کلیدهای انتقالی :

 

این کلیدها معمولا وظیفه ی انتقال از صفحه به صفحه ای دیگر یا کلاس

 به کلاسی دیگر را انجام می دهند .

 

Ctrl+ pageup :    کلاس قبلی

 

Ctrl+ pagedown : کلاس بعدی

 

Pageup :صفحه ی قبل

 

Pagedown : صفحه ی بعد

 

Home : ابتدای کلاس

 

End :انتهای کلاس 

شیوه ی عمل :

 

۱- کلید Insert  را در کادری که ظاهر می گردد ، فشار دهید .

 

۲- در کادری که ظاهر می گردد ، سری و سریال شناسنامه ی دانش آموزان

را وارد نمایید تا کادر اصلی ورود مشخصات سجلی در دسترس قرار گیرد .

 

۳- با عنایت به شناسنامه ی دانش آموز و سایر اطلاعات مربوطه ی وی ،

مشخصات را وارد نمایید .

 

برای ورود مولفه های زیر از کادر مرتبط آن که توسط کلید Spase

ظاهر می گردد استفاده نمائید .

 

الف دین ( اسلام ، مسیحی ، کلیمی ، زرتشتی )

 

ب- جنسیت ( پسر ، دختر )

 

ج- نوع خانواده شامل :

 

فرزند شاهد - فرزند مفقودالاثر - فرزند جانباز - فرزند آزاده

 

فرزند ایثارگر - فرزند رزمنده  - فرزند جهادگر - فرزند فرهنگیان

 

تذکر مهم :

 

  در مواردی که مادر دانش آموز فرهنگی می باشد ، حتما به جای

 سایر گزینه ها ، فرزند فرهنگیان استفاده گردد .

 

د- وضعیت : ( انتقالی ، ترک تحصیل ، متوفی )

 

  این گزینه عنداللزوم و در زمانی که دانش آموز شامل این پارامترها

 موجود باشد مورد استفاده قرار خواهند گرفت .

 

هـ - گروه ( ماده۱۱ ، جبران عقب ماندگی )

 

  این دو گزینه بر اساس ضرورت مورد استفاده قرار می گیرند .

 

و- داوطلب آزاد :

 

در صورت وجود ، از گزینه ی بلی استفاده گردد .

 

ز- داوطلب جهشی :

 

این پارامتر نیز همانند داوطلب آزاد عمل گردد .

 

در ضمن مولفه های تعداد مردودی پایه ی فعلی و تک ماده های

 غیر مجاز تابع مقررات خاص خود می باشند .

 

نوع درس در قسمت تک ماده های غیر مجاز از طریق جدول مربوطه

 قابل دسترسی و انتخاب است .

 

۴- با انتخاب همزمان کلیدهای Ctrl – End مشخصات ورودی را

 ثبت و آماده ی ورود مشخصات سجلی ردیف بعد گردید .

 

تذکر مهم :

 

*    با ارائه ی یک پرسش از کاربر و پاسخ به آن ، مشخصات مرتب سازی
می شود .

 

*    تمامی موارد جدول ثبت نام ( به غیر از مواردی که بر اساس

وضعیت رخ می دهد ) باید تکمیل شود .

 

*    تاریخ تولد به صورت۷۴۱۰۱۵ وارد گردد .

 ( ۱۵ روز تولد ، ۱۰ ماه تولد و ۷۴  سال تولدش است . )

 

*    خط مذکور سه گزینه ی اصلاح ( برای مشخصات ورودی ) ،

 کلاس ( برای تعریف یا تعویض آن ) و خروج ( برای خارج شدن از منوی جاری ) را شامل می شود .

 

ویرایش ثبت نام دانش آموزان :

 

۱- گزینه ی شماره ی ۲ از کادر فرعی مشخصات دانش آموزان تحت عنوان

( ویرایش ثبت نام دانش آموزان ) را انتخاب نمایید .

 

۲- در کادر مورد مشاهده ، واحد آموزشی را معرفی نمایید .

 

۳- با فشار دادن کلید  8عملیات ویرایش انجام و پیام مربوطه که بیشتر
« هیچ اشکالی یافت نشد » می باشد ، ظاهر می گردد .

 

بدیهی است چنانچه اشکال خاصی در ورود مشخصات وجود داشته باشد

، سیستم اعلام خواهد نمود .

 

اصلاح دانش آموزان تکراری :

 

    این گزینه که سومین گزینه ی کادر فرعی مشخصات دانش آموزان است 

 به منظور یافتن مشخصات دانش آموزان تکراری مورد استفاده قرار می گیرد .

 تاريخ : سه‌شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٦ | ٩:۱۳ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()