روش مبتنی بر همکاری مشترک یا تشریک مساعی:

اگر راهنمای آموزشی بخواهد، مسئله ای را مشترکاً و با همکاری متقابل با معلم حل کند و معلم را تشویق کند تا ادراکات و نظراتش را در مورد آن مسئله بیان کند و صادقانه و صریح، عقاید خودش را نیز بیان کند، از روش نظارت و راهنمایی مبتنی بر همکاری مشترک یا تشریک مساعی استفاده کرده است.

 روش غیردستوری:

معلمانی هستند که برای هدایت و اداره ی کار خود، مستقلاً توانایی ها و مهارت های لازم را دارند. راهنمایان آموزشی صرفاً به آنان کمک فکری می کنند. این روش، روش غیردستوری است و بر این فرض استوار است که خود معلم بهتر می داند چه تغییرات آموزشی ای، باید در کارش انجام گیرد و مستقلاً توانایی فکر کردن و عمل کردن در این مورد را دارد.تاريخ : سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩ | ٥:٤٧ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()