از دل نرود هر آن که از دیده برفت

سالروز عروج ملکوتی حضرت امام خمینی (ره)

راتسلیت عرض نموده

ویاد وخاطره  خمینی عزیز وفرزندان بزرگوارشان

حاج آقا مصطفی و حاج احمد آقا

را همواره گرامی خواهیم داشت