در ستون Lv نمایان می شود . *    در گزارشاتی که دارای سطوح مختلف طبقه بندی می باشد ، این عدد را می توان با فشار دادن متوالی کلید   8 تعویض نمود . *    شمارش در سطح پایین تر ، سطح تعیین شده صورت می پذیرد . به گزارش مثالی زیر عنایت نمایید :
عنوان اطلاعاتSTBLVOP
کشور1AB1 
فروشنده2AB2 
کالا3AB3 
تعداد    C
*    اگر در ستون Lv عدد 1 قرار گیرد ، محاسبه شامل تعداد فروشنده ی هر کشور و تعداد کل فروشندگان خواهد بود .*    اگر در ستون Lv عدد 2 قرار گیرد ، تعداد ( نوع کالا ) برای هر فروشنده از هر کشور و تعداد کل ( نوع کالاهای خریداری شده ) محاسبه و نمایش داده می شود . *    اگر در ستون Lv عدد 3 قرار گیرد ، تعداد (اسناد خرید) برای هر فروشنده در کشورهای مختلف و تعداد کل اسناد خرید محاسبه و نمایش داده می شود .  نحوه ی محاسبه میانگین عمودی A در یک ستون :با ایجاد این کد در ستون Op :الف امکان محاسبه ی میانگین یک قلم اطلاعاتی فراهم می گردد . ب- در گزارشاتی که دارای سطوح مختلف طبقه بندی می باشند ، عدد Lv را می توان با فشار دادن متوالی کلید    8 تعویض نمود . ج- مفهوم این عدد آن است که میانگین محاسبه شده از این سطح ( عدد تعیین شده ) تا بالاترین سطح طبقه بندی محاسبه  و در گزارش نمایش داده می شود . د- تعداد به کار رفته در محاسبات میانگین از سطح پایین تر از سطح تعیین شده به دست می آید .هـ- تعداد اسناد مشروحه یا تعداد لایه های یک طبقه در گزارشات طبقه بندی شده تعیین و بر مبنای آن میانگین گیری صورت پذیرد . مثال :
عنوان اطلاعاتSTBLO
VP
کشور1AB1 
فروشنده2AB2 
نوع کالا3AB3 
میزان خرید    S
میانگین    A
تذکر :با عنایت به اینکه علائم محاسباتی ستون دوم جدول محاسباتی بیشتر کاربرد حسابداری را به عهده دارند از توضیح مفصل هر کدام از عملیات های مربوط خودداری می گردد . 12- ستون VR و اعمال محاسبات ریاضی و منطقی : از طریق این ستون در ساختمان گزارش می توانیم انجام محاسبات ریاضی ( + ، - ، * ، / ، % و ^ ) و منطقی ( › ، ‹ ، = ، # ) روی گزارشات میسر می گردد . در این ستون برای اقلام اطلاعاتی که قرار است در محاسبات ریاضی و منطقی شرکت کنند ، یک نام عبارت از یک حرف کوچک یا بزرگ لاتین خواهد بود ، تعریف می شود . برای این منظور هنگامی که مکان نما روی نام متغیر قرار دارد ، کلید Enter فشار داده می شود ، صفحه ی نمایش زیر که نام متغیر و علامت ( = ) در سمت چپ قرار دارد برای وارد نمودن فرمول مورد نظر در اختیار کاربر قرار می گیرد .در جلوی نام متغیر می توان عددی را که نشان دهنده ی شماره سطحی است که در آن سطح فرمول اجرا می شود را وارد نمود .
a 2=  
a : متغیر                     2 : موید شماره سطحقوانین فرمول های ریاضی 1- علائم + ، - ، * ، / ، % ، ^ به ترتیب برای عملیات جمع ، تفریق ، ضرب ، تقسیم ، گرد کردن و توان مورد استفاده قرار می گیرد .2- از علامت (- ) به دو مفهوم تفریق و علامت منفی یک عدد می توان استفاده نمود .3- برای گروه بندی عملیات از پرانتز استفاده می شود .4- علائم › ‹ = # به ترتیب برای عملیات کوچکتر ، بزرگتر ، مساوی و نامساوی مورد استفاده قرار می گیرد .5- ترتیب اجرای عملیات به صورت زیر خواهد بود :-        عملیات از چپ ، راست از داخلی ترین پرانتزها انجام می شود .-        علامت منفی در مقدار اقلام اعمال می گردد .-        عملیات محاسباتی * ، / و % قبل از عملیات محاسباتی + و انجام
می پذیرد .
-       
عملیات محاسباتی * ، / و % هم تراز بوده و از چپ به راست اجرا
می گردند .
-        عملیات منطقی › و ‹ و = و #  بعد از انجام تمام محاسبات اجرا می گردد .6- فقط یک عمل منطقی ( › ، ‹ ، = و # ) می تواند در فرمول وجود داشته باشد. 7-
از علامت ‌‌‌‌     برای عملیات روی تاریخ به صورت های زیر استفاده
می گردد :
تاریخ شمسی روز در ستون قرار می گیرد .                                        a=  cتاریخ میلادی روز در ستون قرار می گیرد .                                        a=  cتاریخ میلادی ( b ) را به تاریخ شمسی تبدیل می کند . a=  f , b             تاریخ شمسی ( b) را به تاریخ میلادی تبدیل می کند . a=  G , b              ترکیب های دیگری نیز از این دست عملیات تاریخی وجود دارد که به دلیل پرهیز از اطاله ی کلام از ذکر آن ها خودداری می نماییم . 8- فرمول ها از بالا به پایین اجرا می شوند . نتیجه آن که حاصل فرمول ها فقط در ردیف های بعدی در نظر گرفته می شود و در ردیف های قبلی متغیر مربوطه اعمال فرمول عمل می کند . 9- از عنوان ( محاسبات ) در نوشتن فرمول های محاسباتی می توان استفاده نمود . 10-                    اگر شماره سطح اجرای فرمول ( که در جلوی نام متغیر وارد می شود ) برابر صفر یا خالی باشد ، فرمول در پایین ترین سطح اجرا می گردد و اگر برابر 9 باشد در همه ی سطوح اجرا می شود ، در غیر این دو حالت فقط فرمول در سطح قید شده اجرا می گردد . 11-                    در صورتی که سطح اجرا برابر 9 و صفر نباشد ، متغیرهایی که در فرمول استفاده می شود باید ستون L آن ها هم عدد سطح اجرا باشند و یا در ستون O دارای Opreation باشند .         در صورتی که سطح اجرا برابر 9 ( اجرا در تمامی سطوح ) باشد ، متغیرهایی که در فرمول استفاده می شوند باید در ستون O دارای Opreation باشد . برای سطح اجرای صفر هیچ محدودیتی وجود ندارد . 12-  در صورتی که موارد فوق در فرمول رعایت نشود هنگام خروج و ثبت گزارش ( بعد از زدن کلیدهای همزمان Ctrl+End پیام زیر روی صفحه نمایش ظاهر می گردد . تا زمان رفع همه اشکالات گزارش ثبت نگردیده و سیستم از حالت تعیین مشخصات گزارش خارج نمی گردد . در                    فرمولی که غلط است نشان داده می شود . طراحی فرم گزارش 1- هدف : طراحی فرم چاپی گزارشات 2- نحوه ی ورود به بخش طراحی :در هنگام تعیین مشخصات چاپ ( جدولی که پس از زدن کلید F8 روی گزارش ظاهر می شود ) عنوان بالا را با کلمه ی فرم پر نمایید و سپس کلید 8 را روی همان ستون وارد نمایید .3- انواع صفحاتی که در اختیار قرار می گیرد :*    چنانچه گزارش سابقه ی قبلی داشته باشد ، نمایی از ساختمان طراحی شده ی آن گزارش بر اساس پارامترهای تعریف شده نمایان می شود .*    چنانچه گزارش سابقه ی قبلی نداشته باشد صفحه ای به صورت ذیل ظاهر می گردد : 
 طراحی فرم گزارش ***               فاصله از چپ :          طول صفحه : 1.66               زبان : فارسی            سطر : 001           ستون : 001
 
F1: راهنما                     F5 : انتخاب ستون                 F8 : نوع خط                  F10: فرم ها                          Ctrl-End: و Esc: خروج
 توجه : o  در *** شماره گزارش و شماره ی صفحه ی گزارش ( شماره صفحه F8 طراحی گزارش  ( نمایش داده می شود .o  در گوشه ی بالا و سمت چپ ، موقعیت مکان نما و نوع زبان مورد استفاده ، نمایش داده می شود . 4- تعاریف :¨ برش : عبارت است از بخشی از گزارش که می تواند شامل قسمتی از چند خط و چند ستون باشد .¨ تعیین برش : به منظور انجام عملیات حذف برش ، کپی کردن برش یا درج برش تعیین می گردد . 5- کلیدهای کاربردی :کلید Home : بازگشت مکان نما به ابتدای خط کلید Enter : بازگشت مکان نما به ابتدای خط بعدکلید End : تغییر مکان نما به آخرین حرف وارد شده در آن خط کلید Page Down و Page up : نمایش صفحات بعدی و قبلی فرمکلید Ctrl و کلیدهای مکان نما : طراحی جداول یک خطی کلید Alt و کلیدهای مکان نما : طراحی جداول دو خطی ( در چاپگر لیزری جدول های دو خطی هنگام چاپ به جدول یک خطی تبدیل می شود . )Alt+B  : تعیین برش ( در دو گوشه ی بخش مورد نظر وارد می شود . )Alt+u : انصراف از برش تعیین شده Alt+D : حذف برش پس از حذف برش ، عبارات سمت چپ قسمت برش به سمت راست انتقال داده می شود . Alt+o کپی کردن برش ابتدا برش را تعیین نمایید ، سپس با زدن کلید Alt+o عملیات کپی را انجام دهید .Alt+z درج کردن برش ( پس از تعیین برش )Ctrl+Backspace حذف یک خط ( که مکان نما در آن قرار دارد .)Ctrl+Enter ایجاد جدید بین دو خط خط جدیدی زیر خطی که مکان نما در آن قرار دارد ایجاد می گردد و خطوط بعد از آن به پایین منتقل می شوند .6- تسهیلات : ¨ متن فارسی : متن فارسی به سهولت در تمامی فرم قابل ورود
می باشد .
¨ عدد فارسی : هنگام وارد کردن عدد فارسی مکان نما ثابت می ماند و متن وارده به سمت چپ حرکت می کند . بدین ترتیب می توان به راحتی در داخل یک متن فارسی یک عدد یا متن انگلیسی را وارد نمود .¨ متن لاتین : زدن کلید Shift+F9 نوع زبان در بالای فرم را به لاتین یا فارسی تغییر می دهد . ý    وارد کردن شرایط انتخاب در متن گزارش : برای این منظور می توان از حروف ! ، @ ، # و % استفاده نمود . مثال : اگر شرط سوم گزارش تاریخ ( تا 690415 ) باشد با وارد کردن @3 و شش حرکت خالی در متن گزارش هنگام چاپ مقدار 15/4/69 به جای a 3 چاپ می گردد . توجه : برای استفاده از حروف فوق باید به اندازه ی کافی ، جای خالی لحاظ نمود .   تعیین نوع خطوط :پس از این که متن و بدنه ی گزارش آماده شد باید نوع خطوط را مشخص نمود . نوع خط ، موقعیت چاپ خط را در گزارش مشخص می کند . انواع خطوط H : برای خطوط سرفصل گزارش در ابتدای هر صفحه چاپ می شود .D : خطوط چاپ برای سطح مشروح ( آخرین سطح گزارش ) T برای خطوط انتهای صفحهE خطوط انتهای گزارش 1 خطوط چاپ برای سطح اول ( LVL=1 )2 خطوط چاپ برای سطح دوم ( LVL=2 )3 خطوط چاپ برای سطح سوم ( LVL=3 ) نحوه ی تعیین خط با تغییر نوع خط :کلید F8 را مکررا وارد نمایید تا نوع خط مناسب انتخاب گردد . نوع خطوط یکسان باید در زیر یکدیگر باشد .ستون های اطلاعاتی :برای تعیین ستون های اطلاعاتی موارد زیر را انجام دهید :1- نوع خط را مشخص نمایید . 2- کلید F5 را فشار دهید تا صفحه ی نمایش مربوط باز شود .3- برای حرکت روی ستون ها از â  á استفاده کنید .4- با زدن کلید Enter متون مربوط برای چاپ را انتخاب نمایید . توجه : ستونی که دارای Opration باشد ، به تعداد سطوح مختلف گزارش            می گردد . حذف و تغییر مکان اطلاع در طراحی فرم گزارش :1- به وضعیت انتخاب ستون اطلاعات بروید . 2- روی ستون مربوطه کلید Backspace را وارد نمایید .¨ برای تغییر مکان یک ستون باید ابتدا آن را حذف و دوباره در مکان مناسب آن را انتخاب کنید . تغییر طول اطلاع :در ستون ( طول ) صفحه ی نمایش ستون های اطلاعاتی ، طول هر ستون مشخص شده است . پس از انتخاب ستون مربوطه و خارج شدن از وضعیت ( انتخاب ستون اطلاعاتی ) سیستم محل چاپ ستون مربوطه را به اندازه ی طول ستون با رنگ آبی مشخص می نماید . برای کوچک تر کردن طول ستون اطلاعاتی کافی است به صورت مکرر کلید Tab را وارد کنیم و جهت بزرگ کردن طول ستون باید به صورت مکرر کلید Shift+Tab را وارد نمایید .
طول فیلد کوچک تر از یک حرف نمی شود ولی می تواند بزرگتر از طول
 اولیه ی آن شود .
تداخل و چسباندن اطلاع در طراحی فرم :
در صورتی که چند ستون اطلاعاتی ، به صورتی انتخاب شوند که با یکدیگر تداخل داشته باشند ، سیستم محل تداخل ستون های اطلاعاتی را با رنگ آبی پررنگ مشخص می کند . کاربر می تواند تداخل ستون ها را با تغییر طول
 ستون ها ( با کلیدهای
Tab و ShiftTab ) و یا با تغییر مکان دادن ستون ها برطرف کند .
طول صفحه و فاصله از چپ :طول صفحه عبارت است از تعداد خطوطی که در یک صفحه ی کاغذ در هنگام چاپ وجود دارد . تعداد خطوط یک صفحه ی استاندارد در چاپگر سوزنی 66 خط می باشد و برای کم کردن طول صفحه می توان مکررا از کلیدهای ( Ctrl ) و (-) به صورت همزمان استفاده نمود تا به مقدار دلخواه برسد . بدیهی است اضافه کردن طول صفحه با Ctrl و (+) صورت می گیرد . حداکثر بیشتر از 88 خط در چاپگرهای لیزری کاربرد دارد . در صورتی که طول صفحه بزرگتر از 120 خط بشود ، سیستم تعداد صفحات چاپی در یک صفحه را افزایش می دهد .تعیین فاصله از چپ :فاصله از چپ عبارت است از تعداد ستونی که در هنگام چاپ در سمت خالی ، رد می شود و مقدار آن در ابتدای طراحی فرم جدید صفر است . برای اضافه کردن فاصله از چپ باید مکررا از کلیدهای Alt و + به صورت همزمان استفاده نمود تا به مقدار دلخواه برسد . ( Alt و - ) در کاهش فاصله از چپ کاربرد دارد .کپی کردن فرم گزارش از روی سایر فرم های طراحی شده :با استفاده از امکانات این بخش در طراحی یک فرم می توان از فرم های قبلی استفاده نمود . با زدن کلید F10 تمام فرم های طراحی شده ، در صفحه ی نمایش مربوطه در اختیار کاربر قرار می گیرد . با استفاده از کلیدهای â  á کاربر می تواند مکان ها را که با علامت ( › ) مشخص شده بر روی شماره ی دلخواه برده و با زدن کلید   8 آن را انتخاب نماید .به این ترتیب سیستم فرم انتخاب شده را نمایش می دهد و کاربر می تواند قسمت دلخواه را برش داده و مجددا با استفاده از کلید F10 به فرم خود رجوع کند و بخش برش داده را کپی نماید .
 

تاريخ : چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٦ | ٧:٢٤ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()