براساس  اطلاعات موجود در نمون برگهای دست نویس معلم(که در قسمت قبل اشاره گردید)،پس از ورود به سیستم تحت ویندوز توصیفی ،4نمون برگ سیستمی  به شرح ذیل دریافت می گردد:

١- گزارش ارزشیابی تحصیلی کیفی -توصیفی(گزارش پیشرفت تحصیلی)

٢- گزارش عملکرد تربیتی کیفی -توصیفی(گزارش پیشرفت تربیتی)

٣- کارنامه تحصیلی -تربیتی کیفی -توصیفی(کارنامه ارزشیابی تحصیلی -تربیتی)

۴- دفتر نتایج ارزشیابی تحصیلی - تربیتی

نمون برگهای شماره 1و2 پس از رویت والدین ، در پرونده ی دانش آموز نگهداری 

 می شود.

از نمون برگ شماره 3 ،دو برگ تهیه می گرددوپس از الصاق تمبر،یک نسخه تحویل اولیاء می گردد ویک برگ نیز در پرونده دانش اموز نگهداری می شود.

نمون برگ شماره 4 ، به منزله دفتر امتحانات می باشد وبراساس ماده12 آئین نامه ارزشیابی توصیفی ، پس ازپایان سال تحصیلی به صورت صحافی شده توسط مدیر دبستان ، امضاء ومهر گردیده ،توسط نماینده آموزش وپرورش عملیات انسداد دفتر صورت می پذیرد.

 

برای مشاهده  نمون برگهای 1تا 3 بر روی واژه های ذیل کلیک نمایید:

شماره1

شماره2

شماره3

 تاريخ : شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٩ | ٩:٠٢ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()